Coaching

Coaching

vanuit een holistische visie op welzijn en welbevinden

Ik bied – al sinds 2008 – professionele, intensieve 1-op-1 begeleiding bij persoonlijke processen van groei, heling, bewust-wording en transformatie. Situaties, processen en thematieken waarbij ik ondersteuning bied zijn o.a. (maar niet uitsluitend):

 • Emotionele en mentale uitdagingen
 • Hoogsensitiviteit & overprikkeling
 • Innerlijk kindwerk
 • Identificatie van kernverwondingen
 • Identificatie van blokkades en conditioneringen
 • Psychologisch dieptewerk
 • Zingeving en bewustwordingsprocessen
 • Integratie en een gegronde belichaming van je authentieke zelf
 • Omgaan met overbelasting/stressvolle situaties
 • Grondingswerk & embodiment
 • Droomwerk
 • Integratie van traumatische ervaringen
 • Helen van narcistisch misbruik
 • Schaduw(kanten)werk
 • Omgaan met verdriet en verlies, rouwwerk
 • Integratie en belichaming van een integrale, geaarde spiritualiteit

Mijn consulten worden gekenmerkt door kundigheid, diepgang, veiligheid en compassie en kunnen krachtige ondersteuning bieden bij tal van persoonlijke processen. Mijn focus ligt daarbij te allen tijde op:

 • het bekrachtigen van de mens met wie ik aan het werk ben
 • het versterken van eigenwaarde, authenticiteit, soevereiniteit en veerkracht
 • het verruimen van mogelijkheden in het concrete hier en nu.

Een holistische benadering: mind – body – spirit

De coaching die ik aanbied is holistisch qua oriëntatie en aanpak. Bij holistische coaching wordt niet slechts op mentaal/ cognitief niveau gewerkt maar wordt de gehele mens met al zijn/haar unieke aspecten en levenservaringen in ogenschouw genomen.

Het basale uitgangspunt hierbij is dat elk mens een uniek individu is met een unieke set levenservaringen en een geheel eigen systeem dat bestaat uit een unieke mind, een uniek lichaam en een unieke spirit/soul – dat deel van ons zijn dat ons ‘bezielt’ of ‘begeestert’ en dat nauw verbonden is met dingen als intuïtie, inspiratie, innerlijk weten, onze authentieke creativiteit, onze unieke essentie of signatuur, ons vermogen tot het diepgaand ervaren van emoties en onze passies en ‘roepingen’ in het leven.

Een ander belangrijk uitgangspunt van een holistische visie is dat elk individu gezien wordt als zowel een individu alsook een onderdeel van een groter geheel, en dat deel en geheel worden bezien als met elkaar in verbinding staand en op elkaar in- en doorwerkend.

Een holistische benadering stelt dat mind, lichaam en spirit/soul met elkaar verbonden zijn en op elkaar in- en doorwerken en kijkt, vanuit dat uitgangspunt, breder dan alleen naar de mentale/cognitieve, psychologische aspecten van de mens. Ook heeft een holistische benadering oog voor het grotere geheel, of de grotere gehelen, waar ‘het kleine ikje’ deel van uitmaakt.

Waar traditionele coach- en counselingmethoden doorgaans alleen kijken naar de psychologische componenten, aansturingen en effecten van blokkades/probleemgebieden en gedragingen van het individu, kijkt holistische coaching óók naar de fysieke, mentale, emotionele, energetische en spirituele componenten van de mens en wordt ‘het kleine ikje’ niet als een geïsoleerd iets gezien, maar als een mens dat deel uitmaakt van, verbonden is met en interageert met grotere gehelen die van waarde en betekenis zijn.
De levenservaringen en uitdagingen van het individu worden niet als op zichzelf staande stukjes gezien en worden niet alleen door een psychologische lens bekeken, maar worden bekeken als aspecten die in een bepaalde relatie staan tot de overige aspecten van dat specifieke individu én tot de grotere gehelen of ruimere contexten waar dat unieke individu deel van is.

Er is, binnen holistische coaching, sprake van een erkenning van jouw uniciteit in velerlei opzichten. Zoals jij is er geen ander en de aanpak en het verloop van de sessies zijn dan ook te allen tijde maatwerk, volledig afgestemd op wie jij bent, waar jij staat en waar jij behoefte aan hebt.

Hierbij staat de integratie en bekrachtiging van jouw authentieke, soevereine zelf als een uniek en waardevol onderdeel van het collectief centraal en is het onderliggende doel altijd: het bevorderen van heling, heelheid en een hogere mate van welzijn/welbevinden.

