Enneagramwerk

Het Enneagram is een oud, krachtig en waardevol model dat uit meerdere lagen bestaat en wortels heeft in diverse esoterische, spirituele en filosofische tradities. De Soefi’s, de mystici van de Islam, gebruikten reeds in lang vervlogen tijden hun kennis van het Enneagram om onderricht te geven op het vlak van spirituele ontwikkeling en ‘verlichting’ (expansie van gewaarwording en bewustzijn) ten aanzien van de ware aard der dingen. Ook Pythagoras en de Woestijnvaders kenden en werkten met (aspecten van) de kennis die in het Enneagram besloten ligt en door de eeuwen heen is het Enneagram altijd velen blijven fascineren, bekoren en dienen.

De informatie op deze pagina is bedoeld om je inzicht te geven in de wijze(n) waarop ik,
al sinds 2008, met het Enneagram werk.

De manier waarop ik met het Enneagram werk is wezenlijk anders dan die van veruit de meeste coaches en trainers die van het Enneagram en de enneatypen gebruik maken, zowel in Nederland als daarbuiten. De resultaten die ik met mijn visie en aanpak nu al meer dan 10 jaar boek zijn echter uitstekend, diepgaand en zeer bekrachtigend en zijn te bereiken voor eenieder die met behulp van het Enneagram aan zichzelf wil werken onder mijn begeleiding. Voordat je echter de keuze maakt dat te doen, leg ik je graag uit hoe ik naar het Enneagram en haar enneatypen kijk en hoe ik daarmee werk, zodat je goed kunt bepalen of mijn visie en werkwijze jou aanspreken en of je op deze manier met mij wilt samenwerken, aan de hand van het Enneagram.


Kosmologie & psychologie

Het Enneagram zoals dat vandaag de dag in de westerse wereld doorgaans gebruikt wordt is in het Westen geïntroduceerd door George Ivanovic Gurdjieff (1877-1949), een Grieks-Armeens filosoof die het Enneagram vooral gebruikte als een kosmisch model: een model dat 9 in de kosmos aanwezige energieën en hun onderlinge verbindingen en dynamieken weergeeft en beschrijft. Door grondig kennis te nemen van de aard van deze 9 energieën, hun effecten en hun onderlinge samenhang, kan de mens zowel zichzelf als de kosmos waarin hij leeft en alles wat zich daarin bevindt beter gaan begrijpen. Wanneer we in de gaten krijgen hoe deze 9 energieën in en op óns doorwerken, kunnen we gaan verkennen wat er nodig is om in mindere mate een speelbal van deze energieën te zijn en tot een grotere mate van autonome soevereiniteit in ons zijn en handelen te komen.

De interpretatie van het Enneagram als een model van 9 psychologische typen of persoonlijkheidsstructuren danken we aan Oscar Ichazo, een Boliviaans esoterisch leraar, en diens leerling Claudio Naranjo. Het wijd en zijd bekend worden van het Enneagram als een model van 9 persoonlijkheidsstructuren hebben we te danken aan deze heren, met wie er een einde kwam aan de tot dan toe strikt orale traditie van doorgave van kennis omtrent het Enneagram. Eeuwenlang werd de kennis die in het Enneagram besloten ligt louter mondeling doorgegeven en slechts verstrekt aan ‘ingewijden’. Het tijdperk Ichazo-Naranjo brak echter met die traditie en sindsdien zijn er heel wat Enneagramboeken op de markt verschenen en is menig coach, trainer, therapeut en opleidingsinstituut aan de slag gegaan met aspecten van het Enneagram – in het bijzonder en hoofdzakelijk met de typologie van de 9 persoonlijkheidsstructuren.


Een schematische weergave van een complexe realiteit

Of we het Enneagram nu als een kosmisch model gebruiken of als een model van psychologische typen/persoonlijkheids-structuren, het is belangrijk dat we altijd goed voor ogen houden dat het een model is waarmee gepoogd wordt fenomen te beschrijven die in onze realiteit voorkomen. Het is een abstractie van een uitermate complexe werkelijkheid die nooit in al haar facetten in een model – welk model dan ook – weergegeven kan worden zonder de complexiteit en de vele nuances van de realiteit enige mate van ‘geweld’ aan te doen.

