Algemene voorwaarden

Op alle diensten en producten die Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten aanbiedt zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

Wie gebruik wenst te maken van diensten en/of producten van Enneadinamica | Sharon Kersten wordt vriendelijk maar uitdrukkelijk verzocht kennis te nemen van
– de inhoud van deze algemene voorwaarden en
– de inhoud van de eveneens op deze website gepubliceerde privacyverklaring en
– de inhoud van de eveneens op deze website gepubliceerde disclaimer
en akkoord te gaan met de inhoud van alle drie deze documenten. De algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de disclaimer kunnen op verzoek per e-mail worden toegezonden, in pdf-formaat.

Eenieder die zich, om wat voor reden dan ook, niet kan vinden in de algemene voorwaarden, de privacyverklaring en/of de disclaimer van Enneadinamica | Sharon Kersten wordt aangeraden en vriendelijk doch uitdrukkelijk verzocht geen gebruik te maken van de diensten en/of producten die Enneadinamica | Sharon Kersten aanbiedt.

Afname van diensten en/of producten
Elke afnemer van een dienst of product van Enneadinamica | Sharon Kersten dient zich van te voren goed te oriënteren aangaande de inhoud van de dienst die en/of het product dat men wenst af te nemen. Dit kan door kennis te nemen van de informatie die op de website www.sharonkersten.com verstrekt wordt en/of door contact op te nemen met Sharon Kersten middels het versturen van een e-mail naar info@sharonkersten.com.

De afnemer van een dienst die door Enneadinamca | Sharon Kersten verleend wordt en/of een product dat bij Enneadinamica | Sharon Kersten wordt afgenomen dient zich er zorgvuldig van te vergewissen dat de betreffende dienst of het betreffende product aansluit bij de hulpvraag of behoefte die de afnemer heeft en dient uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de begrenzingen en limieten die aan de diensten en producten van Enneadinamica | Sharon Kersten verbonden zijn, zoals beschreven in de disclaimer.

Enneadinamica | Sharon Kersten behoudt zich te allen tijde het recht voor geen overeenkomst of samenwerking aan te gaan, zonder expliciete en/of gedetailleerde opgaaf van reden(en).

Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden algemeen (zie ook de disclaimer)
Voor het werken met Sharon Kersten in de vorm van individuele sessies, pakketten, trajecten, consulten, Enneascopen©, aurografen en/of deelname aan door Sharon Kersten georganiseerde activiteiten, zowel online als offline, zijn een stabiele mentale en geestelijke gesteldheid en volledige handelingsbekwaamheid nodig. Wie hier (nog) niet over beschikt, wordt vriendelijk doch uitdrukkelijk verzocht géén gebruik te maken van de diensten en/of producten van Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten.

Wie gebruik wil maken van de diensten en/of producten van Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten en/maar onder behandeling is of is geweest van een psychiater, psycholoog, psychotherapeut of andere professionele hulpverlener dient dit expliciet en onverwijld aan Sharon Kersten mede te delen vóórdat een samenwerking met Sharon Kersten wordt aangegaan. Ook het gebruik van medicatie die gerelateerd is aan de eigen geestelijke gezondheid dient onverwijld vermeld te worden vóórdat er een samenwerking met Sharon Kersten wordt aangegaan, evenals bovenmatig en/of structureel alcoholgebruik en/of het al dan niet incidentele gebruik van (andere) verdovende middelen, van welke aard ook.

Sharon Kersten doet binnen de context van haar werkzaamheden geen uitspraken over kwesties van medische aard en werkt alleen met mensen die uit eigen initiatief en vrije wil met haar wensen samen te werken, beschikken over een goede en stabiele mentale en geestelijke gezondheid, volledig handelingsbekwaam zijn en in staat en bereid zijn verantwoordelijkheid voor eigen handelen te kunnen en zullen dragen.

Eenieder die gebruikmaakt van de diensten en/of producten van Enneadinamica | Sharon Kersten is te allen tijde geheel zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen fysieke, mentale, emotionele en energetische gezondheid en voor de wijze waarop hij/zij omgaat met de informatie die door Enneadinamica | Sharon Kersten in het kader van de overeengekomen dienstverlening/samenwerking wordt verstrekt en dient Sharon Kersten nadrukkelijk niet te zien als een arts, therapeut of behandelaar, hetgeen zij niet is, noch als een vervanger voor artsen, therapeuten en/of andere professionele behandelaars.

