Innerlijk Kindwerk

innerlijk kind blijEen ‘innerlijk kind’ is een deel van jezelf dat je, hoe oud je ook bent, in je meedraagt. Het is het kind dat jij eens was, dat van alles heeft meegemaakt en ervaren en dat als een grote hulpbron en krachtbron kan dienen in je volwassen leven.

We dragen allemaal diverse innerlijke kinderen in onszelf mee: kinddelen van onszelf die gekoppeld zijn aan specifieke leeftijden of periodes en aan specifieke gebeurtenissen of ervaringen. Sommige van onze innerlijke kinderen zijn blije, onbevangen, spelende en vreugdevolle innerlijke kinderen; anderen zijn echter gekwetst, teleurgesteld, bang of onzeker of op een bepaalde manier ‘beschadigd’ geraakt in onze jongere jaren.

Waar onze blije, spelende, vreugdevolle innerlijke kinderen ons als volwassene een rijke bron van kracht, vitaliteit en vreugde kunnen verschaffen die we vanuit ons innerlijk kunnen aanboren, telkens wanneer we daar behoefte aan hebben, geldt dat onze gekwetste en ‘beschadigde’ innerlijke kinderen vrijwel altijd een belemmering vormen om als volwassene vrijuit en volledig te kunnen zijn wie we voelen te zijn en te kunnen doen wat we graag zouden willen doen. Onze gekwetste en beschadigde innerlijke kinderen dragen wonden in zich mee, die zij regelmatig nog doen opspelen in ons volwassen leven, vaak zonder dat wij dat zelf goed in de gaten hebben.

Gekwetste of beschadigde innerlijke kinderen
Overkomt het je wel eens dat je – naar buiten toe of in jezelf, diep van binnen – buitensporig emotioneel reageert op een situatie of een persoon, veel heftiger dan eigenlijk in die situatie aan de orde zou moeten zijn? En dat je je er heus wel van bewust bent dat je emotionele reactie overdreven is, maar dat het je desondanks met geen mogelijkheid lukt ánders te reageren dan je doet? Dat het welhaast lijkt alsof ‘iets of iemand met je aan de haal gaat’ op zo’n moment en dat je zelf eigenlijk helemaal niet begrijpt waaróm dat gebeurt, met al die heftigheid?

Emotionele reacties die veel intenser of heftiger zijn dan in een situatie éigenlijk ‘terecht’ is, zijn vaak een teken van het opspelen van een innerlijk kind stuk in jezelf: een kindstuk dat eens gekwetst, bang, boos of beschadigd is geraakt in een bepaalde situatie en dat nu weer opspeelt omdat iets in de húidige situatie op de een of andere manier resoneert met de situatie van toen. Het innerlijke kind in jou dat zich ooit bang, gewetst, onveilig of bedreigd heeft gevoel in een bepaalde situatie, herkent iets in de situatie van het nu als zijnde gelijkend op wat er toén gebeurde. Het voelt bijvoorbeeld net zo eng als toen, of het lijkt heel erg op de situatie waarin je als kind destijds zo gekwetst bent geraakt. De volwassen jij merkt deze gelijkenis tussen de situatie van nu en een situatie uit je jongere jaren wellicht niet eens (bewust) op, maar het kinddeel dat je in je draagt weet nog héél goed hoe het zich toen voelde en speelt acuut op zodra een situatie in het nu net zo voelt als de situatie van vroeger. Er gaat dus inderdaad ‘iets of iemand met je aan de haal’ in het hier en nu: je innerlijke kind staat op, om jou er met man en macht op te wijzen dat de huidige situatie vervelend, eng of bedreigend is of om nu alsnog de emoties te uiten die het destijds niet volledig of onvoldoende heeft kunnen uiten.
Wat de bedoeling van dit innerlijke kind in jezelf ook is – jou waarschuwen, je pogen te beschermen of emoties van boosheid, verdriet of angst uiten – : het staat op en neemt in het hier en nu in feite de controle over. Jij reageert intenser dan je eigenlijk zou willen en dan je zelf begrijpt, omdat op dat moment het kinddeel in jou het roer over neemt. En jij… “staat erbij en kijkt ernaar”…

