Psychic scan

Persoonlijke psychic scan

Een persoonlijke psychic scan (ook wel een reading genoemd) biedt je de mogelijkheid informatie te verkrijgen over diverse aspecten van jezelf die voor jou van belang zijn en jou zelf wellicht nog ontgaan.

Tijdens een persoonlijke psychic scan ‘lees’ en duid ik informatie die ik kan waarnemen door me af te stemmen op jouw energieveld, jouw energetische lichamen en de informatievelden die daaraan gekoppeld zijn.

Ieder van ons heeft een persoonlijk energieveld en verschillende energielichamen (het fysieke lichaam is het meest grofstoffelijke lichaam; andere lichamen zijn o.a. het mentale lichaam, het emotionele lichaam en het etherische lichaam).
In de verschillende energielichamen bevinden zich specifieke energiecentra en energiebanen en aan de verschillende energielichamen, energiecentra en energiebanen zijn informatievelden gekoppeld. In deze informatievelden is een schat aan informatie aanwezig over onze staat van zijn en wie over krachtige psychic vermogens beschikt kan die informatie waarnemen (‘scannen’) en ‘lezen’ (readen).

Onder het kopje ‘Wat heeft een psychic scan je te bieden?’ (scroll naar beneden) kun je lezen wat voor soort informatie middels een psychic scan zoal gelezen en geduid kan worden.

De psychic vermogens die ik gebruik wanneer ik iemands energie scan en lees, zijn in wezen een extensie van mijn gewone zintuiglijke vermogens en stellen me in staat informatie waar te nemen die in de vorm van zeer subtiele energie aanwezig is in jouw energieveld, je energetische lichamen en de informatievelden die daaraan gekoppeld zijn – informatie die over jou gaat. Onze ‘gewone’ zintuigen zijn niet in staat deze zeer subtiele energie waar te nemen, maar iemand die over sterk ontwikkelde en goed getrainde psychic vermogens beschikt kan deze energie wel waarnemen.

Hier is niks ‘zweverigs’ aan: elk mens beschikt in beginsel over psychic vermogens. Het is alleen zo dat niet iedereen deze vermogens bewust ontwikkeld en getraind heeft en/of bewust en actief gebruikt.

Het vermogen energie waar te nemen via zogeheten extrasensory perception of ‘buitenzintuiglijke waarneming’, waarneming die niet middels de gewone zintuigen op het concrete fysieke vlak geschiedt, is een vermogen waarover we als mens gewoonweg beschikken. De mate waarin we de vaardigheid hebben dat vermogen bewust in te zetten, is echter deels afhankelijk van de aanleg of het ’talent’ dat we daarvoor hebben en deels afhankelijk van de mate waarin deze vermogens actief ontwikkeld zijn, getraind zijn en daadwerkelijk benut worden door ons.

Psychic vermogens zijn simpelweg een onderdeel van ons mens-zijn.

Het zijn natuurlijke menselijke vermogens die in beginsel tot de uitrusting van elk mens behoren en die niet voorbehouden zijn aan mensen die ‘bijzonder’ zouden zijn of over ‘bijzondere’ vermogens zouden beschikken.

Het zijn ‘bijzondere’ vermogens in de zin dat het geweldig is wat we ermee kunnen, maar het is niet zo dat psychic vermogens aan sommigen wel en aan anderen niet ‘gegeven’ zouden zijn. Als je een mens bent, beschik je van nature over psychic vermogens.

Wanneer je je psychic vermogens echter niet gebruikt, zul je dit vermogen niet cultiveren en verlies je de actieve vaardigheid daar bewust mee te werken – en dat is de reden waarom de meesten van ons menen dat zij zelf helemaal niet over psychic vermogens zouden beschikken en/of er niet mee kunnen werken. Daarnaast is de mate waarin we bekwaam kunnen worden in het bewust aanwenden van deze vermogens mede afhankelijk van onze individuele aanleg daartoe en ons ’talent’ daarvoor. Iedereen kan leren voetballen, maar niet iedereen kan een profvoetballer worden. Iedereen kan leren pianospelen, maar niet iedereen zal een concertpianist kunnen worden. Met onze psychic vermogens is dat niet anders.

Lees hier hoe anderen mijn psychic scans ervaren hebben.

