Werkwijze, visie & benadering

In een persoonlijke sessie bied ik 1-op-1 ondersteuning bij processen van zelfontwikkeling, bewustwording, integratie, heelwording & transformatie. Dat doe ik vanuit een holistische visie op welzijn en mens-zijn waarbij psychologisch dieptewerk en psychospirituele aspecten hand in hand gaan.
Situaties, processen en thematieken waarbij ik ondersteuning bied zijn o.a. (maar niet uitsluitend):

 • Diepgaand innerlijk kindwerk
 • Diepgaand schaduwkantenwerk
 • Identificatie van kernverwondingen
 • Identificatie van blokkades
 • Identificatie van beperkende overtuigingen & belemmerende conditioneringen
 • Identificatie van fixaties, vermijdingen & verdedigingsmechanismen
 • Loskomen van toxische dynamieken
 • Heelwording als innerlijk proces
 • Terugpakken en versterken van je eigen energie
 • Grondingswerk, balanswerk & embodiment
 • Integratie en een gegronde belichaming van het authentieke zelf
 • Omgaan met hoogsensitiviteit / hypersensitiviteit
 • Omgaan met overprikkeling
 • Omgaan met hoogbewustzijn
 • Omgaan met intuïtie & psychic vermogens
 • Integratie en belichaming van een geaarde spiritualiteit in het hier en nu

Mijn sessies worden gekenmerkt door kundigheid, diepgang, duidelijkheid en een to the point aanpak in een sfeer van transparantie en respect. Ik werk doortastend en met toewijding en vraag hetzelfde van jou. Ik bied compassie, veiligheid en professionaliteit en vraag van jou toewijding aan je eigen processen en de bereidheid dingen onder ogen te zien. Mijn sessies kunnen krachtige ondersteuning bieden aan wie werkelijk gecommitteerd is aan het eigen proces.

Een persoonlijke sessie vindt plaats via Zoom. Je kunt kiezen voor een audio only Zoomcall of een Zoomcall met camerabeeld. Tijdens de sessie verstrek ik informatie en handvatten waar je na de sessie zelfstandig mee aan de slag kunt gaan.

Ik bied geen gestandaardiseerde trajecten aan. Elk individu is uniek, met eigen behoeften, unieke ervaringen, een eigen tempo en eigen voorkeuren. Ik lever maatwerk, in het moment, en vind het essentieel dat jij de regie over jouw processen volledig zelf in handen hebt en houdt. Na een sessie bepaal jij zelf of en wanneer je een volgende sessie wilt boeken.

Let op: persoonlijke sessies zijn momenteel alleen beschikbaar voor wie

– in het verleden reeds met mij heeft samengewerkt en daar nu op door wil pakken
– een persoonlijke reading, psychic scan of auragraph heeft ontvangen en daar dieper op in wil gaan

– dieper in wil gaan op een aspect dat in een Lux Readings YouTube video aan bod is gekomen


Een holistische benadering: mind – body – spirit

Ik werk vanuit een holistische visie en benadering. Hierbij wordt niet slechts op mentaal/ cognitief niveau gewerkt maar wordt de gehele mens met al zijn/haar unieke aspecten en levenservaringen in ogenschouw genomen.

Het basale uitgangspunt daarbij is dat elk mens een uniek individu is met een unieke set levenservaringen en een geheel eigen systeem dat bestaat uit een unieke mind, een uniek lichaam en een unieke spirit/soul – dat deel van ons zijn dat ons ‘bezielt’ of ‘begeestert’ en dat nauw verbonden is met dingen als intuïtie, inspiratie, innerlijk weten, authentieke creativiteit, iemands unieke essentie of signatuur, een vermogen tot het diepgaand ervaren van emoties en de passies en ‘roepingen’ die mensen in het leven kunnen ervaren.

Een ander belangrijk uitgangspunt van een holistische visie is dat elk individu gezien wordt als zowel een individu alsook een onderdeel van een groter geheel, en dat deel en geheel worden bezien als met elkaar in verbinding staand en op elkaar in- en doorwerkend.

