Werkwijze, visie & benadering

In persoonlijke consulten bied ik mensen professionele 1-op-1 ondersteuning bij hun individuele processen van groei, bewustwording, heling & transformatie. Dat doe ik al sinds 2008, vanuit een holistische visie op welzijn en mens-zijn. Situaties, processen en thematieken waarbij ik ondersteuning bied zijn o.a. (maar niet uitsluitend):

 • Omgaan met veranderingsprocessen
 • Omgaan met emotionele en mentale uitdagingen
 • Omgaan met overbelasting/stressvolle situaties
 • Omgaan met hoogsensitiviteit & overprikkeling
 • Innerlijk kindwerk
 • Versterking van authenticiteit en autonomie
 • Grenzen stellen & weerbaarheid
 • Eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfliefde
 • Levensfasethematieken
 • Grondingswerk & embodiment
 • Integratie en een gegronde belichaming van het authentieke zelf
 • Identificatie van kernverwondingen
 • Identificatie van blokkades en conditioneringen
 • Psychologisch dieptewerk
 • Diepgaand schaduw(kanten)werk
 • Heling na narcistisch misbruik
 • Loskomen van toxische dynamieken
 • Integratie van traumatische ervaringen
 • Omgaan met verdriet en verlies, rouwwerk
 • Droomwerk
 • Omgaan met psychic vermogens
 • Integratie en belichaming van een integrale, geaarde spiritualiteit in het hier en nu

Mijn consulten worden gekenmerkt door kundigheid, diepgang, veiligheid en compassie en kunnen krachtige ondersteuning bieden bij tal van persoonlijke processen. Mijn focus ligt daarbij te allen tijde op:

 • het bekrachtigen van de mens met wie ik aan het werk ben
 • het erkennen van diens uniciteit, mens-zijn, authenticiteit, soevereiniteit en veerkracht
 • het helpen verruimen van mogelijkheden in het concrete hier en nu.

Een persoonlijk consult vindt plaats per telefoon of per videoverbinding. Tijdens het consult verstrek ik informatie en handvatten waar je na het consult zelfstandig mee aan de slag kunt gaan. Je bepaalt zelf of je op enig moment een volgend consult wilt inplannen.

Ik werk niet met ‘gestandaardiseerde trajecten’ aangezien elk individu volstrekt uniek is, met eigen behoeften, unieke ervaringen, een eigen tempo en eigen voorkeuren. Ik werk ook niet met trajecten die uit een vaststaand aantal consulten bestaan, omdat ik het essentieel vind dat jij de regie over jouw processen zelf en bewust in eigen handen neemt en houdt.


Een holistische benadering: mind – body – spirit

Ik werk vanuit een holistische visie en benadering. Hierbij wordt niet slechts op mentaal/ cognitief niveau gewerkt maar wordt de gehele mens met al zijn/haar unieke aspecten en levenservaringen in ogenschouw genomen.

Het basale uitgangspunt daarbij is dat elk mens een uniek individu is met een unieke set levenservaringen en een geheel eigen systeem dat bestaat uit een unieke mind, een uniek lichaam en een unieke spirit/soul – dat deel van ons zijn dat ons ‘bezielt’ of ‘begeestert’ en dat nauw verbonden is met dingen als intuïtie, inspiratie, innerlijk weten, authentieke creativiteit, iemands unieke essentie of signatuur, een vermogen tot het diepgaand ervaren van emoties en de passies en ‘roepingen’ die mensen in het leven kunnen ervaren.

Een ander belangrijk uitgangspunt van een holistische visie is dat elk individu gezien wordt als zowel een individu alsook een onderdeel van een groter geheel, en dat deel en geheel worden bezien als met elkaar in verbinding staand en op elkaar in- en doorwerkend.

Een holistische benadering stelt dat mind, lichaam en spirit/soul met elkaar verbonden zijn en op elkaar in- en doorwerken en kijkt, vanuit dat uitgangspunt, breder dan slechts naar de mentale/cognitieve, psychologische aspecten van de mens. Ook heeft een holistische benadering oog voor het grotere geheel, of de grotere gehelen, waar ‘het kleine ikje’ deel van uitmaakt.

Waar traditionele coach- en counselingmethoden doorgaans alleen kijken naar de psychologische componenten, aansturingen en effecten van blokkades/probleemgebieden en gedragingen van het individu, kijkt een holistische benadering óók naar de fysieke, mentale, emotionele, energetische en spirituele componenten van de mens en wordt ‘het kleine ikje’ niet als een geïsoleerd iets gezien, maar als een mens dat deel uitmaakt van, verbonden is met en interageert met grotere gehelen die van waarde en betekenis zijn.
De levenservaringen en uitdagingen van het individu worden niet als op zichzelf staande stukjes gezien en worden niet alleen door een psychologische lens bekeken, maar worden bekeken als aspecten die in een bepaalde relatie staan tot de overige aspecten van dat specifieke individu én tot de grotere gehelen of ruimere contexten waar dat unieke individu deel van is.