We dragen allemaal één of meer gewetste, bange of beschadigde innerlijke kinderen in onszelf mee. Allemaal hebben we ooit angst, kwetsing en beschadiging gekend en hebben we wonden en littekens opgelopen, ook al bagatelliseren we de situaties uit onze kindertijd vaak als we eenmaal volwassen zijn en maken we dat wat destijds groot leed was voor het ukkie dat we waren als volwassenen vaak minder klein, minder heftig, minder belangrijk. De mate van kwetsing of beschadiging van een kinddeel in onszelf is echter niet afhankelijk van hoe ‘groot’ of ‘klein’ de gebeurtenis die we destijds ervaren hebben feitelijk bezien was: de mate van kwetsing of beschadiging die we nog in ons meedragen is gekoppeld aan de intensiteit waarmee we de gebeurtenis destijds ervaren hebben. Wat in de ogen van een volwassene “niks voorstelt”, kan voor een 3-jarige een grote kwetsing zijn die oprecht diep gevoeld wordt – en diepe sporen nalaat.

Vervormingen en blokkades door innerlijke kindstukken
Onze innerlijke kinderen kunnen niet alleen onze emotionele reacties in ons volwassen leven erg beïnvloeden; ze kunnen ook blokkades in ons functioneren opwerpen. Ze kunnen ons beperken in voluit, vrij en vreugdevol zijn wie we werkelijk zijn en kunnen ons erg ‘tegenwerken’ wanneer wij juist stappen van groei, creatie en expansie willen maken.

Ervaar je moeilijkheden bij het realiseren van wat je werkelijk graag wilt realiseren, ondanks dat je al een behoorlijke mate van ‘werken aan jezelf’ aan de dag hebt gelegd? Heb je het gevoel dat er ergens iets ‘tegenwerkt’, dat er ergens een blokkade zit waar je maar steeds de vinger niet op kunt leggen maar die duidelijk frictie creëert bij jouw pogingen voort te gaan, bepaalde veranderingen door te voeren? Dan is de kans groot dat een kinddeel van jezelf – een innerlijk kindstuk – jou tegenwerkt, om redenen waar jij je nog niet van bewust bent maar die voor dat kinddeel héél valide en belangrijk zijn.

Onze kinddelen hebben dingen meegemaakt, groot en klein, die een grote invloed hebben gehad op de manier waarop zij naar zichzelf en naar de wereld om hen heen zijn gaan kijken en op de manier waarop zij zijn gaan functioneren in de wereld. Alles wat je als kind ervaart, meemaakt, voelt en beleeft is feedback voor en van invloed op het vormings-proces dat je als kind doormaakt. Alle informatie die je bereikt vanuit de wereld om je heen én vanuit je eigen binnenste (gevoelens, emoties) betrek je als kind in jouw proces van leren, groeien en ‘worden’ en is van invloed op de manier waarop je in de wereld gaat staan. Het is van invloed op hoe je jezelf ziet en ervaart, hoe je anderen ziet en ervaart, hoe je je verhoudt tot anderen, hoe je je opstelt en wat je doet en laat in de wereld waarin je leeft. Dat is een heel normaal en natuurlijk proces dat we allemaal doormaken en daar is op zich helemaal ‘niks mis mee’. Het is hoe we leren, hoe we opgroeien en hoe we leren onszelf vorm te geven.
Je kunt je echter voorstellen dat er tijdens het vormingsproces dingen voorvallen die het kind ertoe brengen op een bepaalde manier over zichzelf te gaan denken, en dat er dingen voorvallen die het kind ertoe brengen de eigen manier van ‘zijn’ (in meer of mindere mate) te gaan aanpassen. Daarmee gaat het kind – om redenen die op dat moment heel valide zijn – in wezen ‘weg’ van wie hij/zij werkelijk is en hoe hij/zij zich eigenlijk, in vrijheid, zou willen gedragen: het pure, authentieke ‘zijn’ wordt vervormd – doorgaans niet op stel en sprong maar middels een langdurig proces van kleine, subtiele aanpassingen -, binnen een proces waarin het kind in feite niets anders doet dan manieren vinden die hem/haar in staat stellen zo goed, prettig, veilig en comfortabel mogelijk te (over)leven in de wereld waarin hij/zij verkeert.
Wanneer we eenmaal volwassen zijn, kunnen deze vervormingen die in onze jonge jaren hebben plaatsgevonden leiden tot blokkades in de processen die we willen doorgaan. Het zelfbeeld dat we ons eigen hebben gemaakt, angsten en onzekerheden die we als kind hebben geïntegreerd, de manieren waarop we onze kracht en ons gedrag als kind zijn gaan vervormen: ze kunnen allemaal als blokkades in ons volwassen leven opduiken, die ons ervan weerhouden nu te doen wat we werkelijk graag willen doen en voluit, in kracht en in vrijheid, vorm te geven aan wat we nu willen manifesteren.

