Soulpath Auragraph

(English text: scroll down)

Een aurograaf (Engels: auragraph) is een kleurrijke tekening vol betekenis die een weergave is van de energie en informatie die ik waarneem als ik me afstem op iemands energie en essentie. Dit doe ik door gebruik te maken van mijn psychic en intuïtieve vaardigheden.

MC_defZodra ik me afstem op de persoon voor wie ik een aurograaf maak – hetgeen ik doe aan de hand van de naam van de persoon en een recente foto van die persoon – neem ik een schat aan informatie waar die over die persoon vertelt. Deze informatie komt tot mij in de vorm van kleuren, getallen, afbeeldingen en symbolen die ik in mijn mind’s eye te zien krijg (helderzien), gevoelens, sensaties en emoties die ik in mijn eigen lichaam ervaar (heldervoelen) en woorden, termen en soms hele zinnen die mij ‘binnen komen vallen’ (middels een combinatie van helderhoren en helderweten). Het geheel aan informatie dat ik op deze wijze ontvang, geef ik vervolgens weer in een aquareltekening die gemaakt wordt op stevig, kwalitatief hoogwaardig aquarelpapier (formaat 24 x 32 cm, iets groter dan A4). Het is hierbij geen streven of doel een ‘mooie’ tekening te maken; de tekening die ontstaat is een getrouwe weergave van de informatie die ik ontvangen heb in reactie op de aanvraag om voor die specifieke persoon een aurograaf te maken; informatie die nu, in de huidige levensfase van de persoon, relevantie heeft voor deze persoon.

Zodra de tekening klaar is, dient deze als de bron voor een persoonlijke reading die zéér uitgebreid is en die ik zorgvuldig uitwerk in de vorm van een e-book in pdf-formaat. In deze uitgeschreven reading leg ik uit wat de Soulpath Auragraph allemaal over de persoon vertelt. Hierbij wordt elk element, elke kleur, elke sectie, elk detail van de Auragraph duidelijk besproken, waardoor de uitgewerkte reading een schat aan informatie oplevert die tot herkenning én tot nieuwe inzichten en/of een beter begrip van dingen kan leiden.
Toen ik 2012 begon met het maken van aurografen telde de reading die een aurograaf vergezelde aanvankelijk zo’n 6 tot 8 pagina’s uitgeschreven tekst in A4-formaat. Naarmate ik me verder ontwikkelde kreeg ik echter steeds méér informatie door en zijn de readingen dus steeds uitgebreider geworden en inmiddels, in 2016, telt de uitgebreide persoonlijke reading die een Soulpath Auragraph vergezelt gemiddeld zo’n 15.000 tot 16.000 woorden, hetgeen neerkomt op zo’n 30 à 32 pagina’s A4-formaat. Qua hoeveelheid informatie en de impact, ‘waarde’ en het effect van deze informatie is dit equivalent aan minstens 4 individuele consultsessies van 1 à 1,5 uur elk.

Een Soulpath Auragraph is een aurograaf die informatie geeft over wie/hoe de persoon op zielsniveau in dit leven is en vertelt over kenmerken, thematieken en aandachtspunten die op het huidige levenspad een rol spelen, over authentieke kwaliteiten en talenten waarmee de persoon in dit leven geboren is en die kunnen worden ontwikkeld en/of ingezet bij het bewandelen van het huidige levenspad én over kwaliteiten en talenten die als potentieel in de persoon aanwezig zijn en nog (verder, of bewuster) ontwikkeld kunnen worden in het huidige leven.

Je zou kunnen zeggen dat een Soulpath Auragraph gaat over ‘het pad van de ziel’ zoals dat door de persoon in het huidige leven gelopen wordt. Een Soulpath Auragraph gaat niet zozeer over de ‘buitenste’ laag van je persoonlijkheid maar geeft informatie over wie iemand in de kern, in essentie (op zielsniveau) is en wat de bijzondere aandachtspunten, thematieken, kenmerken, kwaliteiten en talenten zijn die daaraan in het huidige leven gekoppeld zijn. Het geeft informatie over het pad van groei en ontwikkeling dat de persoon in kwestie als uniek individu met geheel eigen en authentieke zielsaspecten in dit leven doormaakt. Uiteraard betreft de informatie ten dele ook een aantal aspecten van de ‘persoonlijkheid’, en wel dié aspecten die significant zijn binnen de ruimere context van wie de persoon in kwestie in essentie is en het pad van groei en ontwikkeling dat daaraan gekoppeld is.