Een model is, per definitie, een soort ‘platgeslagen versie van de werkelijkheid’. Als we dit uit het oog verliezen en mensen en elementen in onze realiteit gaan labelen als slechts enneatypen, gaan indelen in 9 hokjes, doen we de werkelijkheid grof geweld aan en zijn we niet bezig met een expansie van onze kennis en bewustzijn maar juist met het creëren van tunnelvisies en het miskennen van de uniciteit van elk mens, elk wezen, elk fenomeen dat in deze werkelijkheid bestaat.

Wanneer we dit goed voor ogen houden en ons niet laten verleiden tot werken met het Enneagram als een model en een manier om dingen te ‘classificeren’ en te reduceren tot slechts een enneatype, kan het Enneagrammodel ons zeer goede diensten bewijzen bij onze pogingen tot meer inzichten te komen omtrent onszelf, ons gedrag en onze interacties met de wereld om ons heen en alles wat daar deel van uitmaakt.


Het Enneagram en de 9 enneatypen

Het Enneagram als model beschrijft 9 energieën die (o.a.) vertaald kunnen worden in 9 enneatypen, 9 persoonlijkheids-structuren die elk tot uiting komen in een specifieke set gedragingen die worden aangestuurd door onderliggende drijfveren en mechanismen die enneatypisch specifiek zijn – en waar we ons doorgaans niet of slechts ten dele van bewust zijn.

In wat eenvoudigere woorden gesteld: elk enneatype, elke persoonlijkheidsstructuur die binnen de persoonlijkheidstypologie van het Enneagram beschreven wordt, is te herleiden tot een specifieke verzameling ‘gedragingen’ (inclusief neigingen, vermijdingen, manieren van omgaan met het zelf en met de mensen en situaties in de wereld om ons heen), die op haar beurt stoelt op specifieke onderliggende aansturingen van dat gedrag. Er zijn – heel logische – redenen waarom we doen wat we doen, waarom we ons gedragen zoals we dat doen, maar van die redenen, die ons gedrag vanuit onze minder bewuste lagen aansturen, zijn we ons vaak niet of nauwelijks bewust.

Dat we ons niet of nauwelijks bewust zijn van de drijfveren die ons vanuit diepere lagen aansturen, neemt niet weg dat (vrijwel) ieder mens ‘enneatypisch gedrag’ vertoont: in ieder van ons zijn enneatypische aansturingen aanwezig en zijn de aansturingen van één (of enkele) van de 9 enneatypen in beginsel sterker aanwezig dan de aansturingen van de overige enneatypen, hetgeen leidt tot specifiek enneatypisch gedrag. En hoewel het specifieke gedrag en de specifieke aansturingen van elk enneatype absoluut ook kwaliteiten met zich meebrengen en ertoe leiden dat we bepaalde krachten en vaardigheden ontwikkelen, leiden sterk enneatypisch gedrag en de aansturingen die daarachter schuil gaan er vaak vooral toe dat we onszelf beperken en ‘vast komen te zitten‘ – in gedrag en manieren van zijn en doen waar we zelf soms helemaal niet zo blij van worden. Enneatypisch gedrag kan ons beperken (en doet dat in principe ook altijd) en leidt er doorgaans toe dat we vele mogelijkheden onbenut laten en minder ‘vrij’ zijn dan we in wezen kunnen zijn.

Hoewel we als mens in principe toegang hebben tot alle 9 energieën van het Enneagram, alle gedragingen en ‘manieren van zijn’ die in het Enneagram besloten liggen en waar de 9 enneatypen ons over vertellen, gedraagt vrijwel elk van ons zich in meer of mindere mate bij uitstek als één enneatype in het bijzonder.

Dat is normaliter het gevolg – en overigens een heel normaal gevolg – van gebeurtenissen in ons leven die ons ertoe hebben aangezet ons (meer, of vooral) op een bepaalde manier te gaan gedragen, simpelweg omdat dat ons het beste diende om bepaalde zaken het hoofd te bieden en zo goed of zo prettig mogelijk te kunnen ‘zijn’ en functioneren binnen een bepaalde context.

Het resultaat hiervan is echter dat gedragingen van één (of een paar) van de 9 enneatypen gaandeweg ons pad steeds sterker in ons aanwezig zijn geraakt: we zijn ons steeds meer als een bepaald, specifiek enneatype gaan gedragen (of als een paar specifieke enneatypen). En waar dat specifieke gedrag eens functioneel was, ons diende, keert het zich op een later moment vaak tegen ons: het wordt een ‘kooitje’, een ‘hokje’ dat ons beperkt en dat ons minder vrij laat zijn dan we in wezen kunnen zijn en vooral ook het liefst zouden wíllen zijn.

