Privacyverklaring

www.sharonkersten.com is onderdeel van Enneadinamica | Sharon Kersten en eigendom van de persoon Sharon Kersten, woonachtig in Nederland en sinds 2008 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, KvK nummer 09187361.

ShamanicShaz©, Lux Readings©, Flux Readings© en Sharon’s Soulful Stories zijn onderdelen van sharonkersten.com resp. Enneadinamica | Sharon Kersten.

Bescherming persoonsgegevens
Enneadinamica | Sharon Kersten en de persoon Sharon Kersten nemen de privacy van persoonsgegevens binnen alle bedrijfsactiviteiten zeer serieus en streven ernaar slechts die persoonsgegevens te verkrijgen die voor de uitoefening van de aangeboden diensten noodzakelijk zijn.

Persoonsgegevens die beschikbaar worden gesteld aan Enneadinamica | Sharon Kersten worden alleen verwerkt in het kader van het doel waarvoor ze zijn verstrekt en worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) c.q. de General Data Protection Regulation (GDPR). Enneadinamica | Sharon Kersten zal persoonsgegevens te allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen, zal deze nooit verkopen en zal in beginsel geen persoonsgegevens aan derden beschikbaar stellen (tenzij daar op enig moment een wettelijke verplichting toe is).

Conform de AVG/GDPR mogen organisaties met ingang van 25 mei 2018 alleen om persoonsgegevens van klanten vragen wanneer daar een grondslag voor is en dienen organisaties duidelijk aan te geven met welk doel persoonsgegevens worden verwerkt/opgeslagen. De AVG/GDPR beoogt de privacyrechten van Europese burgers beter te borgen, onder andere middels het ‘recht op vergetelheid’ en het recht op inzage van gegevens.

In deze privacyverklaring staat onder andere beschreven hoe Enneadinamica | Sharon Kersten omgaat met persoonsgegevens die haar ter beschikking worden gesteld, met welk(e) doel(en) de haar verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt, hoe Enneadinamica | Sharon Kersten zorg draagt voor een veilige verwerking en opslag van persoonsgegevens die haar ter beschikking worden gesteld, welke externe partijen hierbij betrokken (kunnen) zijn, hoe lang aan Enneadinamica | Sharon Kersten verstrekte persoonsgegevens bewaard worden en hoe Enneadinamica | Sharon Kersten omgaat met het middels de AVG/GDPR geborgde recht op inzage in, aanpassing/aanvulling van, restrictie van, overdracht van en/of overdraagbaar maken van en verwijdering van verstrekte persoonsgegevens. Ook bevat deze privacyverklaring informatie over aan de website www.sharonkersten.com gekoppelde cookies, informatie omtrent op www.sharonkersten.com aanwezige hyperlinks naar externe websites en informatie omtrent de deelmogelijkheden (social media e.a.) die in de website www.sharonkersten.com geïncorporeerd zijn.

Verkrijging en verwerking van persoonsgegevens
Enneadinamica | Sharon Kersten verwerkt en gebruikt alleen persoonsgegevens die door personen zelf, uit eigen beweging en op basis van toestemming, worden verstrekt aan Enneadinamica | Sharon Kersten in de context van de diensten en producten die Enneadinamica | Sharon Kersten aanbiedt. De persoonsgegevens die Enneadinamica | Sharon Kersten kan verwerken en gebruiken zijn, afhankelijk van wat aan Enneadinamica | Sharon Kersten wordt verstrekt en het doel waartoe dat gebeurt:

 • voor- en achternaam
 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • btw-nummer
 • e-mailadres
 • telefoonnummer(s)
 • IP-adres

De persoonsgegevens die aldus verkregen worden, (kunnen) worden gebruikt – afhankelijk van het doel waartoe de betreffende gegevens zijn verstrekt – voor de volgende doeleinden:

 • Namen, bedrijfsnamen en NAW-gegevens (kunnen) worden gebruikt voor facturering van diensten en producten en indien relevant het conform gemaakte afspraken verzenden van informatie, documentatie of producten per digitale of reguliere post.
 • Bedrijfsnamen, KvK-nummers en btw-nummers kunnen, op expliciet verzoek van de eigenaar ervan, worden opgenomen in facturen die Enneadinamica | Sharon Kersten uitbrengt.
 • E-mailadressen die uit eigen initiatief aan Enneadinamica | Sharon Kersten worden verstrekt, per persoonlijke mail of middels gebruikmaking van de betalingsmodule die in de website is geïntegreerd, (kunnen) worden gebruikt om contact te kunnen onderhouden binnen de context van het contact dat op initiatief van de persoon zelf tot stand is gekomen en/of om, wanneer relevant, facturen, informatie, documentatie, bevestiging van aanmelding voor of aankoop van diensten of producten toe te zenden en/of, wanneer relevant, diensten of producten digitaal toe te zenden conform gemaakte afspraken en/of om, indien relevant, een toegangslink tot een persoonlijk consult in een beveiligde online ruimte op het platform Zoom te verzenden.
 • Enneadinamica | Sharon Kersten werkt niet met nieuwsbrieven/mailinglists, verzendt geen ongevraagde mail en verstrekt geen e-mailadressen of andere persoonsgegevens aan derden tenzij zij daartoe verplicht is of wordt gesteld.
 • Naam- en emailgegevens die worden verkregen middels aanmelding voor notificaties van de website www.sharonkersten.com worden niet op persoonlijke opslagmedia van Enneadinamica | Sharon Kersten opgeslagen noch bewaard en worden niet door Enneadinamica | Sharon Kersten gebruikt voor andere doeleinden dan het verzenden van de notificaties waarvoor men zich heeft aangemeld.
 • Telefoonnummers (kunnen) worden gebruikt om contact op te kunnen nemen in reactie op een verzoek om informatie, voor het maken of herzien van afspraken die gemaakt worden in het kader van de diensten en producten die door Enneadinamica | Sharon Kersten worden aangeboden en om, wanneer nodig, telefonisch contact op te kunnen nemen binnen de context van het contact dat er op dat moment is en dat op initiatief van de persoon zelf tot stand is gekomen.
 • Persoonsgegevens als namen, NAW-gegevens, bedrijfsnamen, KvK-nummers, btw-nummers, e-mailadressen en telefoonnummers worden alleen via digitale weg en op of na initiatief van de de gegevens verstrekkende persoon zelf verkregen en worden in beginsel alleen bewaard binnen het digitale platform middels welke zij verkregen zijn (Microsoft Outlook resp. WordPress resp. Mollie resp. Vimeo), binnen een beveiligde digitale omgeving die alleen voor Enneadinamica | Sharon Kersten toegankelijk is. Namen, NAW-gegevens en bedrijfsgegevens worden daarnaast, wanneer relevant of noodzakelijk, uiteraard wel verwerkt in facturen die Enneadinamica | Sharon Kersten uitbrengt en worden dientengevolge in voorkomende gevallen ook opgeslagen in het facturatie- en boekhoudsysteem van Enneadinamica | Sharon Kersten dat beveiligd is tegen toegang door onbevoegden.
 • IP-adressen worden door Enneadinamica | Sharon Kersten niet actief gebruikt.

Overige persoonlijke of persoonsgerelateerde gegevens die verstrekt worden in de context van de afname van diensten of producten van Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten en die (wat) ‘gevoeliger’ van aard zijn, worden in beginsel niet opgeslagen/bewaard, tenzij een tijdelijke opslag/bewaring van de betreffende gegevens noodzakelijk is om de dienst of het product in kwestie te kunnen leveren. De hoeveelheid informatie van genoemde aard die in voorkomende gevallen zal worden opgeslagen/bewaard zal echter te allen tijde beperkt worden tot het noodzakelijke minimum, juist vanuit het oogpunt van de privacygevoeligheid van deze informatie, en de betreffende informatie zal geanonimiseerd en slechts tijdelijk worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Wanneer men kenbaar maakt een dienst of product te willen afnemen van Enneadinamica | Sharon Kersten en/of uit eigen beweging een handeling daartoe verricht, wordt deze kenbaarmaking en/of handeling beschouwd als een toestemming voor gegevensverwerking conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in dit document.
Indien men deze toestemming niet wil verlenen dient men af te zien van het verrichten van handelingen gericht op het afnemen van een dienst of product van Enneadinamica | Sharon Kersten, aangezien het voor Enneadinamica | Sharon Kersten niet mogelijk is haar diensten en producten te leveren zonder deze toestemming.