Een holistische benadering stelt dat mind, lichaam en spirit/soul met elkaar verbonden zijn en op elkaar in- en doorwerken en kijkt, vanuit dat uitgangspunt, breder dan slechts naar de mentale/cognitieve, psychologische aspecten van de mens. Ook heeft een holistische benadering oog voor het grotere geheel, of de grotere gehelen, waar ‘het kleine ikje’ deel van uitmaakt.

Waar traditionele coach- en counselingmethoden doorgaans alleen kijken naar de psychologische componenten, aansturingen en effecten van blokkades/probleemgebieden en gedragingen van het individu, kijkt een holistische benadering óók naar de fysieke, mentale, emotionele, energetische en spirituele componenten van de mens en wordt ‘het kleine ikje’ niet als een geïsoleerd iets gezien, maar als een mens dat deel uitmaakt van, verbonden is met en interageert met grotere gehelen die van waarde en betekenis zijn.
De levenservaringen en uitdagingen van het individu worden niet als op zichzelf staande stukjes gezien en worden niet alleen door een psychologische lens bekeken, maar worden bekeken als aspecten die in een bepaalde relatie staan tot de overige aspecten van dat specifieke individu én tot de grotere gehelen of ruimere contexten waar dat unieke individu deel van is.

Er is, binnen een holistische aanpak, sprake van een erkenning van jouw uniciteit in velerlei opzichten. Zoals jij is er geen ander en de aanpak en het verloop van een sessie is dan ook te allen tijde maatwerk, afgestemd op wie jij bent, waar jij staat en waar jij behoefte aan hebt.

Hierbij staat de integratie en bekrachtiging van jouw authentieke, soevereine zelf als een uniek en waardevol onderdeel van het collectief centraal en is het onderliggende doel altijd: hetbevorderen van heling/meer heelheid en een hogere mate van bewustzijn en welbevinden in het concrete hier en nu.

In een persoonlijke sessie is het mijn intentie jou te ondersteunen bij jouw processen van heelwording en bewustzijnsgroei, bij het je weer verbinden met je authentieke kern en je eigen innerlijk weten, bij het integreren van alles wat waarlijk ‘jij’ is en het vergroten en versterken van jouw autonomie, je balans en je soevereiniteit.

Ik zet mijn uitgebreide toolbox en ruime ervaring en expertise graag in om het maatwerk te leveren dat jou effectief kan ondersteunen in jouw processen, waarbij ik praktische tools, tips en handvatten aanreik die jij zelf kunt integreren in je leven.


Belangrijke uitgangspunten:

De fundering:

gedegen en bewezen effectieve methodieken & interventies

Ik werk alleen met materie, kennis, concepten, methodes, technieken en interventies waar ik gedegen professionele expertise én persoonlijke ervaring mee heb. Alles dat ik inzet is professioneel onderlegd en de tools die ik inzet hebben hun effectiviteit de afgelopen 15 jaren reeds veelvuldig bewezen.

Tijdens een persoonlijke sessie treed ik niet op als coach, maar als counsellor. Ik help je dingen duidelijk te krijgen en reik je informatie aan waar jij, zelfstandig, mee aan de slag kunt gaan. Tijdens de sessie kan, afhankelijk van het onderwerp dat je inbrengt en de mogelijkheden die de door jou gekozen sessievorm biedt, onder andere gebruik worden gemaakt van:

 • reflectieve technieken
 • mindfulness-interventies
 • systemisch werk (opstellingen)
 • voice dialogue-technieken
 • innerlijk kindwerk-exploraties & -interventies
 • tijdlijn-exploraties & -oefeningen
 • bewustzijns-/gewaarwordingsoefeningen
 • geleide/gerichte visualisaties
 • energetische oefeningen
 • lichaamsgerichte oefeningen
 • grondingsoefeningen & ademwerk
 • droomwerk-oefeningen
 • verkenningen van het onderbewuste
 • archetype-werk en/of droomwerk

… en zal ik te allen tijde mijn intuïtieve en psychic vermogens aanwenden om zo snel mogelijk tot de kern van dingen te komen. (Deze kan ik niet niét aanwenden, want ze zijn simpelweg deel van wie ik ben en hoe mijn systeem werkt. Meer informatie daarover kun je vinden op de pagina psychic scan.)


