2020-2025: Tijden van Transitie

We leven in bijzondere tijden nu: tijden van grote transities.

Dit vraagt veel van ons, doet veel met ons en beïnvloedt allerlei facetten van ons leven en ons zijn.

Weten wie jij zélf bent is essentieel, juist nu. Zodat je in je centrum en je kracht kunt blijven, te midden van alles dat gebeurt.

In een wereld waarin de verlokkingen van (vermeende) externe autoriteiten en krachten alom aanwezig zijn is het mijn missie en mijn dagelijkse professionele activiteit mensen te ondersteunen in hun processen van thuiskomen bij zichzelf. Omdat de sleutels tot de positieve, constructieve, mooie en fijne dingen die we zoeken in het leven in onszelf te vinden zijn. Niet ‘daarbuiten’, maar diep van binnen.

Gedurende onze opvoeding en vorming hebben we echter vrijwel allemaal een heel ándere boodschap gekregen. De mensen, groeperingen en instituten die een significante rol in de eerste decennia van ons leven hebben gespeeld, hebben ons vooral geleerd tamelijk veel waarde, kracht en macht toe te kennen aan autoriteiten buiten onszelf die, zo werd ons verteld, wisten hoe het zat, beter wisten hoe dingen werkten en wat juist was en wat niet dan wij zelf en het beste met ons voor zouden hebben. We zijn allemaal geconditioneerd geraakt (ofwel ‘geprogrammeerd’) vooral veel waarde te hechten aan de visies en stellingen van ánderen, terwijl vrijwel niemand ons leerde welke belangrijke sleutels zich in onszélf bevinden, laat staan hoe we ons daar stevig mee zouden kunnen verbinden.

We leerden ons geloof en ons vertrouwen te vestigen in autoriteiten, gevestigde instituten en de leiders of vertegenwoordigers daarvan, in jaren waarin we nog veel te jong waren zélf een kritisch denkvermogen aan de dag te leggen en zelf uit te maken, vanuit een werkelijk vrije wil en met échte keuzevrijheid, in hoeverre we onze kracht en macht wel of niet uit handen wilden geven aan anderen, aan partijen búiten onszelf.

Zo zijn de meesten van ons ver verwijderd geraakt van wie zij zelf in wezen zijn. Maar feit is dat één ding nooit verloren is gegaan, hoezeer je je vertrouwen, je geloof, je kracht en je macht ook uit handen hebt gegeven aan anderen. Jij bent nooit verloren gegaan. Jouw kern, jouw essentie en al het potentieel dat daar deel van uitmaakt, bestaat nog steeds.

Verscholen onder allerlei lagen van programmeringen, conditioneringen, overtuigingen, patronen, verwondingen, blokkades en vervormingen ligt er in jou een ware schat op je te wachten: de prachtige essentie van wie jij werkelijk bent. Een schat die niemand buiten jezelf jou kan aanreiken, maar die jij kunt vinden door stap voor stap de lagen af te leggen die gaandeweg je leven zijn gaan verhullen wie jij werkelijk bent.

En als er ooit een periode was waarin het niet alleen hoog tijd is maar het ook van groot belang is dat mensen zich gaan (her)verbinden met wie ze werkelijk zijn, hun ware zelf manifest laten worden en vanuit authenticiteit in het leven gaan staan en (nieuwe) keuzes gaan maken, dan is het wel nu.

Juist nu heeft de wereld behoefte, misschien wel meer dan ooit tevoren, aan echtheid, puurheid, zuiverheid, authenticiteit. Juist nu is het een briljante tijd om aan jezelf te gaan werken, zodat je zo authentiek mogelijk in het leven kunt gaan staan, als wie, hoe en wat jij werkelijk bent.

Daarnaast geldt:

Juist in roerige tijden worden er allerlei aspecten van ons zijn aangeraakt, vaak op intense manieren, waar we niet op zaten te wachten en die ons niet helpen de onstuimige zeeën op een kalme wijze het hoofd te bieden en de eigen balans en kalmte te bewaren.