Een enneatype is niet wie of wat we zíjn; het is een typering die laat zien hoe we ons (op enig moment zijn gaan) gedragen, daartoe aangestuurd vanuit onderliggende mechanismen en structuren waar we ons vaak niet van bewust zijn maar die desondanks een zeer grote invloed hebben op hoe we ons ‘bewegen’, hoe we ons gedragen en hoe we ‘zijn’ in de wereld die ons omringt.

De persoonlijkheidstypologie van het Enneagram kan ons helpen tot meer bewustzijn en zelfinzicht te komen door licht te werpen op niet alleen het gedrag dat we vertonen, maar tevens (en vooral) op de aansturingen van dat gedrag. De enneatypen, met hun enneatypische gedrag, structuren en aansturingen, houden ons spiegels voor die ons laten zien wat we doen en waaróm we dat in wezen doen.

Achter elk gedrag gaat een drijfveer schuil, een reden waaróm we dat gedrag vertonen, een motief dat we in ons dragen – een angst, een verlangen, een nood, een pijn of een wens. Zodra we eenmaal begrijpen en helder hebben wat de aansturingen van ons gedrag zijn en welke functie ons enneatypische gedrag vervult (want het dient altijd een doel: we gedragen ons op een specifieke enneatypische manier om iets te ‘krijgen’, een behoefte te vervullen, iets te vermijden/voorkomen, iets waar we liever niet naar kijken niet aan te gaan of iets pijnlijks niet te voelen, óók als we ons hier niet van bewust zijn), verkrijgen we de vrijheid en mogelijkheid

 • de aansturingen van ons gedrag te verzwakken
 • ándere manieren te vinden om onze behoeften te vervullen (en daardoor sterk enneatypisch gedrag minder ‘nodig’ te hebben)
 • ons gedrag minder enneatypisch te laten worden.

We geven onszelf dan de kans en de ruimte uit het enneatypische ‘hokje’ te komen waar we ons op enig moment in zijn gaan begeven en openen de deur naar ándere gedragsmogelijkheden en nieuwe manieren van zijn, doen en interageren met onszelf en met de wereld om ons heen.

Gewenste gedragsveranderingen kunnen pas werkelijk en op solide wijze vorm krijgen wanneer we de aansturingen van ons gedrag in beeld hebben en meenemen in het veranderingsproces. Een verandering van gedrag die slechts aan de oppervlakte plaatsvindt (vanuit de mentale keuze en beslissing “ik ga me vanaf nu anders gedragen”), terwijl de ‘wortels’, de aansturingen van het oude gedrag, onveranderd blijven, zal slechts tijdelijk zijn. De oudere aansturingen zijn er dan immers nog steeds en zullen het oude, bij die aansturingen horende gedrag, direct opnieuw activeren zodra zij daar de kans toe krijgen.

Wil je bepaald gedrag van jezelf veranderen, dan is het zaak op zoek te gaan naar de aansturingen van dat gedrag en van dááruit te kijken naar andere mogelijkheden om aan behoeften of verlangens te voldoen en naar andere manieren van omgaan met pijn of moeilijkheden die je op je pad tegenkomt – zónder je terug te trekken in enneatypische structuren die je beperken.


Het Enneagram als een dynamisch en holistisch model

De persoonlijkheidstypologie van het Enneagram wordt tegenwoordig, helaas, vaak gezien en gebruikt als een statisch model waarmee je mensen in ‘hokjes’ kunt plaatsen, kunt ‘classificeren’, kunt ‘labelen’. Uitspraken als “Jij bent duidelijk een enneatype X” komen maar al te vaak voor, evenals de vraag “Wat is nou mijn enneatype?” Het is onze behoefte aan structuur, controle en ‘grip’ die in dit soort gevallen het Enneagram, volkomen onterecht en hoogst ongelukkig, reduceert tot een oppervlakkig ‘hokjesmodel’ en tegelijkertijd de mens zélf reduceert tot niet meer dan een ‘nummer’, een specifiek enneatype, een enneatypische set gedragingen die de hele persoon zou beschrijven. Niets is minder waar en niets doet minder recht aan wat het Enneagram in werkelijkheid is – maar wat niet of onvoldoende doorzien en begrepen is door wie het als een ‘hokjesmodel’ ziet en gebruikt.