De focus:

jij, in het concrete hier en nu

Hoewel in de tekst hierboven de termen ziel en spirit voorkomen, zijn mijn sessies verre van ‘zweverig’. Mijn aanpak en manier van omgaan met (psycho)spirituele aspecten is no-nonsense en ik ben stevig met beide voeten in de aardse realiteit geworteld, met een sterke focus op het concrete hier en nu. Wanneer ik over (psycho)spirituele aspecten spreek, doe ik dat in relatie tot concrete dingen die in het hier en nu spelen in jouw ervaringen als mens.

Hoewel de fenomenen ziel en spirit deel uitmaken van mijn persoonlijke en mijn professionele visie en wereldbeeld, ben ik wars van zweverigheid. Ik erken een spirituele component binnen dat wat wij ‘het leven’ noemen en een psychospirituele component binnen ons mens-zijn en ben van mening dat dit essentiële componenten van het geheel zijn, maar ik ben ook van mening dat geïnstitutionaliseerde religies, stromingen als de New (c)Age beweging en de hedendaagse woekering van pop-up pseudospiritualiteit de plank in veel opzichten ernstig misslaan, veel zaken onjuist neerzetten en heel veel mensen – al dan niet bewust – misleiden en schade berokkenen. (Een significant deel van mijn werkzaamheden bestaat uit het mensen ondersteunen in het weer ’terugpakken’ van de kracht en macht die zij aan externe partijen, krachten en concepten hebben ‘weggegeven’.)

Daarnaast is het mijn ervaring dat maar al te vaak naar ‘spirituele’ verklaringen wordt gezocht voor blokkades en problemen die hun wortels hebben in de emotionele, mentale en/of psychologische velden van ons zijn. De waarde van diepgaand therapeutisch en psychologisch werk, diepgaand schaduw(kanten)werk en verwerking en integratie van trauma, verlies en rouw kan nauwelijks worden overschat en voor menig probleem waaraan ‘spirituele’ oorzaken worden toegedicht is old school psychologisch zelfwerk een heilzamer route. Het oude adagium“Ken Uzelf”heeft door de tijden heen niets aan kracht en waarde ingeboet en vormt de basis onder alle diensten die ik aanbied.

Ik ben een groot voorstander van een spiritualiteit die integraal en stevig gegrond is, goed geaard, verankerd en belichaamd in het concrete hier en nu, in ons totale mens-zijn. Een spiritualiteit waarbij de focus ligt op de éigen spirit en waarbij mensen hun welzijn en ‘lot’ niet in handen leggen van krachten buiten henzelf, hopend op of gelovend in externe ‘redding’. Een spiritualiteit waarbij we optimaal belichamen wat zich in óns bevindt, waar wij zélf voor staan, wie we werkelijk zijn en waar we zélf toe in staat zijn wanneer we de verantwoordelijkheid omarmen voor het leven dat we in het concrete hier en nu leven en de manier waarop we dat doen als mens, met alles wat dat behelst.
Een dergelijke visie op spiritualiteit meent niet dat alles ‘licht en liefde’ zou moeten zijn maar omarmt juist alle facetten van het mens-zijn – pijn, verdriet, verlies en allerlei emoties en aspecten die we liever niet zouden willen voelen inclusief.

Wanneer ik expliciet met aspecten van spiritualiteit werk doe ik dat op een manier die te allen tijde beoogt de focus van spiritualiteit weer bij de persoon zelf te leggen.

Spiritualiteit gaat, in mijn optiek, niet over het toedichten van krachten en machten aan elementen búiten jezelf maar over het belichamen van jouw éigen spirituele aspecten in je hoedanigheid als mens, in het hier en nu.