Enneadinamica | Sharon Kersten werkt niet met cliëntendossiers aangezien er geen sprake is van therapie of therapeutschap en verwerkt derhalve dan ook geen bijzondere persoonsgegevens.

Enneadinamica | Sharon Kersten besteedt de verwerking van rechtstreeks aan haar persoonlijk verstrekte persoonsgegevens niet uit aan anderen/andere partijen tenzij zij daartoe verplicht is of wordt gesteld.

Enneadinamica | Sharon Kersten doet niet aan profilering.

Beveiliging persoonsgegevens
Enneadinamica | Sharon Kersten draagt zorg voor een veilige en vertrouwelijke verwerking en opslag van verstrekte persoonsgegevens en persoonlijke gegevens, op een wijze die passend is bij dit type onderneming en de informatie in kwestie. Ontvangen persoonsgegevens en persoonlijke gegevens worden beveiligd tegen verlies of vormen van onrechtmatige verwerking middels technische implementaties en praktische praktijken die zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verkregen en verwerkt worden. Tot de technische implementaties die vanuit het oogpunt van beveiliging gerealiseerd zijn behoren onder andere encryptie van online gegevens middels een SSL-certificaat op de website www.sharonkersten.com, wachtwoordbeveiliging van programma’s en opgeslagen documenten en good practices & measures in het kader van bescherming tegen virussen, hacks et cetera.

Privacy by default en privacy by design
Enneadinamica | Sharon Kersten heeft continu oog voor good practices ten aanzien van het borgen van de privacy van de persoonsgegevens waarover haar de beschikking wordt gegeven. Enneadinamica | Sharon Kersten werkt volgens het principe van Privacy by default, hetgeen inhoudt dat organisatorische maatregelen zijn genomen die ervoor zorgen dat er in principe alleen persoonsgegevens verwerkt worden die noodzakelijk zijn in het kader van het specifieke doel dat beoogd wordt te bereiken. Bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten wordt zo veel mogelijk gewerkt vanuit Privacy by design, waarbij waar en wanneer mogelijk aandacht wordt besteed aan privacyverhogende maatregelen.

Externe betrokken partijen
Enneadinamica | Sharon Kersten besteedt de actieve verwerking van aan haar verstrekte persoonsgegevens niet uit aan externe partijen/derden tenzij zij daartoe verplicht is of wordt gesteld; de actieve en doelgerichte verwerking van rechtstreeks aan Enneadinamica | Sharon Kersten verstrekte persoonsgegevens is in beginsel in handen van Enneadinamica | Sharon Kersten zelf.
Externe partijen die evengoed wel, vanuit een faciliterende hoedanigheid, betrokken (kunnen) zijn bij de verwerking en opslag van persoonsgegevens die aan Enneadinamica | Sharon Kersten verstrekt worden, zijn:

 • WordPress (indien men zich aanmeldt voor notificaties van www.sharonkersten.com)
 • YourHosting (indien men gebruik maakt van de website www.sharonkersten.com)
 • Zoom (indien er een videoconsult via Zoom plaatsvindt)
 • Vimeo (indien men een video-product bestelt dat tijdelijk in het Vimeo Pro account van Enneadinamica | Sharon Kersten wordt opgeslagen)
 • Mollie (indien men gebruik maakt van de in de website geïntegreerde betalingsmodule(s))
 • Microsoft Outlook (indien men per e-mail met Enneadinamica | Sharon Kersten communiceert)
 • Microsoft Office (waarvan programma’s voor gegevensverwerking worden gebruikt)
 • Dropbox (dat gebruikt wordt als extern opslagmedium voor back-ups van de website www.sharonkersten.com)
 • Wienen Accountants en Adviseurs (fiscale ondersteuner van Enneadinamica | Sharon Kersten)

