Algemene voorwaarden

Op alle diensten en producten die Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten aanbiedt zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

Wie gebruik wenst te maken van diensten en/of producten van Enneadinamica | Sharon Kersten wordt vriendelijk maar uitdrukkelijk verzocht kennis te nemen van
– de inhoud van deze algemene voorwaarden en
– de inhoud van de eveneens op deze website gepubliceerde privacyverklaring en
– de inhoud van de eveneens op deze website gepubliceerde disclaimer
en akkoord te gaan met de inhoud van alle drie deze documenten. De algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de disclaimer kunnen op verzoek per e-mail worden toegezonden, in pdf-formaat.

Eenieder die zich, om wat voor reden dan ook, niet kan vinden in de algemene voorwaarden, de privacyverklaring en/of de disclaimer van Enneadinamica | Sharon Kersten wordt aangeraden en vriendelijk doch uitdrukkelijk verzocht geen gebruik te maken van de diensten en/of producten die Enneadinamica | Sharon Kersten aanbiedt.

Afname van diensten en/of producten
Elke afnemer van een dienst of product van Enneadinamica | Sharon Kersten dient zich van te voren goed te oriënteren aangaande de inhoud van de dienst die en/of het product dat men wenst af te nemen. Dit kan door kennis te nemen van de informatie die op de website www.sharonkersten.com verstrekt wordt en/of door contact op te nemen met Sharon Kersten middels het versturen van een e-mail naar info@sharonkersten.com.

De afnemer van een dienst die door Enneadinamca | Sharon Kersten verleend wordt en/of een product dat bij Enneadinamica | Sharon Kersten wordt afgenomen dient zich er zorgvuldig van te vergewissen dat de betreffende dienst of het betreffende product aansluit bij de hulpvraag of behoefte die de afnemer heeft en dient uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de begrenzingen en limieten die aan de diensten en producten van Enneadinamica | Sharon Kersten verbonden zijn, zoals beschreven in de disclaimer.

Enneadinamica | Sharon Kersten behoudt zich te allen tijde het recht voor geen overeenkomst of samenwerking aan te gaan, zonder expliciete en/of gedetailleerde opgaaf van reden(en).

Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden algemeen (zie ook de disclaimer)
Voor het werken met Sharon Kersten in de vorm van individuele consulten, Flux readings©, psychic scans, auragraphs en/of middels het werken met de ‘tools om thuis te komen’ (waaronder masterclasses, introducties tot een specifiek onderwerp/thema en online cursussen) zijn een stabiele mentale en geestelijke gesteldheid en volledige handelingsbekwaamheid nodig. Wie hier (nog) niet over beschikt, wordt vriendelijk doch uitdrukkelijk verzocht géén gebruik te maken van de diensten en/of producten van Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten.

Wie gebruik wil maken van de diensten en/of producten van Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten en/maar onder behandeling is of is geweest van een psychiater, psycholoog, psychotherapeut of andere professionele hulpverlener dient dit expliciet en onverwijld aan Sharon Kersten mede te delen vóórdat een samenwerking met Sharon Kersten wordt aangegaan. Ook het gebruik van medicatie die gerelateerd is aan de eigen geestelijke gezondheid dient onverwijld vermeld te worden vóórdat er een samenwerking met Sharon Kersten wordt aangegaan, evenals regelmatig alcoholgebruik en/of het al dan niet incidentele gebruik van (andere) verdovende middelen, van welke aard ook.

Sharon Kersten doet binnen de context van haar werkzaamheden geen uitspraken over kwesties van medische aard en werkt alleen met mensen die uit eigen initiatief en vrije wil met haar wensen samen te werken, beschikken over een goede en stabiele mentale en geestelijke gezondheid, volledig handelingsbekwaam zijn en in staat en bereid zijn verantwoordelijkheid voor eigen handelen te kunnen en zullen dragen.

Eenieder die gebruikmaakt van de diensten en/of producten van Enneadinamica | Sharon Kersten is te allen tijde geheel zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen fysieke, mentale, emotionele en energetische gezondheid en voor de wijze waarop hij/zij omgaat met de informatie die door Enneadinamica | Sharon Kersten in het kader van de overeengekomen dienstverlening/samenwerking wordt verstrekt en dient Sharon Kersten nadrukkelijk niet te zien als een arts, therapeut of behandelaar, hetgeen zij niet is, noch als een vervanger voor artsen, therapeuten en/of andere professionele behandelaars.

Sharon Kersten zal binnen de context van de diensten en producten die zij aanbiedt te allen tijde naar beste kunnen, met de zuiverste intenties en op een zo ethisch en professioneel mogelijke wijze werken en handelen en zal in deze context nimmer dingen voorschrijven. Het is te allen tijde de expliciete verantwoordelijkheid van degene die gebruikmaakt van de diensten en/of producten van Sharon Kersten geheel zelf te bepalen wat hij/zij wel of niet doet met de informatie die door Sharon Kersten wordt verstrekt en hoe hij/zij deze informatie interpreteert. Sharon Kersten kan niet aansprakelijk worden gehouden voor subjectieve interpretaties en/of misinterpretaties die de ontvanger van de informatie zelf maakt, noch voor enige actie die de betreffende persoon naar aanleiding van of in relatie tot de genoten dienst onderneemt.