In hectische tijden worden we vele malen makkelijker dan in rustigere tijden geconfronteerd met gevoelens, gedachten en emoties die ons uit balans halen, kunnen verzwakken en disharmonie kunnen creëren. We ervaren meer onrust en spanning dan goed voor ons is en wanneer er bovenmatig veel spanning in ons systeem is, worden lontjes korter, incasserings-vermogens zwakker en komen dingen als geduld, begrip en compassie onder druk te staan. Veel makkelijker dan in kalmere tijden dreigen we dan in onze eigen valkuilen terecht te komen, kunnen onze pijnpunten worden aangeraakt en komen onze schaduwkanten naar de oppervlakte – die we, als we niet uitkijken, op anderen gaan projecteren.

Juist in tijden van grote transities is het van immens belang heel goed te weten wie jij zelf bent en hoe je in jezelf kracht, rust en houvast kunt vinden. En juist nu is het van groot belang zicht en grip te hebben op je valkuilen en schaduwkanten, zodat deze niet nóg meer spanningen in je leven brengen dan er al zijn.

Wanneer er een orkaan woedt, is het oog van de orkaan de enige plek waar kalmte heerst: een plek waar rust en stilte te vinden zijn en van waaruit je, wanneer je goed verbonden bent met jezelf, kunt kijken naar de woeste winden die om je heen tekeer gaan zonder daarin meegesleurd te worden.

Juist nú is leven vanuit de kern van wie je bent van groot belang.
Juist nú is het zaak je schaduwkanten en je valkuilen te kennen en aan te pakken, zodat deze geen éxtra onrust in je leven creëren.
Juist nu ben je gebaat bij het afleggen van oude patronen die je beperken, het loslaten van conditioneringen, overtuigingen, programmeringen en blokkades die je niet dienen en het helen van wonden die je leven nodeloos compliceren.
Juist nu is het tijd om… thuis te komen bij jezelf.


Het einde van een tijdperk en de opmaat naar een nieuw begin

De tijd waarin we nu leven is een tijd van grote transities. Er zijn gigantische veranderingen gaande, wereldwijd, die de gehele mensheid aangaan en die een enorme impact hebben op allerlei facetten van ons leven en ons zijn.

Wat we nu beleven is het einde van een tijdperk en de (opmaat naar de) geboorte van een nieuw tijdperk: een overgangsfase die door allerlei stromingen en scholen, vanuit verscheidene perspectieven, al lange tijd was voorzien en aangekondigd.

Vanuit het Hindoeïstische perspectief bezien beleven we nu het einde van het tijdperk van Kali Yuga (het ‘ijzeren tijdperk’), vanuit astrologisch perspectief gezien bevinden we ons in een lange overgangsperiode die ons van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk voert en ook diverse christelijke esoterische tradities en gnostische bronnen hebben veelvuldig gewag gemaakt van een belangrijke overgangsperiode die uiteindelijk zou uitmonden in een geheel nieuw tijdperk, soms wel een ‘gouden tijdperk’ genoemd.

We bevinden ons nu aan het begin van het ‘geboorteproces’ van een nieuw tijdperk. Er wil iets nieuws ‘doorbreken’, een andere manier van zijn, van leven, van omgaan met elkaar, de planeet en alle schepselen die daar deel van zijn. Maar voordat het nieuwe echt ‘geboren’ kan worden, dient het oude eerst te eindigen. En daarvan zien we momenteel allerlei symptomen in de wereld om ons heen.