Sharon Kersten zal binnen de context van de diensten en producten die zij aanbiedt te allen tijde naar beste kunnen, met de zuiverste intenties en op een zo ethisch en professioneel mogelijke wijze werken en handelen en zal in deze context nimmer dingen voorschrijven. Het is te allen tijde de expliciete verantwoordelijkheid van degene die gebruikmaakt van de diensten en/of producten van Sharon Kersten geheel zelf te bepalen wat hij/zij wel of niet doet met de informatie die door Sharon Kersten wordt verstrekt en hoe hij/zij deze informatie interpreteert. Sharon Kersten kan niet aansprakelijk worden gehouden voor subjectieve interpretaties en/of misinterpretaties die de ontvanger van de informatie zelf maakt, noch voor enige actie die de betreffende persoon naar aanleiding van of in relatie tot de genoten dienst onderneemt.

Sharon Kersten zal geheimhouding betrachten ten aanzien van (persoonlijke) informatie die zij verneemt in de context van de uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij wettelijke bepalingen of zwaarwegende ethische aspecten redelijkerwijs anders van haar verlangen.

Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten biedt geen enkele garantie ten aanzien van een specifieke uitkomst van individuele sessies, pakketten, trajecten, consulten, Enneascopen©, aurografen en/of deelname aan door Sharon Kersten georganiseerde activiteiten, zowel online als offline, aangezien een dergelijke garantie simpelweg niet gegeven kan worden.

Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten is niet aansprakelijk voor en accepteert derhalve geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade van fysieke, materiële, immateriële of enig andere aard die door of in relatie tot haar diensten en/of producten tot stand zou zijn gekomen.

Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden inzake informatieverstrekking
Elke afnemer van een dienst en/of product van Enneadinamica | Sharon Kersten is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte informatie aan Enneadinamica | Sharon Kersten en voor het actueel houden van gegevens die aan Sharon Kersten verstrekt zijn en die in de context van de dienstverlening door Enneadinamica | Sharon Kersten van belang of anderszins relevant zijn. Enneadinamica | Sharon Kersten is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard ook, die geleden wordt ten gevolge van incorrecte, niet actuele of anderszins inaccurate gegevens c.q. daaraan gekoppelde nalatigheid van de afnemer van de dienst(en).

In de privacyverklaring staat beschreven hoe Enneadinamica | Sharon Kersten omgaat met persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie die haar beschikbaar wordt gesteld in de context van de uitvoering van haar werkzaamheden.

Enneadinamica | Sharon Kersten doet te allen tijde haar uiterste best zaken zo correct en zorgvuldig mogelijk te formuleren, zowel mondeling alsook schriftelijk, maar het is mogelijk dat er desondanks soms een taalfout, spelfout, typefout of vergelijkbare fout optreedt. Dit soort fouten kunnen Enneadinamica | Sharon Kersten niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze resulteren in een verplichting voor Enneadinamica | Sharon Kersten die redelijkerwijs of aannemelijkerwijs niet als zodanig bedoeld was, noch in een aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het (vermeende) gevolg zou zijn van eventuele fouten van deze aard, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Intellectueel eigendom en copyright
Op alle inhoud van de producten en diensten van Enneadinamica | Sharon Kersten rusten rechten van intellectueel eigendom en/of copyright. Dit geldt voor alle teksten en kunstzinnige creaties die door Sharon Kersten zijn of nog worden gepubliceerd, zowel online als offline, in het kader van de diensten en producten die zijn aanbiedt, waartoe behorend onder andere, maar niet uitsluitend, alle door haar geschreven teksten op de website www.sharonkersten.com, alle door haar geschreven teksten die in de nieuwsbrief van Sharon Kersten en op de zakelijke facebookpagina’s van Sharon Kersten voorkomen, alle door Sharon Kersten uitgewerkte sessieverslagen, Enneascopen, uitgewerkte readings behorend bij aurografen, informatie die in het kader van afgenomen diensten en/of producten per e-mail wordt verstrekt, intakeformulieren die door Sharon Kersten zijn ontworpen, formats die door Sharon Kersten in het kader van haar diensten worden verstrekt en/of gebruikt en door Sharon Kersten vervaardigde aurografen, Enneascopen en andere creaties op het vlak van van ‘artwork’. Gebruik van (delen van) de creaties van Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten, op welke wijze dan ook, is uitdrukkelijk alleen toegestaan na voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van de rechthebbende, Sharon Kersten.

Zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Enneadinamica | Sharon Kersten is het niet toegestaan (delen van) de creaties, producten en/of diensten van Enneadinamica | Sharon Kersten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of exploiteren, noch in het Nederlands noch in enige andere taal, tenzij expliciet anders is overeengekomen of aangegeven.

Indien de intellectuele eigendomsrechten en/of het copyright van Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten geschonden worden, is de schender aansprakelijk voor alle schade die Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten daardoor of in verband daarmee lijdt. Enneadinamica | Sharon Kersten behoudt zich het recht voor sancties op te leggen wanneer intellectuele eigendomsrechten en/of het copyright van Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten worden geschonden.

Tarieven/prijzen en betalingen
Tarieven en prijzen die door Enneadinamica | Sharon Kersten voor de verschillende diensten en producten gehanteerd worden staan duidelijk aangegeven op de website, in de betreffende secties. Enneadinamica | Sharon Kersten behoudt zich het recht voor tarieven en prijzen te wijzigen indien en wanneer zij daar een gerede aanleiding toe ziet.

Tarieven en prijzen die in de nieuwsbrief en/of op de zakelijke facebookpagina van Sharon Kersten door Sharon Kersten gepubliceerd worden als speciale aanbiedingen zijn geldig voor de periode die bij de betreffende aanbieding staat aangegeven.

Alle diensten en producten dienen van te voren betaald te worden. Enneadinamica | Sharon Kersten verstrekt hiertoe een factuur die per e-mail wordt toegezonden, als PDF-bestand. Indien men geen digitale factuur kan verwerken kan op aanvraag een papieren factuur worden toegezonden. Voor het toezenden van een papieren factuur kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Betaling van de dienst of het product dient tevens als definitieve opdrachtbevestiging; pas wanneer de volledige betaling ontvangen is wordt de betreffende dienst definitief ingepland en/of wordt de creatie of verzending van het betreffende product definitief ingepland. Je ontvangt hierover per e-mail bericht.

Verplaatsingen van reeds ingeboekte persoonsgebonden diensten en/of producten
Verplaatsing van een reeds betaalde en reeds ingeplande individuele sessie/individueel consult is kosteloos mogelijk tot 24 uur vóór aanvang van de ingeplande sessie/het ingeplande consult indien het een online individuele sessie/online individueel consult betreft. Indien het een individuele praktijksessie betreft, waarvoor externe locatie is gehuurd, is verplaatsing van een reeds betaalde en reeds ingeplande individuele sessie/individueel consult kosteloos mogelijk tot 48 uur vóór aanvang van de ingeplande sessie/het ingeplande consult.
Indien een reeds betaalde en reeds ingeplande individuele online sessie of individueel online consult binnen 24 uur voor aanvang van de ingeplande sessie/het ingeplande consult wordt verplaatst, dient 50% van de reeds betaalde sessieprijs/consultprijs als een vergoeding voor de door Enneadinamica | Sharon Kersten reeds gereserveerde tijd, gemaakte kosten en gedane voorbereidingen. De overige 50% van het reeds betaalde bedrag kan worden besteed aan een nieuw in te plannen sessie/een nieuw in te plannen consult.
Indien een reeds betaalde en reeds ingeplande individuele praktijksessie of individueel praktijkconsult binnen 48 uur voor aanvang van de ingeplande sessie/het ingeplande consult wordt verplaatst, dient 50% van de reeds betaalde sessieprijs/consultprijs als een vergoeding voor de door Enneadinamica | Sharon Kersten reeds gereserveerde tijd, gemaakte kosten en gedane voorbereidingen. De overige 50% van het reeds betaalde bedrag kan worden besteed aan een nieuw in te plannen sessie/een nieuw in te plannen consult.

Eenmaal gedane betalingen inzake geboekte en reeds ingeplande individuele sessies of consulten worden niet gerestitueerd.

Enneascopen© en aurografen betreffen individueel maatwerk en met de vervaardiging van deze producten wordt gestart zodra de volledige betaling van deze producten ontvangen is. Eenmaal geplaatste bestellingen van deze producten kunnen niet worden geannuleerd wanneer reeds met de vervaardiging ervan begonnen is. Restitutie van reeds gedane betalingen van deze producten is niet mogelijk.

Bepalingen aangaande groepsactiviteiten
Aanmelding voor deelname aan door Enneadinamica | Sharon Kersten georganiseerde groepsactiviteiten, zowel online als offline, dient te geschieden per e-mail of middels de mogelijkheid die daartoe online geboden wordt. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen en ontvangst van een aanmelding wordt per e-mail door Enneadinamica | Sharon Kersten bevestigd.