De aanmeldingen voor notificaties binnen de WordPress-omgeving van de website van Enneadinamica | Sharon Kersten (www.sharonkersten.com) worden niet actief (verder) verwerkt en worden niet actief gebruikt voor andere activiteiten dan het verzenden van notificaties. Met YourHosting en Wienen Accountants en Adviseurs is door Enneadinamica | Sharon Kersten een AVG-conforme verwerkersovereenkomst afgesloten. Het platform Zoom wordt door Enneadinamica | Sharon Kersten alleen gebruikt om videoconsulten te voeren en wordt niet actief gebruikt om persoonsgegevens op te slaan of te verwerken. Het platform Vimeo wordt door Enneadinamica | Sharon Kersten alleen gebruikt om video’s tijdelijk op te slaan en wordt niet actief gebruikt om persoonsgegevens op te slaan of te verwerken. Dropbox geeft aan er alles aan te doen de veiligheid en beveiliging van de gegevens van haar gebruikers te waarborgen in overeenstemming met de wettelijke vereisten en ingaande uiterlijk 25 mei 2018 volledig AVG-compliant te zijn, zoals hier te lezen is. De Microsoft-toepassingen die Enneadinamica | Sharon Kersten gebruikt voor verwerking van persoonsgegevens zijn in principe niet voor onbevoegden toegankelijk en zijn beveiligd middels gepaste beveiligingsmaatregelen. De Microsoft Office-toepassingen die Enneadinamica | Sharon Kersten gebruikt voor verwerking en opslag van persoonsgegevens worden offline en stand alone gebruikt en zijn niet toegankelijk voor anderen dan Sharon Kersten zelf.

Informatie over het privacybeleid van YourHosting vind je hier.
Informatie over het privacybeleid van Zoom vind je hier.
Informatie over het privacybeleid van Vimeo vind je hier.
Informatie over het privacybeleid van Mollie vind je hier.
Informatie over het privacybeleid van Microsoft vind je hier.
Informatie over het privacybeleid van Dropbox vind je hier.

In geval van twijfel over, bedenkingen bij of persoonlijke onverenigbaarheid met het privacybeleid en de praktijken van verwerking, opslag en beveiliging van persoonsgegeven van bovengenoemde externe partijen wordt aangeraden geen gebruik te maken van de diensten en/of producten van Enneadinamica | Sharon Kersten.

Bewaartermijn persoonlijke, op maat gemaakte, digitale producten
Persoonlijke, op maat gemaakte, digitale producten waaronder video-opnames van persoonlijke consulten en persoonlijke readings die in video-format zijn verstrekt, worden binnen een week na verzending (aan de ontvanger) van de downloadlink van de video verwijderd uit alle bestanden van Enneadinamica | Sharon Kersten inclusief het Vimeo-account van Sharon Kersten.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens en persoonlijke gegevens die per persoonlijke e-mail of gedurende persoonlijk zakelijk contact aan Enneadinamica | Sharon Kersten worden verstrekt worden in beginsel slechts bewaard voor een relatief korte periode, gerelateerd aan het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Deze gegevens worden, tenzij wettelijke verplichtingen Enneadinamica | Sharon Kersten anders voorschrijven, uiterlijk aan het einde van het betreffende kalenderjaar – maar doorgaans veel eerder – verwijderd van de eigen locaties waar zij door Enneadinamica | Sharon Kersten zijn opgeslagen indien er op dat moment geen sprake meer is van een voortgaand zakelijk contact, tenzij anders is overeengekomen. Wanneer men verspreid over een langere termijn meerdere keren op incidentele basis een dienst of product afneemt, is de kans dus groot dat Enneadinamica | Sharon Kersten niet meer beschikt over gegevens die in het verleden al eens verstrekt zijn en dat ooit reeds verstrekte gegevens opnieuw dienen te worden verstrekt.

