Reading (psychic scan)

Een (psychic) reading biedt je de mogelijkheid informatie te verkrijgen over aspecten van jezelf die voor jou van belang zijn en jou zelf wellicht nog ontgaan.

energielichamenTijdens een reading ‘lees’ en duid ik informatie die in jouw energieveld aanwezig is. Elk van ons heeft een energieveld dat uit verschillende energielichamen is opgebouwd (zie het plaatje hiernaast) en waarin zich specifieke energiecentra (ook wel chakra’s genoemd) bevinden. In ons persoonlijke energieveld is een schat aan informatie aanwezig over onze staat van zijn, en wie over krachtige psychic vermogens beschikt kan die informatie waarnemen, ‘lezen’.
De psychic vermogens die ik gebruik om iemands energieveld te lezen, zijn in wezen een extensie van mijn gewone zintuiglijke vermogens die me in staat stellen informatie waar te nemen die in de vorm van zeer subtiele energie aanwezig is in jouw veld.
Het gaat hierbij te allen tijde over informatie die over jou gaat. Waar onze ‘gewone’ zintuigen niet in staat zijn deze zeer subtiele energie waar te nemen, kan deze energie wel worden waargenomen door wie over sterk ontwikkelde en goed getrainde psychic vermogens beschikt.

Middels een reading kun je meer inzicht krijgen ten aanzien van processen waar je doorheen gaat, kun je meer zicht krijgen op blokkades die een rol spelen en/of kun je meer helderheid krijgen over bepaalde aspecten van je zijn, zoals bijvoorbeeld kwaliteiten, talenten en persoonlijke eigenschappen, gedragspatronen en de aansturingen daarvan, schaduwkanten die in je leven en waar meer bewustzijn over ontwikkeld mag worden of potentieel dat aanwezig is en nog (verder) ontwikkeld of geactiveerd mag worden.

Een reading verheldert en ‘vertaalt’ voor jou informatie die al in jouw energieveld aanwezig is maar waar je zelf mogelijk (nog) geen optimaal zicht op hebt, (nog) geen goed contact mee hebt of waar je (nog) onvoldoende bewustzijn over hebt waardoor je je er nog niet zo goed mee kunt verbinden, het nog niet kunt voelen, zien, ervaren of benutten.

Een reading dient niet om je kant-en-klare antwoorden te geven op een vraag als “wat moet ik doen?” maar geeft je informatie die jou kan helpen tot meer helderheid, duidelijkheid, begrip en bewustzijn te komen zodat je vervolgens (beter) zélf in staat bent een keuze te maken ten aanzien van wat je wel of niet wilt doen. We dienen allemaal zelf onze vrije wil en keuzevrijheid aan te spreken om zélf onze keuzes te maken.

Een psychic reading kan nooit een toekomstvoorspelling zijn, aangezien zij gaat over informatie die nú reeds in je veld aanwezig is – en wat nog niet gebeurd is, is nu nog niet als informatie in je veld aanwezig (zie ook de tekst onder het kopje ‘Wellicht ten overvloede / goed om te weten’).

Een psychic reading door mij gaat altijd over jou en heeft als doel jou meer informatie, inzicht, begrip en bewustwording aan te reiken.

Een psychic reading kan per telefoon, per videoconsult of in mijn praktijk plaatsvinden. Een reading die in mijn praktijk plaatsvindt duurt een uur en wordt opgevolgd door een integratiesessie die helpt om datgene wat in de reading aan de orde is gekomen goed te laten ‘landen’ in je systeem. De integratiesessie vindt direct aansluitend aan de reading plaats en kan de vorm hebben van energetische oefeningen en/of een healing; wat er precies gedaan wordt, wordt volledig afgestemd op wat uit de reading duidelijk is geworden. De integratiesessie duurt 40 à 45 minuten en zorgt ervoor dat je kalm en ontspannen de praktijk weer verlaat.
Readings van 45 of 30 minuten vinden plaats per telefoon of per videoconsult, evenals readings van 60 minuten zonder integratiesessie.

Iemand een reading of een reading + integratiesessie cadeau doen? Klik dan hier.

Wil je een readingconsult boeken? Neem dan contact met me op om het consult in te plannen. Je bent van harte welkom! 

Kosten psychic reading inclusief 21% BTW:
Consult van 30 minuten, telefonisch* of per videoconsult**: € 30,00
Consult van 45 minuten, telefonisch* of per videoconsult**: € 45,00
Consult van 60 minuten, telefonisch* of per videoconsult**: € 60,00
Consult van 60 minuten + integratiesessie 40 à 45 minuten in de praktijk**: € 100,00

* In het geval van een telefonisch consult: je wordt door mij gebeld, op een Nederlands netnummer of een Nederlands mobiel nummer.
** Videoconsulten vinden plaats in een beveiligde online-omgeving. Nadere informatie volgt bij boeking.
*** In mijn praktijk vinden alleen readingconsulten plaats die bestaan uit 60 minuten reading + direct aansluitend 40 à 45 minuten integratiesessie. De praktijk bevindt zich in Roggel (Limburg) en is zowel per auto als per openbaar vervoer goed te bereiken. Adresgegevens worden na boeking verstrekt.