Elke aanmelding wordt na ontvangst zorgvuldig door Enneadinamica | Sharon Kersten bekeken alvorens besloten wordt de aanmelding wel/niet om te zetten in een actieve deelname aan de betreffende activiteit. Enneadinamica | Sharon Kersten behoudt zich het recht voor een aanmelding zonder opgaaf van reden(en) te weigeren en deze niet om te zetten in een actieve deelname aan de betreffende activiteit. Enneadinamica | Sharon Kersten laat per e-mail weten of een aanmelding wel/niet kan worden omgezet in een deelname aan de betreffende activiteit.

Indien een aanmelding kan worden omgezet in een actieve deelname aan de betreffende activiteit verstuurt Enneadinamica | Sharon Kersten per e-mail de factuur behorend bij de deelname aan de betreffende groepsactiviteit. Betaling van deze factuur dient tevens als definitieve inschrijving voor de betreffende groepsactiviteit: pas wanneer de volledige betaling van het betreffende bedrag door Enneadinamica | Sharon Kersten ontvangen is, is deelname definitief en gegarandeerd.

Indien een deelnemer aan een groepsactiviteit zich onbehoorlijk en/of respectloos gedraagt, grensoverschrijdend gedrag vertoont en/of anderszins de sereniteit van de groepsactiviteit verstoort en/of het gevoel van veiligheid van de andere deelnemers beschadigt, zal deze per direct verwijderd worden en van verdere deelname aan de groepsactiviteit(en) worden uitgesloten, zonder aanspraak te kunnen maken op enige restitutie van reeds voldane deelnamekosten.

Enneadinamica | Sharon Kersten behoudt zich het recht voor het programma van de groepsactiviteiten ten opzichte van de aankondiging(en) enigszins aan te passen indien/wanneer daar een goede reden voor is zonder de deelnemer(s) daarover voorafgaand aan de activiteit in te lichten en zonder dat hiermee voor de deelnemer(s) een grondslag voor ontbinding van de aangegane overeenkomst tot stand komt.

Enneadinamica | Sharon Kersten behoudt zich het recht voor de locatie en/of het tijdstip van een groepsactiviteit te veranderen indien daar een zwaarwegende reden voor of aanleiding toe is en de groepsactiviteit(en) op te schorten en/of geen doorgang te laten vinden indien er onvoldoende inschrijvingen zijn of er sprake is van een andere zwaarwegende situatie van onmacht of overmacht. Deelnemers aan de betreffende activiteit(en) wier deelname reeds bevestigd en betaald is, worden in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk geïnformeerd over dergelijke wijzigingen, opschortingen of annuleringen, waarbij door Enneadinamica | Sharon Kersten een redelijk, equivalent en zo passend mogelijk alternatief zal worden geboden indien dit tot de mogelijkheden behoort. Indien het onverhoopt niet mogelijk is een redelijk, equivalent en passend alternatief te bieden zal Enneadinamica | Sharon Kersten zorg dragen voor restitutie van reeds voldane bedragen inzake de betreffende activiteit. Enneadinamica | Sharon Kersten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei vermeende of feitelijke schade, direct of indirect, van welke aard ook, die aan wijzigingen als hier genoemd gekoppeld zou kunnen worden.

Annulering of verplaatsing van deelname aan groepsactiviteiten
Eenmaal middels betaling bevestigde deelname aan door Enneadinamica | Sharon Kersten georganiseerde offline groepsactiviteiten kan niet kosteloos worden geannuleerd, tenzij er iemand op de wachtlijst staat die de plek kan innemen die vanaf het moment van jouw betaling voor jou is gereserveerd en vrijgehouden of tenzij je zelf iemand aandraagt die in jouw plaats wil en zal deelnemen, tegen betaling van het daarvoor verschuldigde deelnamebedrag. Indien er niemand op de wachtlijst staat en je zelf niemand aandraagt die in jouw plaats wil en zal deelnemen tegen betaling van het daarvoor verschuldigde deelnamebedrag, ziet Enneadinamica | Sharon Kersten zich helaas genoodzaakt niet tot restitutie van betaling over te gaan.

Een reeds bevestigde en betaalde deelname aan een online groepsactiviteit kan tot 8 dagen voor aanvang van de betreffende online groepsactiviteit kosteloos worden verplaatst naar een alternatieve datum voor diezelfde groepsactiviteit indien dezelfde online groepsactiviteit ook op een andere datum wordt aangeboden.