Wat mij betreft: ik ben geboren met de aanleg/het talent mijn psychic vermogens op krachtige wijze aan te kunnen wenden maar heb lange tijd niet in de gaten gehad dat dat het geval was en dat dat was wat ik vaak dééd. Decennialang heb ik gemeend dat mijn vermogen snel tot de kern van zaken door te kunnen dringen, snel ‘de vinger op de zere plek’ te kunnen leggen, heel veel dingen (en mensen) aan te kunnen voelen en veel dingen simpelweg te ‘weten’ (zonder dat ik kon verklaren hoé ik die dingen wist) berustte op een combinatie van intuïtie, intelligentie, mensenkennis, empathie en levenservaring. Pas in 2010 ontdekte ik dat wat ik ‘altijd al’ deed, het werken met mijn psychic vermogens was.
Vanaf dat moment, in 2010, ben ik mijn psychic vermogens bewust, actief en professioneel gaan (door)ontwikkelen en trainen, onder andere middels scholing aan het Arthur Findlay College in Stansted (Engeland) en diverse individuele trainingstrajecten met gerenommeerde, zeer bekwame psychic readers en mental mediums. Ook ben ik me vanaf dat moment serieus gaan toeleggen op het grondig bestuderen van feitelijke kennis over de werking van onze mind, onze psyche, ons energielichaam, kwantumfysieke fenomenen, het menselijke bewustzijn en de werking en effecten van zogeheten ‘altered states‘, bewustzijnsstaten die afwijken van onze ‘dag-dagelijkse’ bewustzijnsstaat.

In 2011 ben ik gestart met het aanbieden van psychic scans en sindsdien heb ik vele honderden psychic scans verzorgd.
Veel van de mensen die een persoonlijke psychic scan bij mij boeken doen dat eens per jaar, als een soort jaarlijkse ‘energetische check up’; anderen boeken een persoonlijke psychic scan op het moment waarop zij daar behoefte aan hebben of specifiek op iets willen inzoomen. Een persoonlijke psychic scan kan ook een mooie aanvulling zijn op een coachtraject, doordat zij extra informatie aan het licht kan brengen waar vervolgens in coaching op kan worden doorgepakt.


Systemische psychic scan

Naast persoonlijke psychic scans verzorg ik ook systemische psychic scans. Bij een systemische psychic scan lees en duid ik het energieveld, de energielichamen, de energiecentra en -banen en de daaraan gekoppelde informatievelden van een systeem een organisatie, een bedrijf, een afdeling of een familie-systeem. Hierbij lees ik geen persoonlijke informatie over de mensen in dat systeem (want dat zou onethisch zijn; die mensen hebben daar geen toestemming voor gegeven) maar kijk ik specifiek naar aspecten van (onderdelen van) het systeem zelf en dynamieken die daarbinnen werkzaam zijn.

Een systemische psychic scan kan waardevolle informatie verschaffen wanneer er sprake is van een systeem waarbinnen er iets niet lekker loopt/functioneert, er iets geblokkeerd is en/of er anderszins problemen zijn waarvan niet duidelijk is wat de aard of oorzaak van die problemen is.

Systemische psychic scans worden vaak aangevraagd door mensen die te maken hebben met organisatie- of reorganisatie-processen in een zakelijke context en door mensen die te maken hebben met familiekwesties waarin zaken stagneren.


Wat heeft een psychic scan je te bieden?

Middels een persoonlijke psychic scan (persoonlijke reading) kun je meer inzicht en helderheid krijgen ten aanzien van

 • de essentie en verschillende aspecten van processen waar je doorheen gaat;
 • blokkades die je tegenwerken, verzwakken, ondermijnen in je kracht of saboteren in je processen;
 • bepaalde aspecten van je zijn, zoals bijvoorbeeld kwaliteiten, talenten, vermogens en persoonlijke eigenschappen;
 • gedragspatronen (waaronder valkuilen) en de aansturingen daarvan;
 • schaduwkanten die in je leven en waar meer bewustzijn over ontwikkeld kan worden;
 • potentieel dat aanwezig is en (verder) ontwikkeld of geactiveerd kan worden.

Een persoonlijke psychic scan verheldert en ‘vertaalt’ voor jou informatie die al aanwezig is in de informatievelden die aan jou gekoppeld zijn maar waar je zelf mogelijk (nog) geen optimaal zicht op hebt, (nog) geen goed contact mee hebt of waar je (nog) onvoldoende bewustzijn over hebt waardoor je je er nog niet zo goed mee kunt verbinden, het nog niet kunt voelen, zien, ervaren of benutten.

Een systemische psychic scan (systeem-reading) kan inzichten en meer helderheid verschaffen ten aanzien van:

 • de essentie en verschillende aspecten van het systeem als geheel en de verschillende onderdelen van het systeem;
 • de essentie en verschillende aspecten van dynamieken die binnen het systeem werkzaam zijn;
 • blokkades of stagnaties binnen de dynamieken in het systeem;
 • krachten en zwaktes van/binnen het systeem of diens onderdelen;
 • schaduwkanten van/binnen het systeem: dingen die wel aanwezig zijn maar niet of onvoldoende erkend worden, genegeerd worden of achtergehouden worden;
 • potentieel dat aanwezig is en (verder) ontwikkeld of geactiveerd kan worden.