Als holistisch werkend coach is het mijn intentie jou te ondersteunen bij jouw processen van heling, heelwording en bewustzijnsgroei, bij het je weer verbinden met je authentieke kern en je eigen innerlijk weten, bij het integreren van alles wat waarlijk ‘jij’ is en het vergroten en versterken van jouw autonomie, je balans en je soevereiniteit.

Ik zet mijn uitgebreide toolbox en ruime ervaring en expertise graag in om het maatwerk te leveren dat jou effectief kan ondersteunen in jouw processen, waarbij ik praktische tools, tips en handvatten aanreik die jij zelf kunt integreren in je leven.


Goed om te weten:


De fundering: gedegen en bewezen effectieve methodieken en interventies

Ik werk alleen met materie, kennis, concepten, methodes, technieken en interventies waar ik gedegen professionele expertise én persoonlijke ervaring mee heb. Alles wat ik inzet is professioneel onderlegd en persoonlijk door mij ervaren en de tools die ik inzet hebben hun effectiviteit reeds veelvuldig bewezen.

Afhankelijk van de behoefte/hulpvraag en de mogelijkheden die de gekozen consultvorm biedt, kan in individuele consulten onder andere gebruik worden gemaakt van:

 • coach-/counsel-interventies
 • reflectieve technieken
 • mindfulness-interventies
 • systemisch werk (opstellingen)
 • voice dialogue-technieken
 • innerlijk kindwerk-exploraties & -interventies
 • tijdlijn-exploraties & -oefeningen
 • bewustzijns-/gewaarwordingsoefeningen
 • geleide/gerichte visualisaties
 • energetische oefeningen
 • lichaamsgerichte oefeningen
 • lichaamswerk
 • grondings-oefeningen
 • droomwerk-oefeningen
 • energetisch opschoningswerk
 • archetypen- & symbolenwerk

Er worden geen interventies, technieken, methoden en oefeningen ingezet waar jij je niet prettig bij voelt en je hebt te allen tijde inspraak in datgene wat we wel doen.


De focus: jij, in het concrete hier en nu

Hoewel in de tekst hierboven de termen ziel en spirit voorkomen, zijn mijn consulten verre van ‘zweverig’. Als er één ding is dat mensen die met mij samenwerken altijd erg aan mij waarderen, is het dat mijn aanpak en manier van omgaan met aspecten van ziel/spirit heel no-nonsense is en dat ik stevig met beide benen in het aardse geworteld ben, met een focus op het concrete hier en nu. Áls er over aspecten van ziel/spirit gesproken wordt, wat zeker niet in alle individuele sessies het geval is, wordt dit gedaan in relatie tot concrete dingen die in het hier en nu spelen, in jouw ervaringen als mens.

Hoewel de fenomenen ziel en spirit voor mij een gegeven zijn en deel uitmaken van mijn persoonlijke én mijn professionele visie en wereldbeeld, ben ik wars van zweverigheid. Ik erken een spirituele component binnen dat wat wij ‘het leven’ noemen en binnen ons mens-zijn en ben zelfs van mening dat dat een zeer essentiële component in het geheel is, maar ben ook van mening dat geïnstitutionaliseerde religies en stromingen als de New (c)Age beweging de plank in veel opzichten ernstig misslaan, veel zaken onjuist neerzetten en heel veel mensen – al dan niet bewust – misleiden en daarmee schade berokkenen.

Daarnaast is het mijn ervaring dat maar al te vaak naar ‘spirituele’ verklaringen wordt gezocht voor blokkades en problemen die hun wortels hebben in de emotionele, mentale en/of psychologische velden van ons zijn. De waarde van diepgaand therapeutisch en psychologisch werk, schaduw(kanten)werk en verwerking van trauma, verlies en rouw kan nauwelijks worden onderschat en voor menig probleem waaraan ‘spirituele’ oorzaken worden toegedicht is old school psychologisch zelfwerk een heilzamer route. Het oude adagium “Ken Uzelf” heeft door de tijden heen niets aan kracht en waarde ingeboet en vormt de hoeksteen waarop mijn praktijk gebouwd is en de basis onder alle diensten die ik aanbied.