Heling van kindstukken
Door ons (meer) bewust te worden van de kinddelen en vervormingen die in ons aanwezig zijn en te werken aan heling van gekwetste of beschadigde innerlijk kinddelen en vervormingen die niet langer functioneel zijn, kunnen we de vervormingen gaan loslaten en ervoor zorgen dat onze bange, verdrietige of boze innerlijke kinderen alsnog blije, vreugdevolle, spelende innerlijke kinderen worden. J
ij als volwassene kunt helen wat destijds beschadigd en vervormd is geraakt, door je innerlijke kind nu alsnog te gaan geven wat het nodig heeft om te kunnen helen – en wat het destijds niet, of onvoldoende, heeft gehad – zodat je in het hier en nu de weg vrijmaakt om voluit, in vreugde en vrijheid, jezelf te kunnen zijn.

Elk beschadigd innerlijk kind en elke vervorming die in de kindertijd is ontstaan draagt in feite een boodschap in zich mee, die door jou gehoord wil worden – opdat het kinddeel kan helen en de vervorming kan worden losgelaten. Zolang wij de ‘roep’ van onze gekwetste of beschadigde innerlijke kinderen en vervormingen niet horen, zullen zij blijven opspelen in ons, in elke situatie die hún oude pijn en situatie aanraakt.

Door je te verbinden met een innerlijk kind, ernaar te leren luisteren, te begrijpen waar de ‘pijn’ zit en wat er nodig is om tot heling te komen, kun jij zelf van start gaan met het helen van essentiële delen van jezelf en kun je oude beschadigingen en wonden transformeren in hulpbronnen en krachtbronnen die je een heleboel energie, vitaliteit en levenslust te geven hebben.

Door je bewust te worden van je vervormingen en aan je vervormingen te werken, maak je de weg vrij om voluit je ware, authentieke zelf te zijn, in vrijheid en zonder onbewuste zelfsabotage die je daarvan weghoudt.

Innerlijk Kindwerk: een pad van heling en groei, leidend naar kracht en vreugde
Het pad van Innerlijk Kindwerk is een pad waarop je een heleboel heling zélf tot stand kunt brengen, zodra je eenmaal weet welke kinddelen en vervormingen om aandacht en heling vragen, hoe je in contact kunt komen met je innerlijke kinderen en wat jij kunt doen om hen te helpen helen – zodat jij een krachtgevend proces van heling en groei kunt doormaken dat tot nieuwe vreugde, meer energie, meer levenslust en een vrijere manier van zijn kan leiden.
Het Consultpakket Innerlijk Kindwerk Basis en het Consultpakket Innerlijk Kindwerk Intensief bieden je de mogelijkheid hier op een toegankelijke en tegelijkertijd diepgaande en krachtige wijze een start mee te maken, middels een serie individuele sessies die volledig worden afgestemd op jou. De inhoud van deze Consultpakketten wordt hieronder uitgebreid beschreven.
Voel je er meer voor in kleinschalig groepsverband met een stuk Innerlijk Kindwerk aan de slag te gaan, dan ben je van harte welkom deel te nemen aan de Basiscursus Innerlijk Kindwerk die meerdere keren per jaar van start gaat. Informatie over deze cursus en de eerstvolgende startmogelijkheid vind je hier.