Er is, binnen een holistische aanpak, sprake van een erkenning van jouw uniciteit in velerlei opzichten. Zoals jij is er geen ander en de aanpak en het verloop van een consult (of serie consulten) is dan ook te allen tijde maatwerk, volledig afgestemd op wie jij bent, waar jij staat en waar jij behoefte aan hebt.

Hierbij staat de integratie en bekrachtiging van jouw authentieke, soevereine zelf als een uniek en waardevol onderdeel van het collectief centraal en is het onderliggende doel altijd: het bevorderen van heling/heelheid en een hogere mate van bewustzijn en welbevinden in het concrete hier en nu.

In persoonlijke consulten is het mijn intentie jou te ondersteunen bij jouw processen van heling, heelwording en bewustzijnsgroei, bij het je weer verbinden met je authentieke kern en je eigen innerlijk weten, bij het integreren van alles wat waarlijk ‘jij’ is en het vergroten en versterken van jouw autonomie, je balans en je soevereiniteit.

Ik zet mijn uitgebreide toolbox en ruime ervaring en expertise graag in om het maatwerk te leveren dat jou effectief kan ondersteunen in jouw processen, waarbij ik praktische tools, tips en handvatten aanreik die jij zelf kunt integreren in je leven.


Belangrijke uitgangspunten:

De fundering:

gedegen en bewezen effectieve methodieken & interventies

Ik werk alleen met materie, kennis, concepten, methodes, technieken en interventies waar ik gedegen professionele expertise én persoonlijke ervaring mee heb. Alles wat ik inzet is professioneel onderlegd en persoonlijk door mij ervaren en de tools die ik inzet hebben hun effectiviteit reeds veelvuldig bewezen.

Afhankelijk van de behoefte/hulpvraag en de mogelijkheden die de gekozen consultvorm biedt, kan in individuele consulten onder andere gebruik worden gemaakt van:

 • coach-/counsel-interventies
 • reflectieve technieken
 • mindfulness-interventies
 • systemisch werk (opstellingen)
 • voice dialogue-technieken
 • innerlijk kindwerk-exploraties & -interventies
 • tijdlijn-exploraties & -oefeningen
 • bewustzijns-/gewaarwordingsoefeningen
 • geleide/gerichte visualisaties
 • energetische oefeningen
 • lichaamsgerichte oefeningen
 • lichaamswerk
 • grondings-oefeningen
 • droomwerk-oefeningen
 • energetisch opschoningswerk
 • archetypen- & symbolenwerk

Er worden geen interventies, technieken, methoden en oefeningen ingezet waar jij je niet prettig bij voelt en je hebt te allen tijde inspraak in datgene wat we wel doen.


De focus:

jij, in het concrete hier en nu

Hoewel in de tekst hierboven de termen ziel en spirit voorkomen, zijn mijn consulten verre van ‘zweverig’. Als er één ding is dat mensen die met mij samenwerken altijd erg aan mij waarderen, is het dat mijn aanpak en manier van omgaan met aspecten van ziel/spirit heel no-nonsense is en dat ik stevig met beide benen in het aardse geworteld ben, met een focus op het concrete hier en nu. Áls er over aspecten van ziel/spirit gesproken wordt – wat lang niet altijd het geval is – wordt dit gedaan in relatie tot concrete dingen die in het hier en nu spelen, in jouw ervaringen als mens.

Hoewel de fenomenen ziel en spirit voor mij een gegeven zijn en deel uitmaken van mijn persoonlijke én mijn professionele visie en wereldbeeld, ben ik wars van zweverigheid. Ik erken een spirituele component binnen dat wat wij ‘het leven’ noemen en binnen ons mens-zijn en ben zelfs van mening dat dat een zeer essentiële component in het geheel is, maar ben ook van mening dat geïnstitutionaliseerde religies en stromingen als de New (c)Age beweging de plank in veel opzichten ernstig misslaan, veel zaken onjuist neerzetten en heel veel mensen – al dan niet bewust – misleiden en daarmee schade berokkenen.

Daarnaast is het mijn ervaring dat maar al te vaak naar ‘spirituele’ verklaringen wordt gezocht voor blokkades en problemen die hun wortels hebben in de emotionele, mentale en/of psychologische velden van ons zijn. De waarde van diepgaand therapeutisch en psychologisch werk, schaduw(kanten)werk en verwerking van trauma, verlies en rouw kan nauwelijks worden onderschat en voor menig probleem waaraan ‘spirituele’ oorzaken worden toegedicht is old school psychologisch zelfwerk een heilzamer route. Het oude adagium “Ken Uzelf” heeft door de tijden heen niets aan kracht en waarde ingeboet en vormt de basis onder alle diensten die ik aanbied.

