Droomwerk

Houden je dromen je bezig? Heb je het gevoel dat een specifieke droom, of meerdere merkwaardige dromen, jou op de één of andere manier iets duidelijk wil(len) maken maar lukt het je niet de boodschap te ontcijferen? Lees dan vooral even verder. Droomwerk is één van mijn specialisaties en ik help je graag te duiden wat jouw dromen joú specifiek pogen te vertellen.

Vaak wordt gesteld dat dromen ‘slechts’ de weergave in beelden zouden zijn van een verwerkingsproces waarbij we in onze slaap allerlei prikkels verwerken die in ons dag-bewustzijn tot ons zijn gekomen. En waarschijnlijk heb je inderdaad wel eens dat soort dromen gehad: dromen die heel duidelijk elementen bevatten van dingen die in de dag of dagen voorafgaand aan de droom gebeurd zijn.

Maar dromen zijn en doen veel méér dan alleen dat (ons in beelden tonen welke ‘prikkels van overdag’ we verwerken wanneer we slapen). Dromen zijn ook een kanaal waardoor informatie tot ons komt; een kanaal voor wijsheid, kennis en inzichten die zich een weg tot ons waakbewustzijn pogen te banen.

Via dromen probeert informatie die nog niet in je waakbewustzijn aanwezig is, zich aan je kenbaar te maken. Zodat jij je (meer) bewust kunt worden van dingen die je tot nu toe zijn ontgaan. En op dát aspect van dromen zoomt Droomwerk in.

Het uitgangspunt hierbij is dat elk element in jouw droom specifiek iets over jou vertelt of aan jou duidelijk wil maken – iets dat nu relevant voor je is, of van belang is in de context van jouw groei- en ontwikkelingsprocessen. Alleen… deze informatie komt in een droom altijd in een ‘versleutelde’ vorm naar je toe en het kan uitermate lastig zijn te begrijpen wat de elementen van jouw droom precies betekenen, niet in de laatste plaats omdat dromen ons ook allerlei ambiguïteiten laten zien.

Dromen zitten niet alleen vol symboliek en metaforen maar zijn ook altijd gelaagd, zowel wat de betekenissen van de verschillende elementen van de droom alsook van de droom als geheel betreft. Waar wij als mensen geneigd zijn altijd naar éénduidige helderheid te zoeken, dwingen dromen ons te stoeien met ambiguïteiten, met meerdere betekenislagen die doorgaans allemáál geldig en van betekenis zijn en juist ook in hun complexe samenspel belangrijke boodschappen bevatten.


Elk element van jouw droom heeft een specifieke betekenis voor jou

– en die vind je niet in boeken of op websites

Boeken of websites met droomduidingen bieden, per definitie, slechts generieke, dus algemene duidingen van droomsymbolen. Zij beschrijven basale symbolieken en kunnen aangeven waar bepaalde symbolen of droomelementen in algemene zin voor staan.

Maar ieders dromen zijn uniek en tailormade voor de persoon die de droom heeft. Jouw droom draagt héél specifieke betekenissen, die jou worden getoond in beelden die alleen aan jou exact op die wijze worden getoond. Ze ontspruiten aan joúw onderbewuste, minder bewuste of juist hógerbewuste lagen en zullen altijd symboliek en meervoudige betekenislagen bevatten die voor jou ‘op maat gemaakt’ zijn.

Zo uniek als jij bent, zo uniek zijn ook jouw dromen en de elementen daarin. Jouw droombeelden zijn de taal van joúw andere lagen van bewustzijn. En om jouw droom helemaal correct te kunnen duiden, heb je dus niet genoeg aan algemene duidingen van droomelementen of de algemene betekenissen waarmee normaal gesproken binnen droomanalyse gewerkt wordt. Wat je nodig hebt om de exacte betekenis van jouw droom voor jou te kunnen duiden, is een ‘vertaalsleutel’ die niet algemeen, maar specifiek is. En daar zijn mijn Droomwerkconsulten op gericht.

In mijn Droomwerkconsulten zoom ik in op wat de specifieke elementen van jouw droom *voor jou* betekenen en *jou* willen duidelijk maken.


Werkwijze

Hoewel ik beschik over uitgebreide kennis van velerlei soorten symboliek en van de algemene betekenissen die binnen droomanalyse, archetypenwerk en Jungiaanse droomsymboliek gehanteerd worden, benut ik binnen mijn Droomwerkconsulten vooral een andere tool waar ik al vele jaren dagelijks mee werk: mijn zeer goed ontwikkelde en professioneel getrainde psychic en intuïtieve vermogens. (Zie voor meer informatie hierover de pagina Psychic scan (reading)).