Dat gezegd hebbend, is het óók mijn ervaring dat er wel degelijk ook zoiets bestaat als een spirituele crisis en dat het doormaken van een spirituele crisis om een ander soort ondersteuning vraagt dan het duiden van de crisis in termen van een psychologische pathologie die mogelijkerwijs in het geheel niet aan de orde is. Niet zelden zijn crisissituaties en daarbij opspelende gevoelens van eenzaamheid, pijn, verlies, afscheiding, verwarring en neerslachtigheid de symptomen van een dieperliggend proces waarbij de ziel centraal staat en poogt tot ons door te dringen. Wanneer dat geval is biedt een louter mentaal-cognitieve psychologische aanpak geen of onvoldoende soelaas en is het juist zaak te focussen op contact maken met dat wat gezien, ervaren, beleefd, gevoéld wil worden en met dié informatie te gaan werken, in een staat van zijn waarin emoties en gevoelens geaccepteerd en doorvoeld worden, met compassie en zonder oordelen.

Ik ben een groot voorstander van een spiritualiteit die integraal en stevig gegrond is, goed geaard, verankerd en belichaamd in het concrete hier en nu, in ons totale mens-zijn. Een spiritualiteit waarbij de focus ligt op de éigen spirit en waarbij mensen hun welzijn en ‘lot’ niet in handen leggen van krachten buiten henzelf, hopend op of gelovend in externe ‘redding’. Een spiritualiteit waarbij we optimaal belichamen wat zich in óns bevindt, waar wij zélf voor staan, wie we werkelijk zijn en waar we zélf toe in staat zijn wanneer we de verantwoordelijkheid omarmen voor het leven dat we in het concrete hier en nu leven en de manier waarop we dat doen als mens, met alles wat dat behelst.
Een dergelijke visie op spiritualiteit meent niet dat alles ‘licht en liefde’ zou moeten zijn maar omarmt juist alle facetten van het mens-zijn – pijn, verdriet, verlies en allerlei emoties en aspecten die we liever niet zouden willen voelen inclusief.

Wanneer ik expliciet met aspecten van ‘spiritualiteit’ werk – hetgeen lang niet altijd de centrale focus van mijn werkzaamheden is – doe ik dat op een manier die te allen tijde beoogt de focus van spiritualiteit weer bij de persoon zélf te leggen. Spiritualiteit gaat, in mijn optiek, niet over het toedichten van krachten en machten aan elementen búiten jezelf maar over het belichamen van jouw éigen spirituele aspecten in je hoedanigheid als mens van vlees en bloed, in het concrete hier en nu.

Een lange historie van conditioneringen door religieuze instituten en groeperingen heeft velen van ons doen geloven dat wij, als mens, ‘nietig’ zouden zijn en slechts een speelbal zouden zijn van ‘goden’ en andere ‘hogere wezens’ die naar eigen goeddunken zouden beslissen over onze wederwaardigheden. Veel gelederen van de hedendaagse New Age beweging borduren voort op die oude conditioneringen, ons aldus nog steeds aanzettend tot het búiten onszelf plaatsen van kracht en macht. Ga je met mij aan het werk, dan zul je al snel ontdekken dat ik wars ben van dat soort praktijken en dat ik er juist sterk op gericht ben jou de kracht en macht die je hebt weggegeven aan anderen – wie of wat dan ook – nu terúg te laten pakken en weer in jezelf te plaatsen, waar deze simpelweg thuishoort. Jouw kracht en macht zijn van joú, en het is aan jou deze te belichamen en daar zo goed, zorgvuldig, juist en constructief mogelijk mee om te gaan.


De belofte: mijn commitment aan jouw proces

In processen van persoonlijke groei, heling, integratie en ontwikkeling bestaat er niet zoiets als een quick fix, een snelle oplossing. Werken aan jezelf is een pad, een avontuur zonder einde en in potentie een levenswerk – misschien wel hét belangrijkste ‘werk’ dat je in je leven kunt verzetten.
Het is een reis. Een reis die per definitie niet kort is, die rijk is aan hobbels, drempels, kuilen en obstakels en die niet succesvol kan worden afgelegd door shortcuts te nemen, sluiproutes of binnendoorweggetjes die delen van de reis zouden kunnen verkorten of lastige passages zouden kunnen omzeilen. De reis is zo lang als hij is, soms pittig, op momenten weerbarstig en zwaar en dat geldt voor ieder van ons, niemand uitgezonderd. Bovendien is het zo dat de verschillende etappes van de reis alleen maar genomen kunnen worden in de volgorde waarin ze genomen dienen te worden en stuk voor stuk de tijd nodig hebben die daarvoor nodig is. Het is onmogelijk processen sneller te laten verlopen dan ze kúnnen verlopen en het is onmogelijk etappes over te slaan. Wij kunnen de hele route wel heel snel wíllen afleggen, maar elke etappe vergt tijd en het tempo laat zich niet dwingen door de wil van ons ‘kleine ikje’.