Een Soulpath Auragraph is met name waardevol voor wie zich al – en bij voorkeur al een tijdje – op een pad van bewuste persoonlijke en spirituele groei & ontwikkeling bevindt en voor wie termen als ‘ziel’, ‘zielsaspecten’ en het idee dat ieder mens in essentie spirit is en dat we als geïncarneerde ziel op aarde zijn om ons verder te ontwikkelen qua groei en bewustzijn, acceptabel en niet ‘vreemd’ zijn. 

Een Soulpath Auragraph is te zien als een soort spiritueel assessment: het laat zien wat er, in algemene zin en/of in de actuele levensfase, belangrijk is in relatie tot de ziel die iemand in wezen is en vertelt over dat wat die persoon op zielsniveau in het huidige leven graag zou willen ervaren en/of manifesteren.

Soulpath auragraph APIn deze gallery zie je voorbeelden van een aantal Soulpath Auragraphs die ik sinds 2013 gemaakt heb. In deze andere gallery zie je een selectie van aurografen die ik maakte in de periode van 2012 tot circa mid 2013, de ‘beginperiode’ voordat ik me gericht ging toeleggen op het creëren van Soulpath Auragraphs. Bij de aurografen uit de beginperiode lag de focus meer op de kenmerken van de persoonlijkheid en wat minder op de zielsaspecten die daaraan gekoppeld zijn; iets wat gaandeweg mijn ontwikkeling is gaan veranderen. Tegenwoordig maak ik alleen nog Soulpath Auragraphs; auragraphs die niet alleen veel méér informatie geven dan de aurografen die ik voorheen maakte maar die ook een ‘vrijere vorm’ kennen doordat ook de vorm ervan in lijn is met de energie van de persoon voor wie ik aan het werk ben en ‘vanzelf ontstaat’ zodra ik gericht voor iemand aan het werk ga.

Op de pagina feedback kun je lezen hoe door mij gemaakte aurografen met bijbehorende uitgebreide readingen door de ontvangers ervan zijn ervaren en wat zij eraan gehad hebben.

Voor elke aurograaf die ik maak geldt: zowel de tekening (de aurograaf zelf) als de reading gaan volledig over die ene specifieke persoon die mijn ‘inspiratiebron’ voor de aurograaf is en zijn dus hoogstpersoonlijk en absoluut uniek. In het vervaardigen van een Soulpath Auragraph en bijbehorende zeer uitgebreide reading zitten in totaal zo’n 40 klokuren werk en in die 40 uren ben ik volledig gefocust alleen maar met de energie van dié persoon bezig. Elke getekende lijn of vorm en elk in de reading opgeschreven woord gaat over de persoon voor wie ik aan het werk ben en over niemand anders. Veel unieker en persoonlijker kan een creatie niet zijn, geloof ik. 😉

Regelmatig naar je eigen Soulpath Auragraph (de tekening) kijken helpt je zowel de informatie waar de Soulpath Auragraph over spreekt alsook de healingsenergie die erin aanwezig is goed te integreren.

Prijs Soulpath Auragraph, inclusief zéér uitgebreide uitgeschreven reading, 6% BTW en verzendkosten binnen Europa: € 325,00

NB De uitgebreide uitgeschreven reading wordt per e-mail toegestuurd, als een uniek en hoogstpersoonlijk e-book in pdf-formaat. De reading ontvang je nadat je de Soulpath Auragraph per reguliere post ontvangen hebt; zodra je de Soulpath Auragraph ontvangen hebt, mail ik je de reading.

Wil je een Soulpath Auragraph bestellen, voor jezelf of als uniek cadeau voor iemand anders? Neem contact met me op.