Het Enneagram is een model dat vertelt over dynamiek, beweging en groei, onderlinge verbindingen en een groter geheel waarbinnen zich bepaalde interacties en beïnvloedingen afspelen. Het is een model dat vertelt over heelheid en dynamische fragmentatie van en binnen die heelheid; over de diverse aspecten van zijn die in elk mens aanwezig zijn en die besloten liggen in de drie centra van het Enneagram; over interacties van energieën zoals deze in een mens met gedachten, gevoelens en handelingen een weerslag kunnen hebben. Het is een model dat allesbehalve statisch is en dat juist dynamiek en wegen en mogelijkheden tot groei, ontwikkeling en het ontstijgen van statische zijns-wijzen laat zien – maar om die wegen te kunnen gaan bewandelen, dienen we eerst een helder beeld te hebben van de fragmentatie in de vorm van de 9 typen die zich binnen het Enneagram bevinden. Vanuit de ‘versplintering’ kunnen we vervolgens kijken naar het geheel. Vanuit een herkenning van het ‘hokje’ waarin je je ooit hebt teruggetrokken, kun je starten met het jezelf bevrijden uit dat ‘hokje’.

Ontdekken welk enneatypisch gedrag in jezelf sterk of zelfs dominant aanwezig is en begrijpen welke aansturingen er achter dat gedrag schuilgaan en waaróm je je dus op een bepaalde enneatypische manier gedraagt, is het startpunt wanneer je ervoor kiest aan de hand van de persoonlijkheidstypologie van het Enneagram te werken aan je persoonlijke groei en ontwikkeling. Vanuit dat startpunt kun je vervolgens, met de dan vergaarde inzichten, andere wegen gaan bewandelen, jezelf verder ontplooien, jezelf de ruimte geven met ánder gedrag te experimenteren, andere aspecten van je totale potentieel te integreren en manifest te laten worden en je steeds meer in de richting van gezonde balans en heelheid te ontwikkelen, als je dat wilt. Daartoe laat het Enneagram je vele mogelijkheden zien.

De enneatypen kennen onderlinge verbindingen, zoals de grafische weergave van het Enneagramsymbool ook laat zien. Er is sprake van een eenheid, een groter geheel, waarbinnen zich 9 ‘fenomenen’ bevinden die onderlinge verbindingen met elkaar hebben en met elkaar kunnen interageren – en dat ook doén.

In elk van ons zijn altijd meerdere enneatypische aspecten en structuren te duiden, zijn elementen van meerdere enneatypen actief, en alleen al om deze reden is het onmogelijk dat een mens een specifiek enneatype zou zijn.

Je bent niet een bepaald enneatype; je bent je alleen in zekere mate gaan gedragen áls een enneatype, of als meerdere enneatypen, met gedragingen die stoelen op aansturingen, drijfveren, vermijdingen, neigingen en mechanismen die in hoge mate als enneatypisch kunnen worden geduid.

Wat jij bént, is een mens, een uniek individu dat niemand ooit in een hokje zou moeten classificeren en dat in principe een gigantisch scala aan gedragsmogelijkheden ter beschikking heeft – wanneer je werkelijk in vrijheid bewust zélf je gedrag kunt bepalen en jouw gedragingen niet langer stoelen op onbewuste of minder bewuste mechanismen en structuren die met joú aan de haal gaan.

De holistische en dynamische essentie van het Enneagram laat zien hoezeer elk enneatypisch fenomeen dat in ons tot uiting kan komen tot een groter geheel behoort en dat er veel meer gedragsmogelijkheden tot onze beschikking staan dan we doorgaans inzetten.


Inzicht krijgen in de enneatypen en hun structuren en mechanismen kan heel behulpzaam zijn bij het in kaart brengen van de grondslag van jouw gedragingen – je neigingen, je voor- en afkeuren, fixaties en vermijdingen, manieren van omgaan met pijn, het gedrag dat je hanteert of inzet in een poging bepaalde dingen vervuld te krijgen en andere dingen juist niet te hoeven voelen of ervaren.