NB Voor zowel de persoonlijke als de systemische psychic scan geldt:

Wanneer ik een psychic scan (reading) uitvoer, doe ik dat aan de hand van vragen die jij inbrengt of thematieken of aspecten waarvan jij aangeeft dat je dáár graag een psychic scan over wilt ontvangen. Ik werk dus aan de hand van concrete, gerichte vragen of verzoeken ergens ‘op in te zoomen’ en werk niet ‘ins Blaue hinein’. De reden hiervoor is simpel: ik wil me ergens op kunnen richten en het is niet aan mij een selectie te maken uit álle informatie die voor mij waarneembaar is.

Een psychic scan (reading) dient expliciet niet om je kant-en-klare antwoorden te geven op een vraag als “wat moet ik doen?”, maar geeft informatie die jou kan helpen tot meer helderheid, duidelijkheid, begrip en bewustzijn te komen zodat je vervolgens zélf (beter) in staat bent een keuze te maken ten aanzien van wat je wel of niet wilt doen. We dienen allemaal zelf onze keuzes te maken, vanuit vrije wil en terwijl we daar zelf de volledige verantwoordelijkheid voor nemen en dragen.

Een psychic scan (reading) kan per definitie geen toekomstvoorspelling zijn, aangezien zij gaat over informatie die nú reeds aanwezig en waarneembaar is – en wat nog niet gebeurd is, is nu simpelweg nog niet als informatie waarneembaar (zie ook de tekst onder het kopje ‘Een psychic scan kan nooit een toekomstvoorspelling zijn’).

Boek je een psychic scan bij mij dan gaat deze altijd over jou (indien je een persoonlijke scan bestelt) of over het systeem waar ik naar kijk (indien je een systemische scan bestelt), in het hier en nu, en heeft deze te allen tijde als doel jou meer informatie, inzicht, begrip en bewustwording aan te reiken.


Werkwijze

Na het boeken van jouw psychic scan (reading) zal ik je vragen, per e-mail, wat de aspecten of thematieken zijn waarover je graag een psychic scan wilt. Ik ontvang dan graag een korte – maar duidelijke – aanduiding van de onderwerpen/aspecten/thematieken waarvan je graag wilt dat ik erop ‘inzoom’ en van de vragen die jij daarover hebt. En dan ga ik voor je aan de slag.

Meer informatie dan bovenstaande heb ik niet nodig om een psychic link te kunnen maken met jou of met het systeem waarover je een psychic scan wilt; jouw verzoek en toestemming en jouw korte aanduiding en vragen volstaan.

Je reading neem ik voor je op, op video. Nadat ik klaar ben met jouw psychic scan (reading), ontvang je per e-mail van mij een link naar jouw video. Deze video is alleen toegankelijk voor jou en kun je downloaden naar je eigen computer, zodat je hem nog zo vaak kunt bekijken als je wilt.

Je kunt kiezen voor een persoonlijke psychic scan van 30 minuten, 45 minuten of 60 minuten, of een systemische psychic scan van 30 minuten. Uiteraard geldt: hoe langer de reading is, hoe meer aspecten ik kan behandelen en/of hoe dieper ik op een kwestie kan ingaan. Onderaan deze pagina kun je de psychic scan van je keuze boeken.


Goed om te weten:

Een psychic scan (reading) wordt uitgevoerd aan de hand van (een) concrete vraagstelling(en) en een expliciet en oprecht verzoek naar specifieke thematieken of aspecten te kijken. Ik doe géén ‘ongerichte’ psychic scans en werk niet in opdracht van louter nieuwsgierigheid.

Ik kijk niet naar en doe geen uitspraken over aspecten van medische of psychiatrische aard; daar houd ik me op geen enkele wijze mee bezig en wens ik me verre van te houden.

Een psychic scan (reading) is, gezien haar aard en de door de gevestigde wetenschap nog onvoldoende begrepen aard en werking van psychic vermogens, per definitie een consultatie met een experimenteel karakter waaraan nimmer garanties of rechten kunnen worden ontleend. De informatie die mij middels een psychic scan bekend wordt zal ik zo zuiver mogelijk en naar beste kunnen weergeven en het is te allen tijde de expliciete verantwoordelijkheid van de ontvanger van de betreffende informatie geheel zelf te bepalen wat hij/zij deze met de informatie wel/niet doet en hoe hij/zij deze informatie interpreteert.

Een psychic scan (reading) is op geen enkele wijze te zien als (vervanging van) een therapeutisch consult of een ander consult dat therapeutisch, medisch, paramedisch, psychologisch of psychiatrisch van aard is en beoogt op geen enkele wijze een therapeutisch of helend karakter te hebben.

Er kan geen psychic scan (reading) over een ander persoon worden aangevraagd.