Consultpakket Innerlijk Kindwerk Basis
Middels het Consultpakket Innerlijk Kindwerk Basis krijg je in een kortlopende serie consulten zicht op welke gekwetste of beschadigde kinddelen in jou het duidelijkst of meest prominent aanwezig zijn en de meeste invloed op je uitoefenen, aan welke leeftijden of leeftijdsfasen deze innerlijke kinderen gekoppeld zijn, verstrek ik je informatie over de aard van de kwetsingen of beschadigingen van deze kinddelen, leer je hoe je met je innerlijke kinddelen contact kunt maken zodat je hun ‘boodschap’ kunt gaan horen en begrijpen en reik ik je handvatten, tips, oefeningen en suggesties aan waarmee je zélf kunt (verder) werken aan de heling van deze gekwetste of beschadigde kinddelen van jezelf – zodat jij zélf deze gekwetste of beschadigde innerlijke kinderen kunt gaan transformeren in blije, vreugdevolle innerlijke kinderen die jou een heleboel kracht, vreugde, energie en levenslust te bieden hebben.

Het Consultpakket Innerlijk Kindwerk Basis bestaat uit:
* een intake aan de hand van een uitgebreide vragenlijst die speciaal voor dit pakket ontworpen is (equivalent aan 1 consultsessie), per e-mail, plus
* na de intake: 3 individuele sessies (consulten), van 75 minuten elk
(interval tussen de sessies: 2 of 3 weken, naar keuze), plus
* een schriftelijk sessieverslag na elke sessie dat je wordt toegezonden per e-mail, met daarin tevens:
* aanvullende feedback & informatie, plus
* adviezen en opdrachten/‘huiswerk’ na elke sessie, ter reflectie/verdere integratie van wat in de sessie aan bod is gekomen, plus
* 1 afsluitende individuele sessie van 1 uur ter integratie van het geheel.

Na afloop van dit kortlopende traject:
– weet je waar op de tijdlijn van je leven zich de beschadigde kinddelen bevinden die in deze fase van je leven het meest op jou van in vloed zijn en die om heling vragen
– weet en begrijp je waar de ‘pijn’ van deze kinddelen over gaat (aan welke onderwerpen, thematieken en behoeften zij gekoppeld zijn)
– begrijp je hoe deze gekwetste of beschadigde kinddelen met je aan de haal gaan in je volwassen leven en waaróm zij dat doen (wat hun ‘boodschap’ is, wat zij je duidelijk willen maken)
– weet je hoe je contact kunt maken met deze  innerlijke kinddelen, zodat je kunt gaan begrijpen wat zij je ‘te vertellen hebben’ en wat zij van jou nodig hebben om te helen
– heb je inzicht in wat er nodig is om deze beschadigde innerlijke kinderen te laten helen
– heb je tools (oefeningen, handvatten, tips) in handen waarmee je zélf aan de heling van deze beschadigde kinddelen kunt werken

Kosten Consultpakket Innerlijk Kindwerk Basis: € 385,00 inclusief 21% BTW.
De individuele sessies van dit Consultpakket kunnen zowel online (middels videoconsulten) als in de praktijk plaatsvinden.

Consultpakket Innerlijk Kindwerk Intensief
Het Consultpakket Innerlijk Kindwerk Intensief brengt niet alleen in zicht welke gekwetste of beschadigde kinddelen in jou het duidelijkst of meest prominent aanwezig zijn en momenteel de meeste invloed op je uitoefenen, aan welke leeftijden of leeftijdsfasen deze innerlijke kinderen gekoppeld zijn, wat de aard van de kwetsingen of beschadigingen van deze kinddelen is en wat jij kunt doen om met deze kinddelen in contact te komen en hen te helpen helen, maar geeft je een helder beeld van de essentie en impact op jou van alle kindwonden (kindkwetsuren/kindbeschadigingen) die je in 7 opeenvolgende ontwikkelingsfasen (van geboorte tot je 21e levensjaar) hebt opgelopen en reikt je manieren aan om met al deze kinddelen contact te maken, evenals handvatten, tips, oefeningen en suggesties waarmee je zélf kunt (verder) werken aan de heling van al deze gekwetste of beschadigde kinddelen van jezelf – zodat jij zélf al deze gekwetste of beschadigde innerlijke kinderen kunt gaan transformeren in blije, vreugdevolle innerlijke kinderen die jou een heleboel kracht, vreugde, energie en levenslust te bieden hebben.

