Copyrightverklaring

Op deze website en alle onderdelen die hiervan deel uit maken zijn de Nederlandse en internationale wetgeving op het gebied van auteursrecht en intellectueel eigendom van toepassing. Alle teksten op deze website worden door het auteursrecht (copyright) beschermd en zijn geschreven door mij, Sharon Kersten, tenzij expliciet anders is aangegeven. Alle afbeeldingen van door mij vervaardigde creaties die op deze website te zien zijn, worden beschermd door rechten van intellectueel eigendom en copyright.

Zoals ook in mijn Algemene voorwaarden te lezen is:

“Op alle inhoud van de producten en diensten van Enneadinamica | Sharon Kersten rusten rechten van intellectueel eigendom en/of copyright. Dit geldt voor alle teksten en kunstzinnige creaties die door Sharon Kersten zijn gepubliceerd. […] Zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Enneadinamica | Sharon Kersten is het niet toegestaan (delen van) de creaties, producten en/of diensten van Enneadinamica | Sharon Kersten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of exploiteren, noch in het Nederlands noch in enige andere taal, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven.
Indien de intellectuele eigendomsrechten en/of het copyright van Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten geschonden worden, is de schender aansprakelijk voor alle schade die Enneadinamica | Sharon Kersten  resp. de persoon Sharon Kersten daardoor of in verband daarmee lijdt. Enneadinamica | Sharon Kersten behoudt zich het recht voor sancties op te leggen wanneer intellectuele eigendomsrechten en/of het copyright van Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten worden geschonden.”

Aangezien ik echter een voorstander ben van de kracht van delen, zeker wanneer het gaat om het verspreiden van informatie waar anderen wat aan kunnen hebben, en in de kracht van samenwerken en elkaar helpen op transparante en zuivere basis, vind ik het geen probleem wanneer incidenteel een op deze website aanwezige tekst van mijn hand op een andere locatie gepubliceerd wordt zonder mijn expliciete schriftelijke toestemming voorafgaand aan overname of gebruik mits er sprake is van:
– een integrale overname (dus een overname van de volledige tekst), voorzien van
– een correcte en volledige bronvermelding  die in elk geval de volgende gegevens bevat: © Sharon Kersten, www.sharonkersten.com
en mits het delen van teksten van mijn hand geschiedt louter voor informatief gebruik en zonder enig direct of indirect, openlijk of verborgen commercieel of marketinggericht doel of oogpunt.

Wil je op structurele basis (delen van) mijn teksten elders gebruiken, neem dan contact met me op om te kijken of het mogelijk is op één of andere basis of wijze tot een transparante en zuivere samenwerking met een eerlijke energie-uitwisseling te komen. Een eerlijke uitwisseling houdt zaken in balans en dient alle betrokken partijen.

De foto’s en afbeeldingen op deze website zijn ofwel mijn persoonlijke eigendom, ofwel gebruikt met toestemming van de rechthebbende, ofwel voor zover mij bekend is afkomstig uit het publieke domein. Mocht je echter onverhoopt een afbeelding tegenkomen waarvan het auteursrecht aantoonbaar in jouw bezit is, neem dan contact met me op door een e-mail te sturen naar info@sharonkersten.com.

© Sharon Kersten, 3 februari 2019; geüpdatet d.d. 3 augustus 2021.

Ook interessant voor anderen? Deel het!