Sharon

Dit ben ik. Sharon Kersten. Geboren in 1975, in Nijmegen, op een Goede Vrijdag.

Er is van alles dat ik over mezelf zou kunnen vertellen (aan interessante levenservaringen, bijzondere gebeurtenissen en een rijk en veelzijdig scala aan ‘lessen van het leven zelf’ heb ik na 4,5 decennia op deze planeet geen gebrek), maar ik beperk me op deze pagina tot de informatie waarvan ik denk dat deze interessant is voor mensen die overwegen van mijn diensten gebruik te maken.

In een notendop:

Ik ben een bevlogen, gepassioneerd en academisch onderlegd mens dat haar expertise en vaardigheden inzet om mensen te ondersteunen in hun processen van (meer/weer) thuiskomen bij zichzelf.

Toen ik in 2008 mijn praktijk opende deed ik dat als professioneel coach en trainer/docent, waarmee ik mijn officiële kwalificaties recht deed. Maar aangezien ik niet houd van titels, labels, stickers en uithangbordjes heb ik mezelf gaandeweg de afgelopen jaren bevrijd van dat soort profileringen en ben ik nu ‘gewoon’ en bovenal Sharon: een vrouw die graag kennis, informatie, handvatten, tips & tools en inzichten deelt met mensen die actief bezig zijn met (meer, of weer) thuiskomen bij zichzelf.

Wie thuiskomt bij zichzelf kan maximaal die ene, volstrekt unieke persoon zijn – én laten zien in de wereld – die hij of zij ten diepste is. En dat is in mijn optiek het allerkrachtigste dat je in dit leven kunt doen: werkelijk zijn wie JIJ bent.

Waar je ook tegenaan loopt, wat er ook met je aan de hand is: de sleutels tot ware kracht, balans, voldoening en zingeving zijn niet ‘daarbuiten’ of ‘daarboven’ te vinden; deze zijn te vinden in jezelf. Ik help je graag ze te vinden, zodat jij datgene kunt doen dat niemand anders in deze wereld kan doen: jouw authentieke zelf belichamen en van dááruit jouw leven vormgeven.


Kwalificaties

Ik behaalde in 2004 een Master in Teaching (eerstegraads lesbevoegdheid) aan de Universiteit van Amsterdam (ILO), behaalde in 2002 een Master in de Italiaanse taal, cultuur en letterkunde aan de Universiteit Utrecht (specialisatie Vertalen, verdiepings-tracé Internationale en interculturele (bedrijfs)communicatie), liet me in 2003 beëdigen als vertaler, ben sinds 2008 gecertificeerd coach en gecertificeerd Enneagramtrainer en volgde diverse trainingen op het vlak van systemisch werk, familieopstellingen en Innerlijk Kindwerk, evenals de opleiding Energetic Psychology.

In 2010 ontdekte ik over krachtige vermogens op het gebied van psychic reading, mental mediumship en healing te beschikken en in de periode 2010-2013 ben ik diverse malen in Engeland geweest om me aan het Arthur Findlay College te laten trainen en bijscholen op het gebied van intuïtie, mediumschap en de werking van de menselijke mind. Ook in Nederland volgde ik diverse trainingen om mijn kennis van deze werkvelden uit te breiden en mijn eigen vermogens verder te trainen.

Ik ben – al zeer lang – erg geïnteresseerd in de onbewuste en minder bewuste lagen van de menselijke mind, de invloed van de mind op de manieren waarop we mens zijn en ons gedragen, de werking van menselijke intuïtie, de vele mogelijkheden die ons op mentaal vlak (mind) ter beschikking staan en percepties die kunnen optreden in gewijzigde staten van bewustzijn en bestudeer deze materie vanuit professioneel oogpunt inmiddels al vele jaren.