Sharon Kersten zal geheimhouding betrachten ten aanzien van (persoonlijke) informatie die zij verneemt in de context van de uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij wettelijke bepalingen of zwaarwegende ethische aspecten redelijkerwijs anders van haar verlangen.

Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten biedt geen enkele garantie ten aanzien van een specifieke uitkomst van individuele consulten, Flux readings©, psychic scans, auragraphs en/of het werken met de ‘tools om thuis te komen’ aangezien een dergelijke garantie simpelweg niet gegeven kan worden.

Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten is niet aansprakelijk voor en accepteert derhalve geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade van fysieke, materiële, immateriële of enig andere aard die door of in relatie tot haar diensten en/of producten tot stand zou zijn gekomen.

Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden inzake informatieverstrekking
Elke afnemer van een dienst en/of product van Enneadinamica | Sharon Kersten is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte informatie aan Enneadinamica | Sharon Kersten en voor het actueel houden van gegevens die aan Sharon Kersten verstrekt zijn en die in de context van de dienstverlening door Enneadinamica | Sharon Kersten van belang of anderszins relevant zijn. Enneadinamica | Sharon Kersten is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard ook, die geleden wordt ten gevolge van incorrecte, niet actuele of anderszins inaccurate gegevens c.q. daaraan gekoppelde nalatigheid van de afnemer van de dienst(en).

In de privacyverklaring staat beschreven hoe Enneadinamica | Sharon Kersten omgaat met persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie die haar beschikbaar wordt gesteld in de context van de uitvoering van haar werkzaamheden.

Enneadinamica | Sharon Kersten doet te allen tijde haar uiterste best zaken zo correct en zorgvuldig mogelijk te formuleren, zowel mondeling alsook schriftelijk, maar het is mogelijk dat er desondanks soms een taalfout, spelfout, typefout of vergelijkbare fout optreedt. Dit soort fouten kunnen Enneadinamica | Sharon Kersten niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze resulteren in een verplichting voor Enneadinamica | Sharon Kersten die redelijkerwijs of aannemelijkerwijs niet als zodanig bedoeld was, noch in een aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het (vermeende) gevolg zou zijn van eventuele fouten van deze aard, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Intellectueel eigendom en copyright
Op alle inhoud van de producten en diensten van Enneadinamica | Sharon Kersten rusten rechten van intellectueel eigendom en/of copyright. Dit geldt voor alle teksten en creaties die door Sharon Kersten zijn of nog worden gepubliceerd, zowel online als offline, in het kader van de diensten en producten die zijn aanbiedt, waartoe behorend onder andere, maar niet uitsluitend, alle door Sharon Kersten geschreven teksten op de website www.sharonkersten.com, alle onder de naam Lux gepubliceerde teksten op de website www.sharonkersten.com, alle door Sharon Kersten uitgewerkte sessieverslagen, alle door Sharon Kersten vervaardigde video-creaties (waaronder masterclasses, introducties tot een specifiek onderwerp/thema en online cursussen), alle door Sharon Kersten uitgewerkte readings behorend bij auragraphs, informatie die in het kader van afgenomen diensten en/of producten per e-mail wordt verstrekt, intakeformulieren die door Sharon Kersten zijn ontworpen, formats die door Sharon Kersten in het kader van haar diensten worden verstrekt en/of gebruikt en door Sharon Kersten vervaardigde auragraphs, Flux readings© en andere creaties die zij vervaardigt in het kader van de diensten en producten die zij aanbiedt. Gebruik van (delen van) de creaties van Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten, op welke wijze dan ook, is uitdrukkelijk alleen toegestaan na voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van de rechthebbende, Sharon Kersten.

Zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Enneadinamica | Sharon Kersten is het niet toegestaan (delen van) de creaties, producten en/of diensten van Enneadinamica | Sharon Kersten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of exploiteren, noch in het Nederlands noch in enige andere taal, tenzij expliciet anders is overeengekomen of aangegeven.

Indien de intellectuele eigendomsrechten en/of het copyright van Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten geschonden worden, is de schender aansprakelijk voor alle schade die Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten daardoor of in verband daarmee lijdt. Enneadinamica | Sharon Kersten behoudt zich het recht voor sancties op te leggen wanneer intellectuele eigendomsrechten en/of het copyright van Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten resp. Lux worden geschonden.

Tarieven/prijzen en betalingen
Tarieven en prijzen die door Enneadinamica | Sharon Kersten voor de verschillende diensten en producten gehanteerd worden staan duidelijk aangegeven op de website, in de betreffende secties. Enneadinamica | Sharon Kersten behoudt zich het recht voor tarieven en prijzen te wijzigen indien en wanneer zij daar een gerede aanleiding toe ziet.

Tarieven en prijzen die door Sharon Kersten gepubliceerd worden als speciale aanbiedingen zijn geldig voor de periode die bij de betreffende aanbieding staat aangegeven.

