Copyrightverklaring

Op deze website en alle onderdelen die hiervan deel uit maken zijn de Nederlandse en internationale wetgeving op het gebied van auteursrecht en intellectueel eigendom van toepassing. Alle teksten op deze website worden door het auteursrecht (copyright) beschermd en zijn geschreven door mij, Sharon Kersten, tenzij expliciet anders is aangegeven. Alle afbeeldingen van door mij vervaardigde creaties die op deze website te zien zijn, worden beschermd door rechten van intellectueel eigendom en copyright.

Zoals ook in mijn Algemene voorwaarden te lezen is:

“Op alle inhoud van de producten en diensten van Enneadinamica | Sharon Kersten rusten rechten van intellectueel eigendom en/of copyright. Dit geldt voor alle teksten en kunstzinnige creaties die door Sharon Kersten zijn gepubliceerd. […] Zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Enneadinamica | Sharon Kersten is het niet toegestaan (delen van) de creaties, producten en/of diensten van Enneadinamica | Sharon Kersten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of exploiteren, noch in het Nederlands noch in enige andere taal, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven.
Indien de intellectuele eigendomsrechten en/of het copyright van Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten geschonden worden, is de schender aansprakelijk voor alle schade die Enneadinamica | Sharon Kersten  resp. de persoon Sharon Kersten daardoor of in verband daarmee lijdt. Enneadinamica | Sharon Kersten behoudt zich het recht voor sancties op te leggen wanneer intellectuele eigendomsrechten en/of het copyright van Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten worden geschonden.”

De foto’s en afbeeldingen op deze website zijn ofwel mijn persoonlijke eigendom, ofwel gebruikt met toestemming van de rechthebbende, ofwel voor zover mij bekend is afkomstig uit het publieke domein. Mocht je echter onverhoopt een afbeelding tegenkomen waarvan het auteursrecht aantoonbaar in jouw bezit is, neem dan contact met me op door een e-mail te sturen naar info@sharonkersten.com.

© Sharon Kersten, 3 februari 2019; geüpdatet d.d. 22 juli 2022.