Na afloop van dit intensieve traject:
– weet je welke beschadigde kinddelen de meeste invloed op je uitoefenen en welke kinddelen minder beschadigd zijn en minder op jou van invloed zijn
– weet je welke beschadigde kinddelen bij voorkeur éérst geheeld dienen te worden en in welke volgorde je de heling van de overige beschadigde kinddelen het beste kunt aanpakken
–  is je duidelijk waar op de tijdlijn van je leven zich welke beschadigde kinddelen bevinden die om heling vragen
– weet je waar de ‘pijn’ van jouw gekwetste of beschadigde kinddelen over gaat (aan welke onderwerpen, thematieken en behoeften zij gekoppeld zijn)
– begrijp je hoe de afzonderlijke gekwetste of beschadigde kinddelen met je aan de haal gaan in je volwassen leven en waaróm zij dat doen (wat hun ‘boodschap’ is, wat zij je duidelijk willen maken)
– weet je hoe je contact kunt maken met deze innerlijke kinddelen, zodat je kunt gaan begrijpen wat zij je ‘te vertellen hebben’ en wat zij van jou nodig hebben om te helen
– heb je inzicht in wat er nodig is om deze beschadigde innerlijke kinderen te laten helen
– heb je tools (oefeningen, handvatten, tips) in handen waarmee je zélf aan de heling van deze beschadigde kinddelen kunt werken
– heb je inzicht in de 7 opeenvolgende ontwikkelingsfasen die je als kind hebt doorgemaakt, de essentie van deze fasen en de aard van kwetsuren/beschadigingen (kindwonden) die per fase kunnen ontstaan
– heb je tools in handen waarmee je zélf verder kunt gaan met het helen van innerlijke kinddelen die zich op een later moment in je leven mogelijk nog(maals) aandienen om (verder) geheeld te worden

Het Consultpakket Innerlijk Kindwerk Intensief is geschikt voor wie intensief, diepgaand en met een krachtig commitment middels het pad van Innerlijk Kindwerk aan zichzelf wil werken en bestaat uit:

* een intake aan de hand van een uitgebreide vragenlijst die speciaal voor dit pakket ontworpen is (equivalent aan 1 consultsessie), per e-mail, plus
* na de intake: 7 individuele sessies (consulten), van 75 minuten elk
(interval tussen de sessies: 2 of 3 weken, naar keuze), plus
* een schriftelijk sessieverslag na elke sessie dat je wordt toegezonden per e-mail, met daarin tevens:
* aanvullende feedback & informatie, plus
* adviezen en opdrachten/‘huiswerk’ na elke sessie, ter reflectie/verdere integratie van wat in de sessie aan bod is gekomen, plus
* 1 afsluitende individuele sessie van 1 uur ter integratie van het geheel.

Kosten Consultpakket Innerlijk Kindwerk Intensief: € 785,00 inclusief 21% BTW.
De individuele sessies van dit Consultpakket kunnen zowel online (middels videoconsulten) als in de praktijk plaatsvinden.

Consultpakket boeken of meer info? Neem contact met me op.

Kenmerken Consultpakketten
De Consultpakketten Innerlijk Kindwerk zijn erop gericht je middels een (relatief) kortlopend traject van waardevolle informatie, inzichten, handvatten, tools, tips en adviezen te voorzien waar jij zélf vervolgens mee verder kunt werken, in je eigen tijd en tempo en op je eigen wijze, op jouw unieke pad van heling, groei en ontwikkeling.