Indien een deelnemer door ernstige ziekte of een aantoonbare calamiteit onverhoopt niet kan deelnemen aan een online groepsactiviteit waarvoor reeds is ingeschreven en betaald, kan een opname van de betreffende online groepsactiviteit aan de deelnemer worden toegezonden indien alle overige deelnemers aan de betreffende online groepsactiviteit daarmee akkoord zijn. Het toezenden van een opname van een online groepsactiviteit kan alléén plaatsvinden indien alle overige deelnemers hiermee akkoord zijn, zal alléén geschieden op uitdrukkelijke aanvraag van de deelnemer die door ernstige ziekte of aantoonbare calamiteit niet in staat was op het moment van de activiteit feitelijk deel te nemen en dient expliciet alleen voor eenmalig en strikt persoonlijk gebruik, mede (maar niet uitsluitend) om de veiligheid en privacy van de andere deelnemers te borgen. Voorafgaand aan toezending van de opname zal hiertoe een document dienen te worden getekend middels welke de deelnemer zich akkoord verklaart met deze bepaling en belooft de betreffende opname aan niemand anders te laten zien, noch enige inhoud van de betreffende activiteit op enigerlei wijze te gebruiken anderszins dan voor het doel waartoe de opname hem/haar beschikbaar wordt gesteld.

Het niet verschijnen tijdens een groepsactiviteit waarvoor reeds is ingeschreven en betaald is geen grond voor restitutie van het reeds betaalde bedrag, tenzij er feitelijk en aantoonbaar sprake is van een ernstige ziekte of calamiteit die deelname feitelijk en daadwerkelijk onmogelijk maakt. Indien dit laatste het geval is en je meent op grond daarvan aanspraak te kunnen maken op restitutie, dien je hierover zo snel mogelijk contact op te nemen met Enneadinamica | Sharon Kersten.

Wijzigingen door bijzondere omstandigheden of overmacht aan de zijde van Enneadinamica | Sharon Kersten
Indien door bijzondere omstandigheden of overmacht een reeds ingeplande individuele sessie, een reeds ingepland individueel consult of een reeds ingeplande groepsactiviteit onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Enneadinamica | Sharon Kersten je daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen waarbij tegelijkertijd een redelijk, equivalent en zo passend mogelijk alternatief wordt geboden indien dit tot de mogelijkheden behoort. Indien het onverhoopt niet mogelijk is een redelijk, equivalent en passend alternatief te bieden zal Enneadinamica | Sharon Kersten zorgdragen voor restitutie van reeds voldane bedragen inzake het betreffende consult, de betreffende individuele sessie of de betreffende groepsactiviteit. Enneadinamica | Sharon Kersten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei vermeende of feitelijke schade, direct of indirect, van welke aard ook, die aan wijzigingen als hier genoemd gekoppeld zou kunnen worden.

Klachten en toepasselijk recht
Indien een afnemer van een dienst of product van Enneadinamica | Sharon Kersten een klacht heeft, zal hij/zij deze klacht eerst voorleggen aan Enneadinamica | Sharon Kersten, opdat gezamenlijk en in goed overleg tot een passende oplossing gekomen kan worden. Enneadinamica | Sharon Kersten zal er alles aan doen eventuele klachten zo snel en zorgvuldig mogelijk in der minne te schikken, naar tevredenheid van beide partijen.

Op elke overeenkomst en op elke levering van een dienst en/of product door Enneadinamica | Sharon Kersten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wijziging van de algemene voorwaarden
Enneadinamica | Sharon Kersten is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen wanneer zij daar aanleiding toe ziet. Indien er ingrijpende wijzigingen worden doorgevoerd zal Enneadinamica | Sharon Kersten daarvan melding maken op deze webpagina. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn vanaf de datum van publicatie op deze webpagina van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten en zullen wanneer relevant per e-mail worden gecommuniceerd aan partijen die op dat moment een actieve/lopende overeenkomst met Enneadinamica | Sharon Kersten hebben voor wie de wijzigingen potentieel ingrijpende gevolgen hebben. Indien betreffende partij niet akkoord is met de wijzigingen kan deze de op dat moment actieve/lopende overeenkomst met Enneadinamica | Sharon Kersten beëindigen met als grondslag voor beëindiging de doorgevoerde wijzigingen in de algemene voorwaarden.

Datum van publicatie van deze algemene voorwaarden, huidige versie: 3 februari 2019.

Ook interessant voor anderen? Deel het!