De persoonlijkheidstypologie van het Enneagram laat je zien en begrijpen ‘waarom je doet wat je doet’, wat de behoeften zijn die áchter dat gedrag liggen en wat je pijnpunten of schaduwkanten zijn. Ook maakt het duidelijk waarom je in bepaalde dingen heel goed, vaardig of handig bent geworden en waarom andere dingen juist lastig voor je zijn.

Wanneer het Enneagram met de 9 enneatypen juist begrepen en gehanteerd wordt, kan het aldus een schat aan informatie opleveren die jou in staat stelt een veel helderder zicht te krijgen op je eigen gedragsstructuren, de aansturingen daarachter en de valkuilen en beperkingen die dit met zich meebrengt. En juist dat zicht krijgen op de aansturingen achter ons gedrag is zo essentieel als we dingen (aspecten van ons gedrag, van onze manieren van doen) werkelijk willen veranderen.

De bewustwording is de noodzakelijke stap 1, wanneer we iets willen veranderen of transformeren in onszelf. Zonder de realisatie en de erkenning dát we bepaalde dingen doen en zonder inzicht in het ‘hoe’ en ‘waarom’ van ons gedrag is de kans op een werkelijk structurele gedragsverandering of transformatie die beklijven zal nihil. De 9 enneatypen van het Enneagram kunnen ons veel waardevolle spiegels voorhouden en bieden een scala aan aanknopingspunten voor wie úit enneatypische gedragsstructuren en -mechanismen wil komen en weer zélf aan het roer van de eigen gedragingen wil komen te staan.

Het Enneagram met haar persoonlijkheidstypologie is een dynamisch en holistisch model dat niemand in een hokje plaatst. Het laat zien hoe wij onszelf in een specifiek enneatypisch ‘hokje’ hebben teruggetrokken dat ons gaandeweg vaak meer en meer is gaan beperken en tegenwerken, en laat zien wat de wegen zijn om uit dat hokje te komen en de beperkingen ervan achter ons te laten. Het laat zien hoe we ‘versplintering’ en onbalans achter ons kunnen laten en op een constructieve manier ons pad kunnen vervolgen, op weg naar meer balans en meer heelheid.


Werken aan jezelf met behulp van het Enneagram

Het Enneagram als persoonlijkheidstypologie kan, wanneer het helder en correct wordt geduid, uitgelegd en toegelicht, met oog voor de dynamische en holistische essentie ervan, een heel toegankelijk, laagdrempelig en tegelijkertijd rijk en waardevol model zijn aan de hand waarvan we aan onszelf kunnen werken.

Het kan zeer behulpzaam zijn bij het in beeld krijgen welke neigingen, valkuilen, blinde vlekken, fixaties, vermijdingstactieken en verdedigingsmechanismen er zoal in ons actief zijn en maakt helder waardóór dat het geval is, waarom we doen wat we doen, wat er achter ons gedrag schuilgaat. Wanneer we ons dat alles eenmaal realiseren, kunnen we

 • helder gaan zien dat veel van ons gedrag in het hier en nu tamelijk inefficiënt en/of ‘gedateerd’ is
 • op het niveau van de oorspronkelijke oorzaak van dat gedrag gaan kijken naar manieren om te helen en groeien die ons in staat stellen de oude drijfveren te verzwakken en de oude structuren los te laten
 • ruimte en nieuwe vrijheid creëren in en voor onszelf: de vrijheid nu, heel bewust, voor ánder gedrag te kiezen – gedrag dat aansluit bij wie we, hier en nu, werkelijk zijn en hoe wij dat graag, zonder inefficiënte vervormingen, tot uiting willen laten komen.

Oude ‘jasjes’ die ons niet meer dienen kunnen aldus worden losgelaten en daarmee kunnen we onszelf vrijspelen om in het hier en nu voluit en in vrijheid te kiezen voor gedrag dat ons wél dient, op manieren die passen bij wie we in de kern waarlijk zijn.


Voor wie is deze werkwijze geschikt?

De inzet van het Enneagram als een tool om te werken aan persoonlijkheidsaspecten en daaraan gerelateerde groei en ontwikkeling kan in principe voor iedereen geschikt zijn maar is in het bijzonder heel geschikt voor

 • mensen die houden van logica, logische schema’s, modellen/structuren en het analyseren van dingen;
 • mensen die gemakkelijk nieuwe informatie tot zich nemen;
 • mensen in wie het denken, analyse en reflectie sterk ontwikkeld zijn en (tamelijk) op de voorgrond staan;
 • mensen die zichzelf en het eigen gedrag relatief makkelijk kunnen ‘spiegelen’ aan nieuwe informatie die verstrekt wordt;
 • mensen die sterk de indruk of het gevoel hebben dat ze vaak meer een ‘rol’ spelen dan dat ze werkelijk zichzelf zijn.