Binnen de context van de Consultpakketten Innerlijk Kindwerk ben ik niet een therapeut die de ‘last’ van je kindbeschadigingen of -verwondingen voor jou gaat dragen en er voor gaat zorgen dat aspecten van jou geheeld worden door iets wat ík doe. Ook ben ik geen psycholoog of psychotherapeut die lange gesprekssessies met je gaat voeren om dingen op die wijze te verwerken, noch een therapeut die met hypnose- of regressietechnieken werkt. Wat ik binnen de context van de Consultpakketten Innerlijk Kindwerk wél ben en doe:

Ik ben een professional die gespecialiseerd is in Innerlijk Kindwerk, gebaseerd op het werk van Cathryn L. Taylor (vooraanstaande internationaal expert op het gebied van Innerlijk Kindwerk), die je helpt inzichtelijk te krijgen waar op de tijdlijn van jouw leven zich gekwetste of beschadigde innerlijk kinddelen bevinden, wat de aard en impact van deze kinddelen is en aan welke thematieken, onderwerpen en behoeften deze kinddelen gekoppeld zijn, die je op heldere en duidelijke wijze informatie óver deze kinddelen, hun aard, hun thematieken, onderwerpen en behoeften verstrekt, die je kan helpen duiden wat de ‘boodschap’ van deze kinddelen is en wat zij in het hier en nu nodig hebben, van jou, om tot heling te komen en die je handvatten, tips, tools, adviezen en suggesties aanreikt waar jij zélf mee verder kunt om ervoor te zorgen dat jíj je gekwetste of beschadigde kinddelen kunt transformeren in blije, vreugdevolle innerlijke kinddelen die een ware bron van kracht en vitaliteit kunnen zijn.
Het helen van een innerlijk kinddeel kun je alleen zelf doen; dat kan niemand anders voor je doen. Wat ik wel kan – en zal – doen is jou heel veel aanreiken waar jij zélf mee aan de slag kunt gaan om aan je eigen helingsprocessen te werken. Ik reik je de inzichten, het bewustzijn en de tools aan waarmee je de heling van je kinddelen kunt vormgeven en fungeer binnen dit pakket als een coach/consultant en sparringpartner die jou vanuit mijn hoedanigheid als zeer ervaren expert in dit vakgebied persoonlijk begeleidt middels de informatie en tools die ik je in de sessies en de uitgebreide verslagen na elke sessie aanreik.

Voel je ervoor op deze basis met mij aan de slag te gaan? Je bent van harte welkom! Neem gerust, geheel vrijblijvend, contact met me op voor meer informatie, een oriënterend gesprek of om een afspraak in te plannen.

NB Indien je in je kindertijd te maken hebt gehad met een groot of heftig trauma (zoals bijvoorbeeld misbruik of het opgroeien in een expliciet schadelijke en/of onveilige omgeving) en je dit trauma nog niet (echt) of nog onvoldoende verwerkt hebt, is een Consultpakket Innerlijk Kindwerk zoals dat hier beschreven is mogelijk niet de aangewezen route om ten aanzien van deze stukken aan heling te werken. Grote of heftige traumata uit de kindertijd vragen om een andere benadering en aanpak, die in de eerste plaats gericht dient te zijn op het goed verwerken van het trauma. Daarná kan een Consultpakket Innerlijk Kindwerk op zijn plaats zijn.
Heb jij in je kindertijd te maken gehad met een groot of heftig trauma en vraag je je af of je dat al voldoende verwerkt hebt om nu een Consultpakket Innerlijk Kindwerk zoals dat hier beschreven is te kunnen doen, of zou je graag willen weten wat nu een goede aanpak zou kunnen zijn om aan (verdere) verwerking en heling van het trauma uit je kindertijd te werken, neem dan gerust vrijblijvend contact met me op om te overleggen over de mogelijkheden. Het is namelijk zeer goed mogelijk dat ik je van dienst kan zijn en kan ondersteunen ten aanzien van het (verder) verwerken van het trauma, niet middels het hier beschreven format van de Consultpakketten Innerlijk Kindwerk maar binnen een traject van persoonlijke begeleiding dat uit een serie individuele sessies bestaat (in de praktijk of online, middels videoconsulten in een beveiligde online-omgeving) en dat volledig wordt afgestemd op datgene wat jij nu wenst of nodig hebt. Indien ik je zelf niet van dienst kan zijn, zal ik je naar beste kunnen adviseren ten aanzien van stappen die je wel zouden kunnen bieden wat je nodig hebt.