Naarmate ik de aard en effecten van allerlei mind-processen en energetische processen meer ging doorgronden werd me steeds duidelijker dat een belichaamde aanwezigheid in de ‘graal’ van ons biologische lichaam van essentieel belang is om werkelijk mens te kunnen zijn zoals mens-zijn bedoeld is en ben ik me gaan richten op het herstellen van het contact met mijn eigen ‘graal’, middels een serie intensieve modaliteiten die veel – dagelijks – commitment vergen en heel veel in beweging zetten en blootleggen. Tegenwoordig zie ik het begeleiden van mensen die het contact met hún ‘graal’ willen herstellen als het belangrijke aspect van al mijn werkzaamheden.

Al sinds mijn jonge jaren ben ik gefascineerd door veel dingen die niet behoren tot het lesmateriaal van de reguliere onderwijsinstellingen, hetgeen ertoe geleid heeft dat ik als adolescent al, autodidactisch, een rijk scala aan disciplines ben gaan bestuderen. De afgelopen 30 jaren heb ik me grondig verdiept in het esoterische en mystieke gedachtegoed, psychologie, mythologie, symbolenleer, archetypenwerk en droomwerk, de aard en impact van religies, instituten en wetenschap, astrologie en sjamanisme, verschillende aspecten van metafysica en kwantumfysica en diverse en uiteenlopende terreinen van wat wel fringe knowledge of grenswetenschap wordt genoemd: kennis betreffende de ‘grensgebieden’ die raken aan datgene wat ons heden ten dage bekend is c.q. door de gevestigde wetenschap als ‘bekend’ en ‘waar’ wordt beschouwd. Van al deze kennis maak ik dankbaar gebruik wanneer ik met mensen aan het werk ben, indien dat relevant en passend is.

Binnen mijn professionele werkzaamheden ben ik me sinds de start van mijn praktijk in 2008 in het bijzonder gaan toeleggen op Innerlijk Kindwerk, diepgaand schaduwkantenwerk, herstel van toxische dynamieken, helen na narcistisch misbruik, Enneagramwerk vanuit een esoterisch perspectief, Droomwerk, psychic reading, de creatie van auragraphs, het op een gegronde wijze belichamen van spiritualiteit in het concrete, aardse hier en nu en het loskomen van religieuze dogma’s en de vele dwaalsporen van de New (c)Age beweging.


Kenmerken van mijn werkwijze(n)

Mijn werkzaamheden en werkwijzen worden gekenmerkt door een holistische visie, een eclectische aanpak die stoelt op een grondige kennis van zaken, een open mind én een stevige focus op mens-zijn in het concrete hier en nu.

Typerend voor wie ik ben en hoe ik werk zijn mijn grondige en uitgebreide kennis van een groot aantal disciplines, concepten en kennisvelden en mijn vermogen een brug te slaan tussen deze kennis en de actuele situaties waarin mensen zich bevinden. Mijn didactische en onderwijskundige vaardigheden helpen me de schat aan informatie waarover ik beschik op een heldere en duidelijke manier over te brengen en mijn vermogens op het vlak van communicatie, interactie en geïnspireerd schrijven en spreken helpen me de juiste toon en vorm te vinden die in staat is dat wat wezenlijk is over te brengen en de ander op een constructieve manier te ‘raken’.

Het geheel van mijn kundigheid en bevlogenheid, mijn toegankelijkheid en medemenselijkheid, mijn open mind in combinatie met een stevige belichaamde aanwezigheid in het hier en nu, mijn toewijding, sensitiviteit, compassie en empathische vermogens, mijn sterk ontwikkelde intuïtie en psychic vermogens, mijn creatieve talenten en mijn expertise en vaardigheden op het vlak van taal, communicatie, didactiek en onderwijskunde maakt mij tot iemand met een serie krachtige kwaliteiten die ik graag in dienst stel van de processen van groei en ontwikkeling waar mensen zoal doorheen gaan.

Een aantal zeer intense en ingrijpende levenservaringen hebben, gezamenlijk, geresulteerd in een compassie en een medemenselijkheid die kenmerkend zijn geworden voor mijn manier van werken met anderen. Mijn eigen ervaringen met menige ‘dark night of the soul‘ en met het afleggen van ‘The hero’s journey‘, meer dan eens, maken mij in de ogen van velen een inspirerend voorbeeld en het levende bewijs van de kracht en veerkracht die in mens-zijn besloten liggen.