Dat gezegd hebbend, is het óók mijn ervaring dat er wel degelijk ook zoiets bestaat als een spirituele crisis en dat het doormaken van een spirituele crisis om een ander soort ondersteuning vraagt dan het duiden van de crisis in termen van een psychologische pathologie die mogelijkerwijs in het geheel niet aan de orde is. Niet zelden zijn crisissituaties en daarbij opspelende gevoelens van eenzaamheid, pijn, verlies, afscheiding, verwarring en neerslachtigheid de symptomen van een dieperliggend proces waarbij de ziel centraal staat en poogt tot ons door te dringen. Wanneer dat geval is biedt een louter mentaal-cognitieve psychologische aanpak geen of onvoldoende soelaas en is het juist zaak te focussen op contact maken met dat wat gezien, ervaren, beleefd, gevoéld wil worden en met dié informatie te gaan werken, in een staat van zijn waarin emoties en gevoelens geaccepteerd en doorvoeld worden, met compassie en zonder oordelen.

Ik ben een groot voorstander van een spiritualiteit die integraal en stevig gegrond is, goed geaard, verankerd en belichaamd in het concrete hier en nu, in ons totale mens-zijn. Een spiritualiteit waarbij de focus ligt op de éigen spirit en waarbij mensen hun welzijn en ‘lot’ niet in handen leggen van krachten buiten henzelf, hopend op of gelovend in externe ‘redding’. Een spiritualiteit waarbij we optimaal belichamen wat zich in óns bevindt, waar wij zélf voor staan, wie we werkelijk zijn en waar we zélf toe in staat zijn wanneer we de verantwoordelijkheid omarmen voor het leven dat we in het concrete hier en nu leven en de manier waarop we dat doen als mens, met alles wat dat behelst.
Een dergelijke visie op spiritualiteit meent niet dat alles ‘licht en liefde’ zou moeten zijn maar omarmt juist alle facetten van het mens-zijn – pijn, verdriet, verlies en allerlei emoties en aspecten die we liever niet zouden willen voelen inclusief.

Wanneer ik expliciet met aspecten van spiritualiteit werk – hetgeen lang niet altijd het geval is – doe ik dat op een manier die te allen tijde beoogt de focus van spiritualiteit weer bij de persoon zélf te leggen.

Spiritualiteit gaat, in mijn optiek, niet over het toedichten van krachten en machten aan elementen búiten jezelf maar over het belichamen van jouw éigen spirituele aspecten in je hoedanigheid als mens, in het hier en nu.

Een lange historie van conditioneringen door religieuze instituten en groeperingen heeft velen van ons doen geloven dat wij, als mens, ‘nietig’ zouden zijn en slechts een speelbal zouden zijn van ‘goden’ en andere ‘hogere wezens’ die naar eigen goeddunken zouden beslissen over onze wederwaardigheden. Veel gelederen van de hedendaagse New Age beweging borduren voort op die oude conditioneringen, ons aldus nog steeds aanzettend tot het búiten onszelf plaatsen van kracht en macht. Ga je met mij aan het werk, dan zul je al snel ontdekken dat ik wars ben van dat soort praktijken en dat ik er juist sterk op gericht ben jou de kracht en macht die je hebt weggegeven aan anderen – wie of wat dan ook – nu te laten terúgpakken en weer in jezelf te plaatsen, waar deze simpelweg thuishoort. Jouw kracht en macht zijn van joú en het is aan jou deze te belichamen en daar zo goed, zorgvuldig, juist en constructief mogelijk mee om te gaan.


De realiteit:

er bestaat geen ‘quick fix’ en werken aan jezelf is een actieve reis

In processen van persoonlijke groei, heling, bewustwording, integratie en ontwikkeling bestaat er niet zoiets als een quick fix, een snelle oplossing. Werken aan jezelf is een pad, een actieve onderneming, een avontuur zonder einde en in potentie een levenswerk – misschien wel het allerbelangrijkste ‘werk’ dat je in je leven kunt verzetten.