Er komt van alles aan het licht dat tot nu toe verborgen is geweest. Er worden dingen onthuld, ontmanteld, zichtbaar gemaakt. Maskers vallen af. Corrupte verbanden, dubieuze praktijken en ontransparante dynamieken worden aan de kaak gesteld. Er wordt op allerlei fronten en terreinen hevig gestreden en polarisaties zijn aan de orde van de dag. De hoeveelheid informatie die dagelijks over ons heen wordt uitgestort is immens en het is allesbehalve makkelijk scherp te onderscheiden wat ‘waar’ is en wat niet, welke informatie zuiver en betrouwbaar is en welke niet, welke petten mensen en organisaties op hebben en wie er wel of niet betrouwbaar zijn, welke belangen en agenda’s er spelen en hoe onze realiteit er in de nabije en verder weg gelegen toekomst uit zal zien.

Wat wel duidelijk is, zoals dat aan het einde van een tijdperk altijd het geval is: juist de elementen die zo kenmerkend waren voor het tijdperk dat nu ten einde loopt, steken nu in alle hevigheid hun kop op. Dat wat met ‘sterven’ bedreigd wordt, geeft zich niet zonder slag of stoot gewonnen.

De archetypische strijd tussen ‘donker’ en ‘licht’ – zo buiten, zo binnen

Er is ontzettend veel gaande op het wereldtoneel – en dat zal nog een flinke tijd het geval blijven – en veel van wat er momenteel op het wereldtoneel gebeurt is te zien als een uiting van de archetypische strijd tussen ‘donker’ en ‘licht’. En conform de adagia “zo binnen, zo buiten” en “zo boven, zo beneden” is het zo dat er niet alleen in de buitenwereld nu heel veel gaande is dat met allerlei fricties, spanningen en worstelingen gepaard gaat, maar dat een soortgelijk iets ook in onze bínnenwereld gaande is. Ook in ons wil er iets nieuws doorbreken en is er frictie en strijd gaande – frictie en strijd tussen allerlei aspecten van onszelf. Ook in ons roert zich nu van alles en ook in ons mag ‘het oude’ worden losgelaten om aldus plaats te maken voor het nieuwe.

Het goede nieuws is: juist in de tumultueuze tijd die we nu beleven hebben we legio kansen om beter in zicht te krijgen (en te gaan voélen) wie wíj werkelijk zijn, hoe wij in het leven willen staan, in wat voor wereld wij willen leven, en in onszelf alles los te laten dat ons niet meer dient en ons tot nu toe heeft weggehouden van voluit zijn wie we werkelijk zijn.

De dingen die ons triggeren of raken dóór de huidige gebeurtenissen zijn kansen bij uitstek om ons te realiseren wie wíj zijn, waar wíj voor staan, waar ónze pijnpunten of valkuilen (nog) zitten, welke schaduwkanten en achilleshielen wij nog in ons meedragen en wat wíj graag manifest willen zien worden in deze wereld.

Ontzettend veel van wat er nu gebeurt kan worden benut, door eenieder van ons, om helder in beeld te krijgen wat er in ons, in ons persoonlijke leven en in onze eigen ervaringen gebeurt. En dát kan een geweldige opmaat zijn naar het gaan bouwen aan de fundering in jezelf voor dat wat in jou en vanuit jou nu geboren wil worden.

Juist deze periode is rijk aan enorm veel kansen om te groeien, je verder te ontwikkelen, verder op te ruimen wat nog opgeruimd mag worden, te helen wat nog geheeld mag worden en het potentieel te gaan ontdekken en belichamen dat al in je zit maar dat je nog niet volledig ter hand hebt kunnen nemen. En wanneer we op die manier met dit wonderlijke tijdsgewricht omgaan, kunnen we in onszelf een balans vinden die voorkomt dat we ‘koppie onder gaan’ in de golven die ons vanuit de buitenwereld overspoelen.

Het is – alleen maar – in onszelf dat we een stevige fundering kunnen vinden die ons de balans kan geven waar we juist in dit soort tijden zo’n behoefte aan hebben. Het is in onszelf dat we een ‘still point‘ kunnen vinden van waaruit we gecentreerd kunnen blijven en op kalme wijze in onze kracht kunnen blijven. En het is van daaruit dat we de soevereine macht en kracht die de onze zijn zélf kunnen behouden en hanteren, zonder deze kwijt te raken of weg te geven aan partijen buiten onszelf. En vanuit dié plek en die staat van zijn, kunnen we onze eigen creatiekracht aanwenden – niet om te vechten tegen wat we niet meer willen, maar om vorm te geven aan wat we wél willen.