Mijn persoonlijke pad door dit leven wordt gekenmerkt door onophoudelijke processen van exploratie, studie, groei, verdieping, heling, expansie van bewustzijn en (door-)ontwikkeling. Hierbij zoek ik steeds weer de grenzen van mijn zijn, mijn kennis en mijn bewustzijn op, die ik poog te verruimen middels een voortgaand proces van bewuste persoonlijke ontwikkeling en het grondig bestuderen – met een open mind én een gezond kritische blik – van diverse en uiteenlopende aspecten van psychologie, diepgaand zelf-werk, heling/heel-wording, spiritualiteit, esoterie, mystiek, fenomenen van buitenzintuiglijke perceptie en hyperdimensionale aspecten.

Mijn passie is het ondersteunen van mensen in hun individuele processen van persoonlijke groei en ontwikkeling en aan deze passie ben ik sinds 2008 met hart en ziel gecommitteerd.

Hoewel ik officieel een coach ben, een trainer ben en een teacher ben en ik bevoegd ben deze ‘labels’ te gebruiken, zie ik mezelf liever als iemand die haar kennis, expertise en ervaringen deelt met anderen, opdat anderen daar in hun processen profijt van kunnen hebben en geïnspireerd raken tot het maken van stappen die hen dichterbij hun ware, authentieke en integrale zelf brengen.

Collega-trainer John Schrederhof verwoordde het mooi en treffend, toen hij in 2009 bijgaande tekst schreef in mijn exemplaar van zijn boek Een openhartig gesprek tussen Iemand en Niemand, een boek dat ik voor hem had geredigeerd:

“Lieve Sharon,
Wat ik me realiseer is dat je naam ‘Sharon’ zoveel bij me oproept.

M’n eerste associatie is ‘Sharen’ of delen!
Moge veel mensen van jou ontvangen!!”

John zag het correct:

Sharon… shares.

Hier kun je lezen hoe anderen mijn begeleiding en ondersteuning in de vorm van coaching en training zoal ervaren hebben. Op deze pagina lees je feedback van mensen voor wie ik een auragraph gemaakt heb – een dienst waarbij ik mijn psychic vermogens inzet om mensen te ondersteunen.


Overige professionele ervaringen

Toen ik in 2008 mijn praktijk opende had ik al een lang en veelzijdig pad vol werkervaringen achter de rug.

Ik heb van mijn jonge tienerjaren tot en met het afronden van mijn studietijd altijd in de horeca gewerkt, aanvankelijk in ondersteunende en uitvoerende functies, later in leidinggevende functies.

Toen ik eenmaal mijn twee Masters had behaald, mijn eerstegraads lesbevoegdheid op zak had en me had laten beëdigen als vertaler zei ik de horeca vaarwel en opende ik, in 2004, mijn eigen tekst-, taal- en vertaalbureau waarmee ik me richtte op vertalingen, redactiewerk en schrijfwerk van uiteenlopende aard

Daarnaast gaf ik jarenlang Italiaanse les aan volwassenen, ontwikkelde en doceerde ik een curriculum Italiaanse taal & cultuur als keuzevak voor de gymnasiasten van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen, werkte ik mee aan de totstandkoming van een nieuwe multimediale leergang Italiaans (Parlando Italiano Junior, cofinanciering door de Raad van Europa), was ik vaksectielid, redacteur en interim hoofdredacteur van een vakblad op het gebied van moderne vreemde talen (Levende Talen Magazine, VLLT) en was ik als Studieleider Stages verbonden aan ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen waar ik de stagecomponent van de opleiding vormgaf, stagestudenten begeleidde en ook een aantal lessen terminologie verzorgde.