Wil je iemand een Soulpath Auragraph cadeau geven, of een waardebon cadeau geven waarmee een deel van de kosten van een Soulpath Auragraph kan worden voldaan? Klik dan hier voor een overzicht van de beschikbare waarde- en cadeaubonnen. 

NB Vanaf het moment waarop je je Soulpath Auragraph ontvangt en je de informatie uit de bijbehorende uitgebreide reading opneemt en gaat integreren, werkt je persoonlijke Soulpath Auragraph ook als een ‘krachttekening’: een tekening die gaat over jou, jouw persoonlijke processen en jouw potentieel en die tegelijkertijd ook een healingsenergie bevat en uitzendt die in staat is jouw processen positieve impulsen te geven.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

English text:

An auragraph is a colorful drawing full of meaning which is a reflection or representation of (elements of) the energy and information I perceive the moment I tune into and connect with someone’s energy and essence. I am able to do so thanks to my psychic and intuitive abilities.

Soulpath auragraph NCThe moment I tune into and connect with the person I am making an auragraph for – which I do by connecting to that person’s name and a recent photograph – I perceive and receive information that tells me quite a lot about that person. I receive this information in the form of colours, numbers, images and symbols which I get to see with my mind’s eye (clairvoyance), feelings, sensations and emotions which I get to feel in my own body/system (clairsentience), and words, keywords and sometimes even entire sentences/phrases which I receive either in a clairaudient way (clear hearing) or in the form of clear knowing (claircognizance). All the information that  I perceive is then reproduced in the form of a drawing made with acquarel pencils on high quality, rather heavy aquarel paper (size 24 x 32 cm). The objective is not that of making a pretty drawing; the drawing that is created is a faithful representation of the information that I received while tuning into the energy and essence of the person I have been asked to make the auragraph for – information which is relevant and somehow important for that person at this stage in his or her journey through the physical realms.

Once the drawing (the auragraph) is finished it serves as the source for a very extensive personal reading that I carefully put down into words in the form of an e-book in pdf format. In this extensive written reading I explain what the Soulpath Auragraph tells about the person it has been created for. Every element, every color, every section, every detail of the auragraph is being explained in a clear and comprehensible way, making of the extensive reading a document of great value containing lots of information – information that can be recognized *and* information that can provide new insights and lead to a better understanding of aspects of self and/or of the person’s journey through life.

When I started creating auragraphs in 2012 the written reading that came with the auragraph counted 6 to 8 pages written text, A4 format. As I progressed and my abilities further developed I perceived and received more and more information and the written readings became more and more extensive. Now, in 2016, the written reading that comes with a Soulpath Auragraph counts somewhere between 15,000 and 16,000 words, which is the equivalent of 30 to 32 pages A4 format. In terms of the quantity of the information and the impact, the ‘value’ and the potential effect of the information provided this would be the equivalent of at least 4 individual consultation sessions of 60 to 90 minutes each.

Both the auragraph itself and the reading that comes with the auragraph are totally and strictly about the specific individual who is the ‘source of information’ for the auragraph I have made and are, thus, strictly personal and absolutely unique. The only things I need in order to be able to make both the auragraph and the reading is the name of the person the auragraph is for and a relatively recent photo of that person.

A Soulpath Auragraph is an auragraph that provides information about who/how the person is at a core level in this current life and tells about characteristics, particular aspects of the person/soul, specific ‘points of interest’, themes and challenges in this current lifetime, about authentic qualities and talents that the person has been born with in this current incarnation and which can be further developed and/or utilized while making the current journey, and about qualities and talents that are present in the person in the form of potential which can be (further) developed this lifetime.

One could say a Soulpath Auragraph tells about ‘the path of the soul’ that the person is on in this lifetime. A Soulpath Auragraph is not so much about the ‘outer’ layer of the personality; it provides information regarding who someone is at the core, in essence (soul level) and the particular themes and challenges, aspects of ‘self’, qualities, talents and potential which tie into that in this lifetime. It provides information about the path of growth and development which that specific person, as a unique individual with specific and authentic soul aspects, is on in this lifetime. Of course part of the information provided is (also) about certain aspects of the ‘personality’, specifically about those parts of the personality which are relevant/significant within the larger context of who the person in essence is in this lifetime and the path of growth and development connected to that.