Ik beloof je dat ik géén quick fix voor je heb, geen patch die dingen in één keer helemaal kan rechtzetten of helen, geen toverstokje waarmee ik wonderen kan verrichten of gedane zaken ongedaan kan maken. En ik garandeer je dat ik je geen shortcuts en sluiproutes aanreik, dat ik geen ‘tijdversneller’ bezit en dat ik geen invloed heb op de aard van de verschillende onderdelen van jouw reis, noch op hun volgorde. Ook garandeer ik je dat ík de stappen niet voor jou kan maken en dat ik geen delen van jouw reis voor jou kan afleggen.

Wat ik je bied en beloof, is mijn commitment aan jouw proces van groei, heelwording en ontwikkeling en mijn intentie jou zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens de etappes waar jij mijn ondersteuning inschakelt, naar mijn beste kunnen en naar eer en geweten, met respect, compassie en medemenselijkheid, in een veilige omgeving waar jouw kwetsbare kanten in goede en professionele handen zijn. Zodat jíj jouw stappen kunt maken, met behulp van de dingen die ik je aanreik.

Werken aan onszelf is als een reis die we maken over een tolweg waarop we betalen met onszelf.

De ‘beloning’ van werken aan onszelf is altijd direct evenredig aan de mate waarin we bereid zijn met onszelf te betalen, middels de inspanningen die we leveren om stappen voorwaarts te maken.

Hoe ‘ver’ we komen is afhankelijk van ons eigen commitment en dat wat we zelf bereid zijn te investeren in de reis – in termen van tijd, energie, toewijding, diepgang en vastberadenheid.

Niks moet, alles mag en we zijn volledig vrij helemaal zelf te bepalen óf we de reis maken en zo ja hoé we de reis maken, welke route we nemen en met welke intensiteit en volharding we dat doen.

Maar het is hoe dan ook onze eigen reis, een reis die alleen wij kunnen afleggen. Niemand kan dat voor ons doen. Wel kunnen we ervoor kiezen ons tijdens onze reis een tijdje te laten vergezellen door iemand die ons kan ondersteunen. We moeten het zélf doen, maar we hoeven het niet helemaal alléén te doen.

Wanneer jij ervoor kiest mijn ondersteuning in te schakelen tijdens een deel van jouw reis, beloof ik jou naar beste kunnen te ondersteunen, op manieren die recht doen aan wie jij bent en die aansluiten bij jouw hulpvraag.

Hoe vaak of hoe lang je gebruik wenst te maken van mijn diensten, bepaal je helemaal zelf. Je bent welkom voor een serie consulten, maar zeker ook voor een los consult. Veel van de mensen die met mij samenwerken zijn eens gestart met een aantal consulten/sessies achtereen en schakelen mijn ondersteuning tegenwoordig in wanneer ze daar behoefte aan hebben, in de vorm van losse consulten. Andere mensen zijn juist in aanraking gekomen met mijn werk en werkwijze middels een los consult en hebben naar aanleiding daarvan vervolgens besloten een traject aan te gaan of met enige regelmaat een consult te boeken, al naar gelang hun eigen behoefte. Wat je keuze ook is: mijn intentie is altijd zo spoedig mogelijk het punt te bereiken waarop jij weer zélf verder kunt.


Lees hier hoe anderen mijn begeleiding ervaren hebben


Wil je een consult of een consultbundel boeken? Je bent van harte welkom.

Boek hieronder het consult of de bundel van je keuze. Na verwerking van je betaling neem ik binnen 48 uur per mail contact met je op om je consult(en) in te plannen. Ik zie ernaar uit met je samen te werken!☼ In geval van een telefonisch consult: je wordt door mij gebeld, op een Nederlands netnummer of een Nederlands mobiel nummer.
☼ Videoconsulten vinden plaats in een beveiligde online-omgeving. Benodigdheden: een goede internetverbinding en een apparaat waarmee je het internet op kunt, met een goed werkende camera en microfoon. Nadere informatie over de online-omgeving die ik voor videoconsulten gebruik en hoe deze te bereiken, ontvang je na boeking.


Heb je vragen of wil je ergens meer informatie over? Neem dan gerust contact met me op: info@sharonkersten.com

Ook interessant voor anderen? Deel het!