Toen al dit ‘talige’ werk me niet langer voldoende uitdaging en voldoening gaf en ik voelde dat ik toe was aan iets nieuws gooide ik het roer om en ging ik als accountmanager Italië-reizen aan de slag voor een organisatie die groepsreizen voor scholen en culturele inschrijfreizen voor het hogere segment verzorgde. Deze keuze bleek na verloop van tijd echter niet in lijn te zijn met waar ik werkelijk blij van werd en resulteerde uiteindelijk, in samenspel met een aantal fysieke problemen en impactvolle gebeurtenissen in de privé-sfeer die destijds optraden, in een fikse burn-out die anderhalf jaar geduurd heeft.

De burn-out leidde tot een stevig stuk diepgaande zelfreflectie en deed me beseffen dat ik niet deed waar ik wérkelijk blij van werd. Ik deed van alles, was altijd actief in meerdere werkzaamheden tegelijkertijd waar ik me maximaal voor inzette én goed in was, maar alle dingen die ik deed leverden me geen échte, diepgaande voldoening op. De burn-out bleek een wake up call te zijn die me uiteindelijk deed besluiten het roer nogmaals om te gooien, te stoppen met alles waar ik mee bezig was, naar mijn hart te luisteren, mijn passie te volgen en me te gaan richten op het coachen, trainen en begeleiden van mensen in hun processen van persoonlijke groei en ontwikkeling. Want dáár ligt mijn passie en dát is waar ik werkelijk blij van word en diepgaande voldoening uit haal.

In 2008 opende ik de deuren van mijn praktijk en sindsdien doe ik waar ik met hart en ziel blij van word en elke dag weer intense voldoening in vind.


Varia

In de periode 2008-2010 was ik, op freelance-basis, als redacteur, hoofdredacteur, corrector en ghost writer nauw betrokken bij de totstandkoming van diverse boeken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, waaronder (maar niet uitsluitend) de titels Van Baby tot Boeddha (John Schrederhof), Van Kijken naar Zien (Tim Koldijk), Brein Training (Joost van der Leij), De beste stuurlui doen het zo (Derk de Kloet), Hoe mensen lichaam zijn (Hans Lemmens), Body & Mind Language (Jos Dolstra), Excuses bedenk je, resultaten behaal je (Jean-Luc Spaninks), De Kracht van Acht (Margrete Stoute-Boots), Ik zie het (Peter Toonen), VrijZijn (Willem Jan van de Wetering) en Een openhartig gesprek tussen Iemand en Niemand (John Schrederhof). Ik verzorgde de redactie en eindredactie van de nieuwe uitgave van het boek Handboek voor NLP, word je eigen Mastercoach (Mabel van den Dungen en Tim Koldijk) en was zeer nauw betrokken bij zowel het redactie- als het schrijfproces van Het Procesmodel in het Enneagram (Willem Jan van de Wetering).

Ik vertaalde het boek From Coach to Awakener van Robert Dilts naar het Nederlands (Coachen vanuit een veelzijdig perspectief) en vertaalde een boek van Willem Jan van de Wetering over het Enneagram naar het Italiaans (Scopri te stesso). In februari 2010 gaf ik samen met Van de Wetering een lezingentoer van 10 avonden in Italië, om het door mij vertaalde Italiaanse boek van Van de Wetering over het Enneagram te promoten en ook in Italië mensen te enthousiasmeren over het Enneagram. Op verzoek van Sperling & Kupfer, de Italiaanse uitgever, schreef ik op eigen titel een uitgebreide epiloog voor dit boek, in mijn hoedanigheid als Enneagram-ervaringsdeskundige en professioneel Enneagramcoach en -trainer. Onder de ruim 2000 mensen die de avonden van de toer bezochten bleek veel interesse naar ‘meer’ te zijn en ik ben sindsdien diverse keren in Italië geweest om ook daar trainingen en individuele sessies te verzorgen – in het Italiaans, de taal die ik vloeiend beheers. Tegenwoordig ondersteun ik Italiaanse mensen die mijn ondersteuning inschakelen via videoconsulten in het Italiaans – net zoals ik mensen uit diverse andere landen middels videoconsulten in het Engels ondersteun.

