About

Over Sharon

Sharon is een gecertificeerd coach, trainer en teacher met ruim 15 jaar professionele ervaring in coaching en training, ruim 20 jaar professionele ervaring in lesgeven en een levenslange ervaring in het werken met haar intuïtieve vermogens.

Ze is in het bezit van 2 universitaire Masters waarvan één in Teaching, verzorgde Coach de Coach programma’s en Train de Trainer programma’s, heeft met grote en kleine zakelijke teams gewerkt, heeft seminars en trainings in zowel Nederland als Italië gegeven en heeft met duizenden mensen gewerkt in individuele consultatie-sessies.

About Sharon

Sharon is a certified coach, trainer and teacher with over 15 years of professional coaching and training experience, more than 20 years of professional teaching experience and a lifetime’s experience of working with her innate intuitive abilities.

She holds 2 master’s degrees, one of which in Teaching, has hosted Coach the Coach programs and Train the Trainer programs, has worked with corporate teams large and small, has hosted seminars and trainings in the Netherlands as well as in Italy and she has worked with thousands of people in private consultation sessions.

Sharon begon al op jonge leeftijd kennis te vergaren over psychologie, filosofie, symbologie, esoterie, mystiek en metafysica, in een poging het gedrag van de mensen om haar heen te doorgronden. De zoektocht naar antwoorden en betekenis die in haar tienerjaren startte heeft ertoe geleid dat zij de afgelopen 30+ jaren omvangrijke informatie- en kennisvelden heeft bestudeerd. Ze verdiepte zich in complexe psychologische concepten, schaduwkantenwerk, archetypewerk, persoonlijkheidstypologieën, sjamanisme, astrologie en allerlei ‘fringe topics‘, evenals in de structuren van de menselijke mind, de maatschappij en de realiteit zelf.

Sinds ze in 2008 haar praktijk opende heeft ze zich gespecialiseerd in Innerlijk Kindwerk, omgaan met emotionele overweldiging en hypersensitiviteit, diepgaand schaduwkantenwerk, het loslaten van toxische dynamieken en herstel na narcistisch misbruik, zelfwerk vanuit een esoterisch perspectief, omgaan met intuïtieve en psychic vermogens, droomwerk en de creatie van Auragraphs.

Sharon is een groot voorstander van een belichaamde spiritualiteit die stevige wortels heeft in het hier en nu en heeft velen gecoacht tijdens hun processen van loskomen van de ketenen van de New Age pseudospiritualiteit die tot disembodiment en praktijken van spirituele bypassing leidt.


Voordat ze zichzelf aan haar huidige activiteiten wijdde was Sharon, die tevens beëdigd vertaler en eerstegraads docent is, de oprichter en eigenaar van een tekst- en vertaalbureau.

Ze was redacteur van een omvangrijk aantal Nederlandse boeken op het vlak van zelfwerk/zelfhulp, was ghostwriter voor verschillende auteurs in dat veld, was interim-hoofdredacteur van een vakblad voor moderne talen, vertaalde Robert Dilts’ boek From Coach to Awakener naar het Nederlands en vertaalde een boek over het Enneagram van het Nederlands naar het Italiaans.

Ze was betrokken bij de ontwikkeling van een multimedia-leergang Italiaans voor tieners (Parlando Italiano Junior), ontwikkelde en onderwees een curriculum Italiaanse Taal en Cultuur voor het Stedelijk Gymnasium Nijmegen en gaf jarenlang Italiaanse les aan adolescenten en volwassenen.

Tegenwoordig geeft ze er de voorkeur aan haar doceer- en onderwijskundige vaardigheden in te zetten binnen haar huidige activiteiten. Wat haar vertaalvaardigheden betreft: die dienen haar uitstekend bij het ‘vertalen’ van energieën, dynamieken, symbologie en kennis in haar huidige manieren van werken. 🙂


Sharon weet, uit ervaring, hoe het is een trauma-overlever te zijn, hoe het is narcistisch misbruik te ondergaan en wat het betekent te moeten dealen met C-PTSS. Ze heeft complex trauma gekend, heeft meerdere ‘dark nights of the Soul‘ doorgemaakt en is erg bekend met het pad van de Wounded Healer en de vele uitdagingen, wendingen en bochten van the Hero’s Journey.

De ervaringen die ze heeft doorgemaakt fungeren nu als brandstof voor de activiteiten waarmee ze een positief verschil poogt te maken in de levens van anderen.

Sharon started looking into psychology, philosophy, symbology, esotericism, mysticism and metaphysical knowledge at a very young age, in an attempt to make sense of the behavior of the people around her. The search for answers and meaning that started in her teen years has led her, over the past 30+ years, to study vast fields of information and knowledge including in-depth psychology, shadow work, archetype work, personality typologies, shamanism and astrology, as well as all kinds of ‘fringe topics’ and the structures of the human mind, society and reality itself.

Since opening her practice in 2008 she has specialized in Inner Child work, management of emotional overwhelm and hypersensitivity, in-depth shadow work, releasing toxic dynamics & recovery after narcissistic abuse, self work from an esoteric perspective, management of intuitive and psychic abilities, dream work and the creation of Auragraphs.

Sharon is a strong advocate of the importance of an embodied spirituality that is firmly rooted in the present moment and has coached many through their processes of releasing themselves from the shackles of the New Age pseudo spirituality that leads people to disembodiment and spiritual bypassing practices.


Prior to dedicating herself to her current activities Sharon, who is also a sworn translator and teacher of Italian (MA), was the founder and owner of a text & translation agency.

She was the editor of an extensive number of Dutch books pertaining to the self work/self help category, was a ghost writer for several Dutch authors in the field of self work/self help books, was interim chief editor of a specialists’ magazine on modern languages, has translated Robert Dilts’ book From Coach to Awakener from English into Dutch and translated a book on the Enneagram from Dutch into Italian.

She was involved in the development of a multimedia course of Italian for teenagers (Parlando Italiano Junior), developed and taught a curriculum of Italian Language and Culture for the Stedelijk Gymnasium Nijmegen and has taught Italian, for years, to adolescents and adults.

Nowadays, she prefers to apply her teaching skills and knowledge of learning styles and modalities in the field of her current activities. As far as her translation skills are concerned: they serve her very well in the ways she ’translates’ energies, dynamics, symbology and knowledge in her current ways of working. 🙂


Sharon knows, from experience, what it is like to be a trauma survivor, what is it like to suffer narcissistic abuse and what it means to have to cope with CPTSD. She has known complex trauma, has been through multiple ‘dark nights of the Soul’ and is very familiar with the path of the Wounded Healer and the many challenges, twists and turns of the Hero’s Journey.

The experiences she has lived now function as the fuel for the activities with which she tries to make a positive difference in the lives of others.


Ook interessant voor anderen? Deel het!