De persoonlijkheidstypologie van het Enneagram is een heel cognitief/mentaal model en mensen die sterk cognitief/mentaal zijn ingesteld kunnen doorgaans heel goed uit de voeten met de informatie die in deze persoonlijkheidstypologie besloten ligt.

Dit betekent niet dat mensen in wie het voelen en ervaren sterk ontwikkeld zijn niet met het Enneagram zouden kunnen werken, maar als voelen en ervaren jouw primaire kanalen zijn, voel je je waarschijnlijk prettiger bij een aanpak waarvan de werkwijze meer dáárop aansluit. Kijk in dat geval zeker even naar de informatie in de secties holistische coaching, droomwerk en innerlijk kindwerk.


Wil jij werken aan jezelf met behulp van het Enneagram,
onder mijn begeleiding?

Dat kan, op verschillende manieren:


Korte online cursus

In de korte online cursus Het Enneagram: introductie & eerste kennismaking maak je kennis met de 9 enneatypen, hun aansturingen, krachten, kwaliteiten, neigingen, valkuilen en andere bijzonderheden en met de dynamische en holistische essentie van het Enneagram. Uitgebreide informatie over deze korte online cursus – die je kunt volgen waar en wanneer je wilt – vind je onder de tab ‘Tools om thuis te komen’.


Op individuele basis

Als je graag op individuele basis onder mijn begeleiding met behulp van het Enneagram aan jezelf wilt werken, nodig ik je uit een Ennea-scoop© te bestellen. Je ontvangt dan van mij een heel heldere en strikt persoonlijke duiding van de enneatypen en enneatypische structuren die momenteel in jou actief zijn en dat is het startpunt en uitgangspunt voor de volgende stappen die je dan kunt gaan maken.

Zoals op de pagina Ennea-scoop© te lezen is, ontvang je de persoonlijke duiding tijdens een videoconsult van 90 minuten waarbij er uiteraard ook ruimte is voor vragen die je dan wellicht hebt. In dat consult wordt duidelijk ‘waar je nu staat’, welke enneatypische structuren en mechanismen er momenteel in jou actief zijn, tot welk gedrag dat leidt en welke knelpunten en valkuilen dat met zich meebrengt. Hiermee krijg je ook meteen zicht op de achterliggende redenen waaróm je bepaald gedrag inzet en krijg je meer inzicht in de mate waarin bepaalde noden, verlangens, wensen, angsten of fixaties soms met je aan de haal gaan, ook wanneer je dat eigenlijk niet wilt. Ook krijg je een eerste indruk van de mate waarin specifiek enneatypisch gedrag dat je vertoont eigenlijk wel of niet bij je past, wel of niet dienend voor je is en wel of niet authentiek en natuurlijk voor je is.

Na de Ennea-scoop©sessie van 90 minuten kun je, indien je dat wilt, besluiten door te pakken op het werken aan jezelf met behulp van het Enneagram, middels losse (follow up) consulten. In deze consulten kunnen we dieper inzoomen op de dynamieken en structuren die je wilt loslaten, onderzoeken we wat er nodig is om deze los te kunnen gaan laten en reik ik je handvatten, tips en suggesties aan waarmee jij zélf kunt werken aan het je (verder) bevrijden van enneatypische structuren, gedragingen en neigingen die je beperken of gewoonweg niet langer dienen, aan het versterken van je kwaliteiten en aan het bekrachtigen van wie jij in de kern werkelijk bent – en wie je was voordat je jezelf in ‘enneatypische hokjes’ ging terugtrekken.

Hoeveel follow up consulten er nodig zullen zijn is afhankelijk van wat jij graag wilt bereiken, wat we tegenkomen en de mate waarin je al wel, of nog niet, aan jezelf hebt gewerkt voorafgaand aan dit traject. Jij bepaalt te allen tijde zelf wat de duur van je traject is, in welke mate je wel of niet echt de diepte in wilt gaan en met welke frequentie je op deze wijze aan jezelf wilt werken. Het is jouw pad en het is aan jou hierin de keuzes te maken die voor jou goed voelen en werkbaar zijn. Ik zal je te allen tijde zo goed mogelijk ondersteunen tijdens de momenten van samenwerking; wat jij eruit haalt zal, logischerwijze, sterk afhankelijk zijn van wat je er zelf in investeert en mee doet.