12654421_1289091617771988_5737274280281571848_nA Soulpath Auragraph is most valuable for who is already on a path of conscious personal and spiritual growth & development and for whom concepts like ‘soul’, ‘soul aspects’ and the idea that every human being in essence is spirit and that we are souls now incarnated on earth so we can continue to grow, develop and further develop our consciousness, awareness and abilities, are acceptable and not considered to be ‘strange’.

A Soulpath Auragraph can be considered being a sort of spiritual assessment: it shows what is important, in general and/or in the current stage/phase of someone’s life, related to the soul which in essence, at the core, someone is and tells about the things which that soul would like to experience and/or make manifest in this lifetime. Added to that, a Soulpath Auragraph also provides information about someone’s potential for the future: potential which is already present within the person’s ‘system’ in a latent/dormant form and which can be activated or developed, or utilized in a more active and more conscious way, should one choose to do so.

In this gallery you can see some of the Soulpath Auragraphs that I have created in 2013-2016. In this other gallery you find a selection of the many auragraphs I made in 2012-mid 2013, prior to dedicating myself to the creation of Soulpath Auragraphs. With the auragraphs created prior to the second half of 2013 the focus was more on aspects of the personality level and less on the soul aspects connected to those personality level aspects. Nowadays I only make Soulpath Auragraphs; auragraphs that not only provide much more information than the auragraphs I made when I first started creating auragraphs but also have a form/shape which is much more ‘free’ due to the fact that also the form/shape of the auragraph itself is aligned with the energy of the person I am working for – a form/shape which originates spontaneouosly the moment I start working with someone’s energy.

The feedback page shows feedback received from people I made an auragraph with an extensive written reading for, telling how they experienced and received the auragraph and the reading and how these have been of help / benefit for them.

Every auragraph that I create is entirely and specifically about that one particular person that I make the auragraph for and elaborate the extensive written reading for. Hence, both the auragraph itself (the drawing) and the reading that comes with it are strictly personal and absolutely unique. The creation of a Soulpath Auragraph and the extensive reading that comes with it take approximately 40 hours and during those 40 hours I am totally focussed on the energy of that specific person. Every line and shape drawn, every word written: they are all about that one person that I am working for – and about no one else. It doesn’t get to be much more unique and personal than that, I think. 😉

Looking at your own Soulpath Auragraph (the drawing) on a regular basis will help you integrate well both the information which the Auragraph speaks about and the healing energy that it contains.

Price Soulpath Auragraph including extensive reading in English, 6% Dutch VAT and shipping costs within Europe: € 325,00
Extra shipping cost for delivery outside of Europe: + € 10,00

NB The extensive written reading will be sent to you by e-mail, as a unique and strictly personal e-book in pdf format. You will receive the reading as soon as you have received the Soulpath Auragraph through regular mail: once the Soulpath Auragraph has been delivered I send the reading.

Would you like to order a Soulpath Auragraph, for yourself or for someone else? Feel free to contact me. I will be happy to start working on your auragraph(s)! 

NB Once you have received your Soulpath Auragraph and read and started integrating the information present in the extensive reading, your personal Soulpath Auragraph also works as a ‘power drawing’, an image able to help you empower yourself since it is a drawing that is all about you, your processes and your potential and that at the same time also contains and transmits a healing energy able to provide positive impulses to your processes.

2 reacties op “Soulpath Auragraph

  1. Hoi Sharon, van mijn groepje coaches, waaronder Lieneke, ontving ik de mooie Aurograaf en beschrijving die jij hebt gemaakt. Ik begreep dat je veel informatie hebt ontvangen van boven. Het komt echt op het goede moment. Fantastisch, dank je wel.
    Groetjes,
    Debora

    • Hoi Debora, dankjewel voor je berichtje! Wat fijn dat het zo op het juiste moment kwam. 🙂
      Ik hoop dat je er veel kracht, inzichten en positieve energie aan kunt ontlenen. Lieve groet, Sharon

Reacties zijn gesloten.