Gegevens die zijn verwerkt in en dientengevolge deel uitmaken van facturatiebestanden van Enneadinamica | Sharon Kersten worden binnen het facturatie- en boekhoudsysteem van Enneadinamica | Sharon Kersten van rechtswege 7 jaar lang bewaard, conform de wettelijke verplichting van Enneadinamica | Sharon Kersten. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van de 7-jaarstermijn verwijderd.

Enneadinamica | Sharon Kersten kan helaas niet garanderen dat gegevens die gebruikt zijn binnen de toepassingen van externe partijen die in de vorige sectie genoemd zijn niet meer door de betreffende externe partijen worden bewaard nadat Enneadinamica | Sharon Kersten de gegevens verwijderd heeft op de locaties waartoe zij actief toegang heeft en middels de manieren waarop zij daartoe in staat is.

Recht op inzage in, aanpassing/aanvulling van, restrictie van, overdracht van en/of het overdraagbaar maken van en/of verwijdering van verstrekte gegevens
Personen die persoonsgegevens hebben verstrekt aan Enneadinamica | Sharon Kersten kunnen te allen tijde verzoeken om inzage in, aanpassing/aanvulling van, restrictie van, overdracht en/of het overdraagbaar maken van en/of verwijdering van door hen aan Enneadinamica | Sharon Kersten verstrekte gegevens, middels een schriftelijk verzoek daartoe.

Eenmaal aan Enneadinamica | Sharon Kersten verleende toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens kan worden stopgezet middels een schriftelijk verzoek daartoe. Na acceptatie en verwerking van het verzoek tot het stopzetten van een verleende toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens zal Enneadinamica | Sharon Kersten de betreffende persoonsgegevens direct verwijderen, voor zoverre wettelijke bepalingen en/of verplichtingen dit toestaan, op de locaties waartoe zij actief toegang heeft en middels de manieren waarop zij daartoe in staat is (zie in dit kader ook de laatste alinea van voorgaande sectie). Het stopzetten van een reeds verleende toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van hetgeen overeengekomen is ten tijde van het verlenen van de toestemming.

Schriftelijke verzoeken tot inzage in, aanpassing/aanvulling van, restrictie van, overdracht en/of het overdraagbaar maken van en/of verwijdering van reeds persoonlijk aan Enneadinamica | Sharon Kersten verstrekte persoonsgegevens kunnen, evenals een verzoek tot het stopzetten van een verleende toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens, worden gericht aan info@sharonkersten.com en/of het postadres van Enneadinamica | Sharon Kersten dat op verzoek verstrekt zal worden. Schriftelijke verzoeken van deze aard die Enneadinamica | Sharon Kersten in goede orde bereiken zullen binnen 4 weken in behandeling worden genomen.

Cookies op www.sharonkersten.com
www.sharonkersten.com maakt gebruikt van

 • essentiële (of noodzakelijke) cookies die integraal onderdeel zijn van de website en nodig zijn voor het goed functioneren en veilig houden van de website zelf. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
 • cookies die gebruikers in staat stellen content van www.sharonkersten.com op snelle en eenvoudige wijze te delen met een aantal online platforms (simple social sharing tools)

www.sharonkersten.com maakt vooralsnog geen gebruik van Google Analytics en Google Maps en deze website gebruikt dus ook geen cookies die daaraan gerelateerd zijn.

Meer informatie over wat cookies precies zijn vind je in de cookieverklaring.

Bezoekers van www.sharonkersten.com kunnen cookies uitschakelen of verwijderen via de eigen webbrowser-instellingen. Middels de help-functie van de gebruikte webbrowser is te vernemen hoe dit gedaan kan/dient te worden. Middels specifieke browserinstellingen is het mogelijk:

 • ‘cookies van derden’ automatisch uit te schakelen (Browsers als Chrome en Firefox bieden veel opties op dit vlak)
 • aan te geven dat men niet getrackt wil worden
 • reeds geplaatste cookies te verwijderen
 • specifieke cookies te blokkeren

Raadpleeg je eigen browser(instellingen) om te ontdekken welke mogelijkheden je browser ten aanzien van cookies biedt. Op de site van de Consumentenbond is het document ‘Cookies verwijderen: stappenplan‘ te raadplegen.