Wat je van mij mag verwachten, binnen een Enneagramtraject (Ennea-scoop© + follow up consulten) zoals dat zojuist geschetst is:

 • een zorgvuldige duiding van jouw gedragingen en bijzonderheden aan de hand van de enneatypen;
 • een heldere, begrijpelijke en duidelijke uitleg van de enneatypische structuren en dynamieken die in jou een rol spelen;
 • mijn hulp en ondersteuning bij het komen tot meer inzichten en helderheid ten aanzien van je eigen structuren, dynamieken en valkuilen en de aansturingen daarvan;
 • dat ik je waar relevant een spiegel zal voorhouden, dingen zal opmerken en uitlichten die jou zelf mogelijk ontgaan (door blinde vlekken die we als mens nou eenmaal allemaal hebben);
 • dat ik vragen die je hebt naar beste kunnen zal beantwoorden, waarbij ik put uit ruim 12 jaar professionele ervaringen met en expertise van het Enneagram, de enneatypen en enneatypische structuren en dynamieken;
 • handvatten, tips, adviezen en suggesties waar je zelf mee aan de slag kunt gaan om enneatypische gedragingen en structuren die je beperken of hinderen te verzwakken, zodat jij zélf de door jou gewenste gedragsveranderingen kunt gaan vormgeven, je jezelf meer in balans kunt gaan brengen, je meer authenticiteit en heelheid in jezelf kunt gaan bewerkstelligen en je de door jou gewenste doelen kunt gaan realiseren, vrij van vervormingen van enneatypische aard;
 • mijn commitment aan jouw proces, dat ik naar beste kunnen en met empathie, compassie en professionaliteit zal ondersteunen tijdens de momenten van samenwerking;
 • maatwerk, in sessies die volledig zijn afgestemd op jou, waar jij staat, wat jij inbrengt en waar jij behoefte aan hebt;
 • veiligheid, betrouwbaarheid, professionaliteit, deskundigheid, integriteit en mede-menselijkheid.

“The Enneagram

is,

at its most abstract,

a universal mandala

of the self

— a symbol of each of us.”

— Don Richard Riso

Nu meteen starten?
Bestel hier je eigen Ennea-scoop© met duiding

– óf boek een los consult, indien je al bekend bent met het Enneagram en de enneatypen


In geval van een telefonisch consult: je wordt door mij gebeld, op een Nederlands netnummer of een Nederlands mobiel nummer. Videoconsulten vinden plaats in een beveiligde online-omgeving. Benodigdheden: een goede internetverbinding en een apparaat waarmee je het internet op kunt, met een goed werkende camera en microfoon. Nadere informatie over de online-omgeving die ik voor videoconsulten gebruik en hoe deze te bereiken, ontvang je na boeking.

Door op de grijze knop ‘Verzenden’ te klikken, kom je in de betaalomgeving terecht waar je je boeking definitief kunt maken. Na verwerking van je boeking neem ik per e-mail contact met je op om je consult in te plannen en ontvang je de factuur behorend bij je boeking.
“Ik ben erg gelukkig dat mijn levenspad en Sharons levenspad elkaar hebben mogen kruisen. Ik had het gevoel dat ik op een enorm hectisch kruispunt stond en Sharon heeft mijn hand beetgepakt en me naar een rustige bergweg gebracht waar ik weer helemaal tot rust kon komen. Dat ging via drukke wegen, door zware stormen en diepe dalen maar die reis samen met Sharon heeft mij enorm geholpen te begrijpen wie ik ben en waar mijn kracht ligt. Sharon is een prachtig mens, zorgzaam en heeft het talent om mensen aan te voelen (letterlijk) en ze mee te nemen op een innerlijke reis. Het Enneagram was voor mij dé perfecte manier om mijn valkuilen te herkennen en begrijpen. Het heeft me zo veel rust gegeven om eindelijk onder woorden te kunnen brengen wie ik ben. Bedankt voor de mooie reis!” – YdL, railway signalling engineer, Alstom


Ook interessant voor anderen? Deel het!