Een lange historie van conditioneringen door religieuze instituten en groeperingen heeft velen van ons doen geloven dat wij, als mens, ‘nietig’ zouden zijn en slechts een speelbal zouden zijn van ‘goden’ en andere ‘hogere wezens’ die naar eigen goeddunken zouden beslissen over onze wederwaardigheden. Veel gelederen van de hedendaagse New Age beweging borduren voort op die oude conditioneringen, ons aldus nog steeds aanzettend tot het búiten onszelf plaatsen van kracht en macht. Ga je met mij aan het werk, dan zul je al snel ontdekken dat ik wars ben van dat soort praktijken en dat ik er juist sterk op gericht ben jou de kracht en macht die je hebt weggegeven aan anderen – wie of wat dan ook – nu te laten terúgpakken en weer in jezelf te plaatsen, waar deze simpelweg thuishoort. Jouw kracht en macht zijn van joú en het is aan jou deze te belichamen en daar zo goed, zorgvuldig, verantwoordelijk en constructief mogelijk mee om te gaan.


De realiteit:

er bestaat geen ‘quick fix’ en werken aan jezelf is een actieve reis

In processen van persoonlijke groei, heling, bewustwording, integratie en ontwikkeling bestaat er niet zoiets als een quick fix, een snelle oplossing. Werken aan jezelf is een pad, een actieve onderneming, een avontuur zonder einde en in potentie een levenswerk – misschien wel het allerbelangrijkste ‘werk’ dat je in je leven kunt verzetten.

Het is een reis. Een reis die per definitie niet kort is, die uit vele kleine stappen bestaat, die heel wat van je vraagt, die rijk is aan hobbels, drempels, kuilen en obstakels die jíj dient te nemen en die niet succesvol kan worden afgelegd door shortcuts, sluiproutes of binnendoorweggetjes te nemen die delen van de reis zouden kunnen verkorten of lastige passages zouden kunnen omzeilen. De reis is zo lang als hij is, soms pittig, op momenten weerbarstig en zwaar en dat geldt voor ieder van ons, niemand uitgezonderd. Bovendien is het zo dat de verschillende etappes van de reis alleen maar genomen kunnen worden in de volgorde waarin ze genomen dienen te worden en stuk voor stuk de tijd nodig hebben die daarvoor nodig is. Het is onmogelijk processen sneller te laten verlopen dan ze kúnnen verlopen en het is onmogelijk etappes over te slaan. We kunnen de hele route wel heel snel willen afleggen, maar elke etappe vergt tijd en het tempo laat zich niet dwingen door de wil van ons ‘kleine ikje’.

Ik beloof je dat ik géén quick fix voor je heb, geen patch die dingen in één keer helemaal kan rechtzetten of helen, geen toverstokje waarmee ik wonderen kan verrichten of gedane zaken ongedaan kan maken. En ik garandeer je dat ik je geen shortcuts en sluiproutes aanreik, dat ik geen ’tijdversneller’ bezit en dat ik geen invloed heb op de aard van de verschillende onderdelen van jouw reis, noch op hun volgorde. Ook garandeer ik je dat ík de stappen niet voor jou kan maken en dat ik geen delen van jouw reis voor jou kan afleggen.

Wat ik je aanreik, is een stukje ondersteuning tijdens de etappes van jouw reis waarbij jij mijn ondersteuning inschakelt.
Jíj bent degene die bepaalt wanneer en in welke mate je behoefte hebt aan mijn ondersteuning.
Ik leg me erop toe jou op die momenten zo goed mogelijk te ondersteunen met mijn kennis, kunde en vaardigheden, met respect, compassie en medemenselijkheid, in een veilige sfeer waar je in goede en professionele handen bent – zodat jíj de verschillende stappen van jouw reis van groei, heelwording en verdere ontwikkeling kunt maken met behulp van de informatie en handvatten die ik je kan aanreiken.

Jaren geleden schreef ik:

Werken aan onszelf is als een reis die we maken over een tolweg waarop we betalen met onszelf.

De ‘beloning’ van werken aan onszelf is altijd direct evenredig aan de mate waarin we bereid zijn met onszelf te betalen, middels de inspanningen die we leveren om stappen voorwaarts te maken.

Hoe ‘ver’ we komen is afhankelijk van ons eigen commitment en dat wat we zelf bereid zijn te investeren in de reis – in termen van tijd, energie, toewijding, diepgang en vastberadenheid.

Niks moet, alles mag en we zijn volledig vrij helemaal zelf te bepalen óf we de reis maken en zo ja hoé we de reis maken, welke route we nemen en met welke intensiteit en volharding we dat doen.