Hyperlinks of verwijzingen naar externe websites op www.sharonkersten.com
(Hyper)links naar externe websites die zichtbaar en aanklikbaar zijn op de website www.sharonkersten.com dienen louter een informatief doel en brengen de bezoeker, indien deze op een link naar een externe website klikt, naar een website die niet behoort tot het domein van www.sharonkersten.com en waar Enneadinamica | Sharon Kersten op geen enkele wijze verantwoordelijk voor is of voor verantwoordelijk gehouden kan worden. Ook tekstuele verwijzingen naar externe websites dienen louter een informatief doel en verwijzen naar websites die niet behoren tot het domein van www.sharonkersten.com c.q. Enneadinamica | Sharon Kersten en waar Enneadinamica | Sharon Kersten op geen enkele wijze verantwoordelijk voor is of kan worden gehouden. De betreffende externe websites waarnaar gelinkt of verwezen wordt maken mogelijkerwijs (en zeer waarschijnlijk) gebruik van cookies; gelieve voor meer informatie over het cookiegebruik en het privacybeleid van de betreffende externe websites kennis te nemen van de informatie die zij daarover op hun eigen website beschikbaar (dienen te) stellen.

Social Media en andere deelmogelijkheden op www.sharonkersten.com
Enneadinamica | Sharon Kersten faciliteert en vergemakkelijkt het delen van content van de website www.sharonkersten.com middels de aanwezigheid van zogeheten social media share buttons. Door gebruik te maken van de betreffende share buttons kunnen bezoekers van www.sharonkersten.com content van de website www.sharonkersten.com delen middels/op de social media platformen Facebook, Google+, LinkedIn en Twitter en/of verzenden naar een e-mailaccount. Hoe de verschillende (social) media platformen met privacy en gegevensverwerking omgaan, kun je lezen in hun eigen privacyverklaringen en valt buiten de verantwoordelijkheid van Enneadinamica | Sharon Kersten.

AVG-compliancy
Enneadinamica | Sharon Kersten streeft er te allen tijde naar te handelen in overeenstemming met wat is vastgelegd in en middels de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderdeel van de AVG-compliancy van Enneadinamica | Sharon Kersten zijn deze privacyverklaring, de cookieverklaring van Enneadinamica | Sharon Kersten en (intern) het hanteren van een uitgewerkt privacybeleid en het werken met een register waaruit de AVG-compliancy blijkt. Mocht er op enig moment onverhoopt en ondanks genomen maatregelen een datalek optreden, dan zal Enneadinamica | Sharon Kersten daarvan registratie en melding maken, conform de bepalingen van de AVG.

Wijzigingen inzake deze privacyverklaring
Wanneer relevant of noodzakelijk kunnen door Enneadinamica | Sharon Kersten wijzigingen worden aangebracht in deze privacyverklaring. Wijzigingen treden in werking en worden van kracht op het moment waarop de herziene/gewijzigde privacyverklaring gepubliceerd wordt. Onderaan deze privacyverklaring staat de datum van ingang van de huidige versie van de privacyverklaring van Enneadinamica | Sharon Kersten vermeld.

Nota bene
In geval van twijfel over, bedenkingen bij of persoonlijke onverenigbaarheid met het privacybeleid van Enneadinamica | Sharon Kersten resp. www.sharonkersten.com zoals dat in deze privacyverklaring staat beschreven wordt aangeraden en vriendelijk verzocht geen gebruik te maken van de diensten en/of producten van Enneadinamica | Sharon Kersten resp. www.sharonkersten.com.

© Sharon Kersten, Enneadinamica | Sharon Kersten, versie 22-07-2022.

KvK: 09187361
info@sharonkersten.com
Overige contactgegevens kunnen per e-mail, op verzoek, worden verstrekt.