Een psychic scan kan nooit een toekomstvoorspelling zijn

Wanneer er gesproken wordt over psychic vermogens worden door menigeen vaak ook termen als helderzien, heldervoelen, helderhoren en helderweten gebruikt. Ik kies er bewust voor deze termen niet te gebruiken omdat zij het onjuiste idee kunnen geven dat wie over psychic vermogens beschikt toekomstvoorspellingen zou kunnen doen. Niets is minder waar; wie psychic werkt, leest en duidt energie en informatie die er al is, hier en nu, in subtiele vorm.

Een psychic scan geeft dus géén informatie over toekomstige gebeurtenissen en kan geen toekomstvoorspelling zijn. Het heeft dan ook geen enkel nut een vraag te stellen als “Komt er nog een grote liefde/leuke baan in mijn leven, wanneer komt dat precies, hoe gaat dat gebeuren en hoe ziet die persoon/die baan er uit?” of “Hoe zullen de processen in het systeem zich verder gaan ontwikkelen?” want dat is allemaal geen informatie die nú al aanwezig is. Hierover kan een psychic reader, die leest wat al aanwezig en waarneembaar is, dus niks zinnigs zeggen.

Waar een psychic scan wel inzicht in kan geven – naast de aspecten die eerder op deze pagina genoemd zijn – is in potentieel dat nu al in subtiele vorm waarneembaar is maar nog niet expliciet manifest is geworden en in zogeheten ‘incoming energies‘: energieën die nu al in het veld in zeer subtiele vorm aanwezig zijn (waardoor ze voor mij al wel waarneembaar zijn), die de komende periode – mits jij dat toestaat, daarvoor openstaat – ook voor jou zelf steeds duidelijker waarneembaar zullen worden en die bepaalde aandachtspunten, ‘accenten’, neigingen en mogelijke veranderingen (in jezelf of het systeem) met zich meebrengen die kunnen resulteren in kansen en gelegenheden, in samenspel met veranderingen in jezelf of in het systeem. Door deze energieën te lezen en te duiden kan er een beeld verkregen worden omtrent ‘wat er zoal voor jou/voor het systeem aan zit te komen’ – gebaseerd op wat er dus al ís – , maar te allen tijde geldt dat jij zelf bepaalt c.q. dat de spelers binnen het systeem zelf bepalen iets wel of niet te doén met deze energieën. Wat uiteindelijk wel of niet concreet manifest zal worden in de toekomst is in zéér hoge mate afhankelijk van wat jij zelf of de spelers binnen het systeem wel of niet doet, van concrete keuzes die jíj maakt/de spelers in het systeem maken en van concrete handelingen waar jij wel of niet toe overgaat c.q. waar de spelers binnen het systeem wel of niet toe overgaan.

De toekomst is niet in steen gebeiteld; we creëren haar zelf en met elkaar, elk moment, in co-creatie met mensen, situaties en krachten om ons heen en middels het geheel van deze variabelen in samenspel met onze eigen keuzes, acties, handelingen, gedachten, gevoelens en intenties. Er zijn op elk moment een enorm groot aantal potentiële toekomstmogelijkheden ‘beschikbaar’ die de potentie hebben realiteit te kunnen worden, maar wélk van al die mogelijkheden concreet manifest zal worden in de realiteit is van een heel groot aantal variabelen afhankelijk en kan niet uit iemands energieveld, energielichamen, energiecentra en -banen en/of de daaraan gekoppelde informatievelden worden afgelezen, noch uit het energieveld, de energielichamen, de energiecentra en -banen en/of de daaraan gekoppelde informatievelden van een systeem – in de eerste plaats simpelweg omdat het daarin nu nog niet als concrete informatie aanwezig is.


Wil je een psychic scan boeken?

Je bent van harte welkom en kunt de psychic scan van je keuze (persoonlijk of systemisch) hieronder direct boeken.

Ben je op zoek naar informatie, inzichten of handvatten aan de hand van een reading die met behulp van kaarten (tarot & orakelkaarten) wordt vormgegeven? Kijk dan op de pagina Flux reading, waar je ook een reading van 15 minuten kunt boeken (voor slechts € 25,–!) .

Door hieronder op de grijze knop ‘Versturen’ te klikken kom je in de betaalomgeving terecht waar je je boeking definitief kunt maken. Na verwerking van je boeking neem ik binnen 48 uur per e-mail contact met je op om je psychic scan in te plannen. Ik zal je dan ook vragen wat de aspecten of thematieken zijn waarover je graag een psychic scan wilt. De factuur ontvang je eveneens per e-mail.
“Psychic abilities are neither sacred
nor secular;
they are just
natural human abilities.”

Russell Targ

Ook interessant voor anderen? Deel het!