Deze vermogens stellen mij in staat energie (= informatie) te ‘lezen’ en te duiden:

  • jouw energie;
  • de subtiele energie in jouw veld die betrekking heeft op informatie die in jouw onbewuste, minder bewuste en hogerbewuste lagen aanwezig is (de lagen waaraan jouw dromen ontspruiten);
  • de energie van de afzonderlijke elementen van je droom;
  • de energie van je droom als betekenisvol geheel.

Daarnaast benut ik in mijn Droomwerkconsulten de kerncompetentie die essentieel is binnen Droomwerk: het vermogen vele perspectieven tegelijkertijd te hanteren en het spanningsveld dat door tegenstellingen gecreëerd wordt zodanig te benutten dat er met een paradox kan worden gewerkt van waaruit zich uiteindelijk een derde, oorspronkelijke zienswijze kan tonen die betekenisvol is en nieuwe inzichten biedt. Dit is niet iets dat we als mens gewoon zijn te doen maar het is een vaardigheid die van wezenlijk belang is als je tot een werkelijk betekenisvolle duiding van je droom wilt komen.

Door op deze wijzen te werken en de beelden uit jouw droom op verschillende lagen en vanuit verschillende perspectieven te bekijken, in relatie tot en in samenhang met de informatie die in jouw energieveld aanwezig is, kan ik vérder schouwen dan de algemene betekenislagen van jouw droomelementen en kan ik je helpen helder te krijgen wat nou juist die ene droom, op die ene specifieke manier, jou precies wil duidelijk maken. Dit vindt plaats tijdens een Droomwerkconsult: een persoonlijk gesprek telefoon.

Als je de ontstaansplek van jouw dromen ziet als een ‘droomfabriek’ die jou toebehoort maar waar jij zelf geen directe toegang toe hebt, doordat de verbindingsweg die van jouw waakbewustzijn naar je droomfabriek leidt momenteel onbegaanbaar is, ben ik de persoon die een route kent die mij in staat stelt even door de ramen van jouw droomfabriek naar binnen te kijken, waardoor ik zicht heb op wat er zoal in jouw droomfabriek gemaakt wordt en bovenal: waaróm dat gedaan wordt.
Waar jij alleen maar de pakketjes te zien krijgt die vanuit je droomfabriek naar jou verzonden zijn, kan ik even in de fabriek kijken en zicht krijgen op de redenen waarom, met welk doel, de verschillende pakketjes naar jou verzonden zijn. Als we dat eenmaal weten, wordt de boodschap of betekenis van je pakketjes helder. En dán kun jij de pakketjes uitpakken op de manier die ze verdienen: als de cadeautjes die het zijn, die je worden aangereikt door jouw eigen andere lagen van bewustzijn.De waarde en opbrengst van Droomwerk

Ontdekken wat je dromen je proberen duidelijk te maken is zeer waardevol, zeker als je graag op een bewuste manier met jouw processen van voortgaande groei en ontwikkeling bezig wilt bezig.

Als je je dromen correct weet te duiden, kun je in een rap tempo grote stappen voorwaarts maken in jouw persoonlijke processen van bewustwording, groei en ontwikkeling. Daarvan heb ik al vele indrukwekkende voorbeelden mogen aanschouwen, en dat is één van de redenen waarom ik zo graag met Droomwerk werk.

Door samen te leren werken met jouw ‘droomfabriek’, inzicht te krijgen in het waarom van de pakketjes informatie die jou in de vorm van dromen gestuurd worden, kun je helderheid en inzichten krijgen die je voorheen niet had en deze nieuw vergaarde helderheid en inzichten kun je vervolgens bewust gebruiken om je volgende stappen te maken.

Dromen kunnen ons een enorme verscheidenheid aan informatie brengen. Het is onmogelijk dat in een beperkt aantal categorieën onder te brengen. Zo verschillend als mensen kunnen zijn, zo verscheiden kunnen ook onze dromen zijn. Maar wat de exacte aard van de informatie ook is: het is altijd informatie die ons iets belangrijks te vertellen heeft, juist op dat moment, juist in die periode of fase van ons leven. Er bestaan, naar mijn mening, geen ‘onzinnige dromen’. Er bestaan wel heel veel niet begrepen of niet correct geduide dromen. Maar geen enkele droom is onzinnig of betekenisloos. En met elke droom waar we geen of onvoldoende aandacht aan schenken, laten we een potentiële schatkist aan waardevolle informatie aan ons voorbij gaan.