Het is een reis. Een reis die per definitie niet kort is, die uit vele kleine stappen bestaat, die heel wat van je vraagt, die rijk is aan hobbels, drempels, kuilen en obstakels die jíj dient te nemen en die niet succesvol kan worden afgelegd door shortcuts te nemen, sluiproutes of binnendoorweggetjes die delen van de reis zouden kunnen verkorten of lastige passages zouden kunnen omzeilen. De reis is zo lang als hij is, soms pittig, op momenten weerbarstig en zwaar en dat geldt voor ieder van ons, niemand uitgezonderd. Bovendien is het zo dat de verschillende etappes van de reis alleen maar genomen kunnen worden in de volgorde waarin ze genomen dienen te worden en stuk voor stuk de tijd nodig hebben die daarvoor nodig is. Het is onmogelijk processen sneller te laten verlopen dan ze kúnnen verlopen en het is onmogelijk etappes over te slaan. We kunnen de hele route wel heel snel wíllen afleggen, maar elke etappe vergt tijd en het tempo laat zich niet dwingen door de wil van ons ‘kleine ikje’.

Ik beloof je dat ik géén quick fix voor je heb, geen patch die dingen in één keer helemaal kan rechtzetten of helen, geen toverstokje waarmee ik wonderen kan verrichten of gedane zaken ongedaan kan maken. En ik garandeer je dat ik je geen shortcuts en sluiproutes aanreik, dat ik geen ‘tijdversneller’ bezit en dat ik geen invloed heb op de aard van de verschillende onderdelen van jouw reis, noch op hun volgorde. Ook garandeer ik je dat ík de stappen niet voor jou kan maken en dat ik geen delen van jouw reis voor jou kan afleggen.

Wat ik je aanreik, is een stukje ondersteuning tijdens de etappes van jouw reis waarbij jij mijn ondersteuning inschakelt. En mijn belofte jou op die momenten zo goed mogelijk te ondersteunen, met respect, compassie en medemenselijkheid, in een veilige sfeer waar je in goede en professionele handen bent. Zodat jíj de verschillende stappen van jouw reis van groei, heelwording en verdere ontwikkeling kunt maken met behulp van de informatie en handvatten die ik je kan aanreiken.

Werken aan onszelf is als een reis die we maken over een tolweg waarop we betalen met onszelf.

De ‘beloning’ van werken aan onszelf is altijd direct evenredig aan de mate waarin we bereid zijn met onszelf te betalen, middels de inspanningen die we leveren om stappen voorwaarts te maken.

Hoe ‘ver’ we komen is afhankelijk van ons eigen commitment en dat wat we zelf bereid zijn te investeren in de reis – in termen van tijd, energie, toewijding, diepgang en vastberadenheid.

Niks moet, alles mag en we zijn volledig vrij helemaal zelf te bepalen óf we de reis maken en zo ja hoé we de reis maken, welke route we nemen en met welke intensiteit en volharding we dat doen.

Maar het is hoe dan ook onze eigen reis, een reis die alleen wij kunnen afleggen. Niemand kan dat voor ons doen. Wel kunnen we ervoor kiezen ons tijdens onze reis een tijdje te laten vergezellen door iemand die ons kan ondersteunen. We moeten het zélf doen, maar we hoeven het niet helemaal alléén te doen.

Wanneer jij ervoor kiest mijn ondersteuning in te schakelen tijdens een deel van jouw reis, beloof ik jou naar beste kunnen te ondersteunen, op manieren die recht doen aan wie jij bent en die aansluiten bij jouw hulpvraag.

Hoe vaak of hoe lang je gebruik wenst te maken van mijn ondersteuning, bepaal je helemaal zelf. We starten hoe dan ook met een eerste, op zichzelf staand consult. Daarna is het aan jou te bepalen of je mijn ondersteuning in consult-vorm vaker wenst in te schakelen. Weet: ik ben wars van afhankelijkheden en wens niemand ‘afhankelijk’ van mij te maken, op wat voor wijze dan ook. Hoe eerder jij op eigen kracht weer dóór kunt, hoe mooier ik dat vind!

Hier lees je hoe anderen mijn begeleiding ervaren hebben


Consult boeken

Hieronder kun je het consult van je keuze boeken. Na verwerking van je betaling neem ik binnen 48 uur per mail contact met je op om je consult(en) in te plannen. Ik zie ernaar uit met je samen te werken!

In geval van een telefonisch consult:
je wordt door mij gebeld, op een Nederlands netnummer of een Nederlands mobiel nummer.

Videoconsulten vinden plaats in een beveiligde online-omgeving.

Benodigdheden: een goede internetverbinding en een apparaat waarmee je het internet op kunt, met een goed werkende camera en microfoon. Nadere informatie over de online-omgeving die ik voor videoconsulten gebruik en hoe deze te bereiken, ontvang je na boeking. De opname van je videoconsult ontvang je binnen 48 uur na afloop van het videoconsult.
Heb je vragen of wil je ergens meer informatie over? Neem dan gerust contact met me op: info@sharonkersten.com

Ook interessant voor anderen? Deel het!