Maar het is hoe dan ook onze eigen reis, een reis die alleen wij kunnen afleggen. Niemand kan dat voor ons doen. Wel kunnen we ervoor kiezen ons tijdens onze reis op momenten te laten vergezellen door iemand die ons kan ondersteunen. We moeten het zélf doen, maar we hoeven het niet helemaal alléén te doen.

Wanneer jij ervoor kiest mijn ondersteuning in te schakelen tijdens een bepaalde etappe van jouw reis, zal ik jou tijdens die etappe naar beste kunnen ondersteunen, op een manier die recht doen aan wie jij bent en die aansluit bij jouw hulpvraag.

Hoe vaak of hoe lang je gebruik wenst te maken van mijn ondersteuning, bepaal je helemaal zelf. Elke persoonlijke sessie is in beginsel een op zichzelf staand consult. Het is aan jou te bepalen of je mijn ondersteuning op een later moment nogmaals wenst in te schakelen. Weet: ik ben wars van afhankelijkheden en wens niemand ‘afhankelijk’ van mij te maken, op wat voor wijze dan ook. Hoe eerder jij op eigen kracht weer dóór kunt, hoe beter!


Persoonlijke sessie boeken

Persoonlijke sessies zijn momenteel alleen beschikbaar voor wie
– in het verleden reeds met mij heeft samengewerkt en daar nu op door wil pakken
– een persoonlijke reading, psychic scan of auragraph van mij heeft ontvangen en daar dieper op in wil gaan

– dieper in wil gaan op een aspect dat in een Lux Reading YouTube video aan bod is gekomen

Als één van bovenstaande situaties op jou van toepassing is en mijn werkwijze, visie en benadering zoals hierboven beschreven je aanspreken, kun je je sessie boeken door mij een e-mail te sturen. Vermeld in je e-mail waar je tijdens de sessie op wilt focussen. Na ontvangst van je mail neem ik binnen 72 uur contact met je op om je sessie in te plannen.

Jouw persoonlijke sessie vindt plaats via Zoom dus je dient te beschikken over een goede internetverbinding en een daarop aangesloten apparaat met goed werkende microfoon en goed werkende speakers. Indien je een Zoomcall met camerabeeld boekt dient ook je camera goed te werken. De toegangslink voor je sessie ontvang je na betaling van de factuur.

Tarieven:

 • Zoomcall zonder camerabeeld, audio only, 30 minuten: € 60,00
 • Zoomcall zonder camerabeeld, audio only, 60 minuten: € 120,00
 • Zoomcall met camerabeeld, 60 minuten: € 150,00

Je ontvangt de factuur behorend bij je boeking zodra je sessie is ingepland. Deze factuur dient binnen een week na factuurdatum te zijn voldaan. Indien de factuur niet tijdig wordt voldaan vervalt de gemaakte afspraak en zal de sessie geen doorgang vinden.

NB:

• Het is niet mogelijk een individuele sessie te boeken om een reading te krijgen. Wil je een reading, bekijk dan het aanbod in deze sectie.
• Het is niet toegestaan buiten mijn weten om zelf een opname van de sessie te maken. Ik hanteer zowel offline als online strenge privacyregels en beroepsgeheim (conform privacywetgeving en een ethische code) om een optimale sfeer van veiligheid te kunnen waarborgen. Onder deze regels en code is het geen van beide partijen toegestaan ongevraagd en/of zonder toestemming van de andere partij opnames te maken van of tijdens een sessie. Als je heel graag een opname van je sessie wilt kan ik die voor je verzorgen, op uitdrukkelijk verzoek van jou en tegen betaling van een meerprijs. Neem voor meer informatie hierover contact met me op.
• De wachttijd voor een individuele sessie bedraagt momenteel 2 à 3 weken.
• In de periode medio december – medio januari vinden er geen persoonlijke sessies plaats. Wil je een persoonlijke sessie voordat 2022 om is, wacht dan niet te lang met boeken. Er zijn nog slechts een paar plekken vrij in de maanden november en december.


Ook interessant voor anderen? Deel het!