NB Wellicht ten overvloede / goed om te weten:
De reading wordt uitgevoerd aan de hand van (een) concrete vraagstelling(en) en/of een expliciet en oprecht verzoek naar specifieke thematieken of aspecten te kijken. Ik doe geen ‘ongerichte’ readingen en werk niet in opdracht van louter nieuwsgierigheid.

Ik kijk niet naar en doe geen uitspraken over aspecten van medische of psychiatrische aard; daar houd ik me op geen enkele wijze mee bezig en wens ik me verre van te houden.

Een psychic reading is, gezien haar aard en de door de gevestigde wetenschap nog onvoldoende begrepen aard en werking van psychic vermogens, per definitie een consultatie met een experimenteel karakter waaraan nimmer ‘garanties’ of ‘rechten’ kunnen worden ontleend. De informatie die mij middels een psychic reading bekend wordt zal ik zo zuiver mogelijk en naar beste kunnen weergeven en het is te allen tijde de expliciete verantwoordelijkheid van de ontvanger van de reading geheel zelf te bepalen wat hij/zij deze met de informatie wel/niet doet en hoe hij/zij deze informatie interpreteert.

Een psychic reading is op geen enkele wijze te zien als (vervanging van) een therapeutisch consult, een coachconsult of een ander consult dat therapeutisch, medisch, paramedisch, psychologisch of psychiatrisch van aard is en beoogt op geen enkele wijze een therapeutisch of helend karakter te hebben.

Er kan geen reading over een ander persoon worden aangevraagd.

Wanneer er gesproken wordt over psychic vermogens worden vaak ook termen als helderzien, heldervoelen, helderhoren en helderweten gebruikt. Ik kies er bewust voor deze termen niet meer te gebruiken omdat zij mensen vaak het – onjuiste – idee geven dat wie over psychic vermogens beschikt toekomstvoorspellingen zou kunnen doen. Niets is minder waar; wie psychic werkt, leest en duidt energie die er al is, hier en nu, in het veld van de persoon over wie het gaat.
Een psychic reading geeft dus géén informatie over ‘toekomstige gebeurtenissen’ en kan geen toekomstvoorspelling zijn. Het heeft geen enkel nut tijdens een psychic reading een vraag te stellen als “Komt er nog een grote liefde/leuke baan in mijn leven, wanneer komt dat precies, hoe gaat dat gebeuren en hoe ziet die persoon/die baan er precies uit?” want dat is allemaal geen informatie die nú al in jouw veld aanwezig en waarneembaar is en daarover kan een psychic reader dus niks zinnigs zeggen.
Waar een psychic reading wel inzicht in kan geven, is in potentieel dat nu al in jouw veld aanwezig is (maar nog niet manifest is geworden) en in de zogeheten ‘incoming energies‘: energieën die nu al op een specifieke plek in jouw veld in zeer subtiele vorm aanwezig zijn (waardoor ze voor mij al wel waarneembaar zijn), die de komende periode ook voor jou zelf steeds duidelijker waarneembaar zullen worden en die bepaalde krachten in de vorm van aandachtspunten, ‘accenten’, neigingen en mogelijke veranderingen (in jezelf) met zich meebrengen die kunnen
resulteren in bepaalde kansen en gelegenheden, in samenspel met veranderingen in jezelf. Door deze energieën te lezen en te duiden kan er een beeld verkregen worden omtrent ‘wat er zoal voor jou aan zit te komen’ – gebaseerd op wat er dus al ís – , maar te allen tijde geldt dat jij zelf bepaalt iets wel of niet te doén met deze energieën. Wat er uiteindelijk wel of niet concreet manifest zal worden in jouw toekomst is zeer sterk afhankelijk van wat jij zelf wel of niet doet, keuzes die jíj maakt.

De toekomst is niet in steen gebeiteld; we creëren haar zelf en met elkaar, elk moment, in co-creatie met mensen, situaties en krachten om ons heen en middels het geheel van deze variabelen in samenspel met onze keuzes, acties, handelingen, gedachten, gevoelens en intenties. Er zijn op elk moment een enorm groot aantal toekomstmogelijkheden ‘beschikbaar’ die stuk voor stuk de potentie hebben realiteit te kunnen worden, maar wélk van al die mogelijkheden concreet manifest zal worden in de realiteit is van een enorm groot aantal variabelen afhankelijk en kan niet uit iemands energieveld worden afgelezen – in de eerste plaats simpelweg omdat het daarin nu nog niet als concrete informatie aanwezig is.