Alle diensten en producten dienen van te voren betaald te worden. Enneadinamica | Sharon Kersten verstrekt hiertoe een factuur die per e-mail wordt toegezonden, als PDF-bestand. Indien men geen digitale factuur kan verwerken kan op aanvraag een papieren factuur worden toegezonden. Voor het toezenden van een papieren factuur kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Betaling van de dienst of het product dient tevens als definitieve opdrachtbevestiging; pas wanneer de volledige betaling ontvangen is wordt de betreffende persoonsgebonden dienst definitief ingepland, wordt de creatie of verzending van het betreffende persoongebonden product definitief ingepland en/of wordt de beschikbaarstelling van de bestelde ‘tool om thuis te komen’ verzorgd. Je ontvangt hierover per e-mail bericht.

Er wordt geen restitutie verstrekt van eenmaal bestelde en betaalde diensten of producten/creaties. Gezien de specifieke aard van de producten en diensten die door Enneadinamica | Sharon Kersten beschikbaar worden gesteld is het niet mogelijk aanspraak te maken op een herroepingsrecht; een reeds geleverde dienst kan niet ‘ongedaan’ worden gemaakt en van een reeds verstrekte toegang tot een digitale dienst of digitaal product kan niet worden aangetoond dat er geen gebruik van is gemaakt, hetgeen herroeping en restitutie uitsluit.

Verplaatsingen van reeds ingeboekte persoonsgebonden diensten en/of producten
Verplaatsing van een reeds betaald en reeds ingepland individueel consult is kosteloos mogelijk tot 24 uur vóór aanvang van het ingeplande consult.
Indien een reeds betaald en reeds ingepland individueel online consult binnen 24 uur voor aanvang van het ingeplande consult wordt verplaatst, dient 50% van de reeds betaalde consultprijs als een vergoeding voor de door Enneadinamica | Sharon Kersten reeds gereserveerde tijd, gemaakte kosten en gedane voorbereidingen. De overige 50% van het reeds betaalde bedrag kan worden besteed aan een nieuw in te plannen consult.

Eenmaal gedane betalingen inzake geboekte en reeds ingeplande individuele consulten worden niet gerestitueerd.

Flux readings©, psychic scans en auragraphs betreffen volledig individueel maatwerk en met de vervaardiging van deze producten wordt gestart kort nadat de volledige betaling van deze producten ontvangen is. Eenmaal geplaatste bestellingen van deze producten kunnen niet worden geannuleerd of verplaatst wanneer reeds met de vervaardiging ervan begonnen is. Restitutie van reeds gedane betalingen van deze producten is niet mogelijk.

Wijzigingen door bijzondere omstandigheden of overmacht aan de zijde van Enneadinamica | Sharon Kersten
Indien door bijzondere omstandigheden of overmacht een reeds ingepland individueel consult of een reeds betaalde en ingeplande reading (Flux reading©, psychic scan, auragraph) onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Enneadinamica | Sharon Kersten je daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen waarbij tegelijkertijd een redelijk, equivalent en zo passend mogelijk alternatief wordt geboden indien dit tot de mogelijkheden behoort. Indien het onverhoopt niet mogelijk is een redelijk, equivalent en passend alternatief te bieden zal Enneadinamica | Sharon Kersten zorgdragen voor restitutie van reeds voldane bedragen inzake het betreffende consult/de betreffende dienst. Enneadinamica | Sharon Kersten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei vermeende of feitelijke schade, direct of indirect, van welke aard ook, die aan wijzigingen als hier genoemd gekoppeld zou kunnen worden.

Klachten en toepasselijk recht
Indien een afnemer van een dienst of product van Enneadinamica | Sharon Kersten een klacht heeft, zal hij/zij deze klacht eerst voorleggen aan Enneadinamica | Sharon Kersten, opdat gezamenlijk en in goed overleg tot een passende oplossing gekomen kan worden. Enneadinamica | Sharon Kersten zal er alles aan doen eventuele klachten zo snel en zorgvuldig mogelijk in der minne te schikken, naar tevredenheid van beide partijen.

Op elke overeenkomst en op elke levering van een dienst en/of product door Enneadinamica | Sharon Kersten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wijziging van de algemene voorwaarden
Enneadinamica | Sharon Kersten is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen wanneer zij daar aanleiding toe ziet. Indien er ingrijpende wijzigingen worden doorgevoerd zal Enneadinamica | Sharon Kersten daarvan melding maken op deze webpagina. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn vanaf de datum van publicatie op deze webpagina van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten en zullen wanneer relevant per e-mail worden gecommuniceerd aan partijen die op dat moment een actieve/lopende overeenkomst met Enneadinamica | Sharon Kersten hebben voor wie de wijzigingen potentieel ingrijpende gevolgen hebben. Indien betreffende partij niet akkoord is met de wijzigingen kan deze de op dat moment actieve/lopende overeenkomst met Enneadinamica | Sharon Kersten beëindigen met als grondslag voor beëindiging de doorgevoerde wijzigingen in de algemene voorwaarden.

Datum van publicatie van deze algemene voorwaarden, huidige versie: 4 oktober 2021.