Het werken met het Enneagram aan de hand van de EIK-methode van Van de Wetering heb ik in 2014 losgelaten, ten gevolge van voortschrijdend inzicht en praktijkervaringen die me duidelijk hebben laten zien welke beperkingen en manco’s deze methode met zich meebrengt. Sindsdien heb ik mijn eigen methodieken ontwikkeld waarmee ik mensen met behulp van het Enneagram ondersteun indien mensen graag aan de hand van het Enneagram aan zichzelf willen werken, waarbij ik voortborduur op de inzichten van Gurdjieff en Ouspensky en ik een stevige fundering ontleen aan de kennis van de esoterische lagen en aspecten van het Enneagram die ik sinds 2014 heb opgedaan.

In 2010 heb ik meegewerkt aan een viertal kaartensets voor Uitgeverij Andromeda: de Resonantiekaarten, de Open Je Hart kaarten, de Enneagram Inzichtkaarten en de Emotionele Psychologie kaarten. Ik schreef het begeleidende boekje dat deel uitmaakt van de set Resonantiekaarten en ben co-auteur van het begeleidende boekje dat deel uitmaakt van de set Open Je Hart kaarten.

In de periode 2011-2014 heb ik me incidenteel nog bezig gehouden met projecten op het gebied van vertaalwerk, redactie en ghostwriting, wanneer ik daar tijd en ruimte voor had en het project in kwestie me aansprak. Zo vertaalde ik in 2013 de gehele website van een bijzonder Italiaans agriturismo-bedrijf dat zich heeft toegelegd op biologisch-dynamische wijnbouw naar het Nederlands en verzorgde ik (voor GVMedia) in 2014 de redactie van Coachen met Body & Mind Language, het tweede boek van Jos Dolstra, de opvolger van het eerste boek van Jos Dolstra waar ik in 2009 redacteur van was.

Wellicht ten overvloede: dat ik heb meegewerkt aan de titels en creaties die in deze sectie genoemd zijn, betekent niet dat mijn persoonlijke en/of professionele gedachtegoed overeenstemt met de (volledige) inhoud van deze titels en creaties – dat is namelijk vaker niet dan wel het geval.

Sinds 2015 richt ik mijn vaardigheden op het gebied van schrijven en redactie alleen nog op mijn eigen producties – waar ik wél volledig congruent mee ben. 🙂


Sharon…

houdt van het fantastische avontuur dat leven is, hoe ‘ugly’ het soms ook kan zijn, en van wijsheid, weten en kennis die niet vergaard worden door programmeringen maar door onderzoek van binnen- en buitenwereld, leren van ervaringen en het omsmeden van lood tot goud.

… is een groot voorstander van het dragen van persoonlijke verantwoordelijkheid, zelfbeschikkingsrecht, authenticiteit, vrijheid en soevereiniteit en van zélf aan de slag gaan als de co-creator die we als mens zijn.


… houdt van geven, delen en transparantie én het stellen, hanteren en respecteren van gezonde persoonlijke en interpersoonlijke grenzen om dingen zuiver en in balans te houden.

… heeft ‘the hard way’ geleerd dat je mensen geen expansie van bewustzijn kunt aanreiken en dat groei en ontwikkeling in termen van bewustwording alleen gerealiseerd kunnen worden door en in (en soms ondanks) de persoon zelf.


is zich gaandeweg haar pad gaan realiseren dat werkelijk mens-zijn in het fysieke hier en nu het toppunt is van de
manifestatie van onze spirituele identiteit hier op Aarde.

… is dol op de zon, struinen door de bossen, de puurheid, onschuld en wijsheid van dieren en kleine kinderen, ervaringen die de ziel beroeren, de magie van kleuren en klanken, de
schoonheid en kracht van de elementen, al haar ervaringen en innerlijke kinderen die zo bepalend zijn geweest voor wie en hoe zij vandaag de dag is en het vuur en de kracht van de dondervogel & de feniks die in haar huizen – en op zelfgemaakte carrot cake met citroen-topping.


Ook interessant voor anderen? Deel het!