Bewust werken met Droomwerk is een prachtige, heel krachtige manier om te werken aan onze processen van bewustwording, groei, ontwikkeling en heel-wording, mens-wording. En het allermooiste aspect ervan: alle informatie die middels jouw dromen tot je komt, is afkomstig van jou – en van niemand anders.

Dromen zijn dé manier waarop jouw systeem met jou communiceert, zonder tussenkomst van wie of wat dan ook.


People will do anything, no matter how absurd, in order to avoid facing their own souls. One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious.”

~ Carl Jung, in: Psychology and Alchemy.

Onze ziel (of ons ‘hoger zelf’ of oneindige zelf) probeert ons continu van alles duidelijk te maken, poogt allerlei informatie die zich in de verschillende lagen van ons bewustzijn bevindt naar de oppervlakte van ons waakbewustzijn te brengen, opdat wij als mens onszelf beter kunnen leren kennen, ons van allerlei aspecten van ons zijn gewaar kunnen worden en we, aldus, kunnen groeien. Maar het is een o zo menselijke neiging de confrontatie met aspecten uit onze ándere lagen van bewustzijn uit de weg te gaan, waardoor we slechts zelden en maar mondjesmaat werkelijk, volledig ontvankelijk zijn voor de dingen die vanuit onze andere lagen van bewustzijn proberen door te dringen.

Hoewel de meesten van ons wel weten dat het aloude adagium “Ken Uzelf” de enige route is naar werkelijke en substantiële groei in termen van bewustzijn, heelwording, een ‘heel mens’ worden, saboteren we onszelf op duizenden manieren ten aanzien van werkelijk onszelf leren kennen – met alles wat dat omvat, onze schaduwkanten inbegrepen – waardoor het ontzettend moeilijk is voor onze ziel om tot ons door te dringen.

Maar dromen… dromen zijn één van de manieren waarop de ziel ons tóch kan bereiken, al ons vermijdingsgedrag, onze sabotagemechanismen en onze onwetendheden ten spijt. Wanneer ons waakbewustzijn uitgeschakeld is, heeft de ziel een kans ons informatie uit onze ándere lagen van bewustzijn te presenteren, middels dromen. Een kans die zij zeer regelmatig aangrijpt, maar vervolgens is het aan ons of wij iets doen met wat ons op die wijze wordt aangereikt, of niet. Het is aan ons of we onze droomfragmenten aangrijpen om meer over onszelf te weten te komen – of niet.

Dromen geven ons kansen “het donker bewust te maken”, ons bewust te worden van wat zich (nog) in ‘het donker’ in onszelf bevindt en deze informatie in het licht te brengen, door er bewust een licht op te schijnen. Dáár gaat ‘verlichting’ over: in het licht van het waakbewustzijn brengen wat daar voorheen nog niet aanwezig was.

Wanneer we op deze wijze naar onze dromen kijken en ervoor kiezen bewust te gaan samenwerken met dat wat onze dromen ons bieden, met de beelden die onze ziel ons middels dromen aanreikt, ontdekken we al snel dat er een intensivering van onze droomactiviteit plaatsvindt – dat we meer gaan dromen, dat onze dromen steeds ‘rijker’ worden, dat er steeds méér waardevolle informatie middels onze dromen in ons waakbewustzijn wordt gebracht.

Zodra wij eenmaal oprecht en bewust ontvankelijk worden voor wat onze ziel ons middels dromen kan aanreiken en we met toewijding aandacht aan de inhoud van onze dromen besteden, maakt de ziel dankbaar gebruik van onze bereidheid op deze manier open te staan voor de boodschappen, informatie en aanknopingspunten die ons nu kunnen dienen, in deze fase van ons leven. En dan komt er steeds meer informatie tot ons via onze dromen. Informatie waar we ons voordeel mee kunnen doen en die onze groei en ontwikkeling heel sterk kan intensiveren en bespoedigen.

Droomwerk kan een heel erg krachtige katalysator van processen van bewustwording, groei en ontwikkeling zijn – mits je weet, of ontdekt, wat jouw dromen jou precies te vertellen hebben.
Bij het ontdekken wat jouw dromen jou proberen te vertellen, ben ik je heel graag van dienst.


Wil je een Droomwerkconsult boeken?

Je bent van harte welkom en kunt je droomwerkconsult nu meteen boeken. Na verwerking van je boeking neem ik per e-mail contact met je op om jouw droomwerkconsult in te plannen en ontvang je de factuur voor je boeking.☼ Je wordt door mij gebeld, op een Nederlands netnummer of een Nederlands mobiel nummer.


Ook interessant voor anderen? Deel het!