Het is al vele jaren lang mijn passie, mijn missie en mijn werk mensen te helpen thuiskomen bij zichzelf zodat zij ten voeten uit die ene volstrekt unieke persoon kunnen zijn, en kunnen laten zién in de wereld, die alleen zij kunnen zijn. En momenteel voelt dat als nog vele malen belangrijker dan het voorheen al was. Juist nú hebben we de manifeste uniciteit en authenticiteit van zo veel mogelijk mensen heel hard nodig.

Tegen jou persoonlijk zou ik graag willen zeggen:

In het grote web dat we met z’n allen vormen is elk mens een uniek ‘draadje’ en is elk ‘draadje’ van belang.

Zoals jij is er geen tweede ‘draadje’ op deze wereld en dat wat jij kunt vormgeven in deze wereld, wanneer je leeft vanuit je essentie, je ware zelf, kan door niemand anders gedaan worden op de manier waarop alleen *jij* dat kunt doen. En… als jij niet doet wat juist jij als geen ander kunt doen, is er iets belangrijks dat niet tot uiting komt in het grotere geheel…

Jij, met al jouw bijzonderheden, talenten, vermogens, kwaliteiten en eigenaardigheden, bent van meer belang in deze wereld, hier en nu, dan je wellicht beseft. Jij doet ertoe!


Je bent een essentieel onderdeel van het geheel, een belangrijke ‘draad’ in het web dat onze realiteit hier creëert. En hoe meer jij weet thuis te komen bij jezelf, hoe meer en hoe krachtiger je kunt doen waar jij als geen ander toe in staat bent!
Dat is belangrijk… voor jezelf én voor de grotere gehelen waar je deel van uitmaakt – nu, in deze tijden, meer dan ooit tevoren.

Dus ga het aan… met jezelf…
Maak weer verbinding met je ware zelf, met wie je was voordat de vervormingen begonnen…
Kom thuis bij jezelf… je ware, authentieke zelf…
… uniek, zoals er geen ander is
… in staat een groot verschil te maken – voor jezelf én voor de wereld om je heen.

☼ © Sharon Kersten, 13 mei 2020.
Oorspronkelijk gepubliceerd als pagina op deze site; op 10 mei 2022 omgezet naar een blogpost/Seedling.


Heb je behoefte aan wat ondersteuning bij het weer, of meer, thuiskomen bij jezelf?
Verken dan de mogelijkheden op deze site. Sinds 2008 heb ik duizenden mensen in binnen- en buitenland ondersteund in groei-, bewustwordings–, helings- en transformatieprocessen, zowel offline als online, en ik wil ook jou heel graag dingen aanreiken waar je baat bij kunt hebben. Juist nu.


Share or email

Translate »
error: Content is protected !!

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Meer informatie

Deze website maakt gebruik van essentiële cookies die als doel hebben de website goed te laten functioneren en van eenvoudige cookies die je in staat stellen de content van deze website te delen via een aantal social media platformen. Deze website maakt géén gebruik van cookies die aan advertenties of gerichte tracking-doeleinden gerelateerd zijn. Meer informatie over cookies en de bepalingen die daarover middels de Cookiewet zijn vastgelegd vind je op de pagina 'Cookieverklaring', te bereiken via de hyperlink 'Cookieverklaring' onderaan deze webpagina. Meer informatie over het cookie-gebruik van www.sharonkersten.com en de redenen daarvan vind je in de privacyverklaring, te bereiken via de hyperlink 'Privacyverklaring' onderaan deze webpagina. Door verder te navigeren op c.q. gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het cookie-gebruik van www.sharonkersten.com. Als je niet akkoord bent met het cookie-gebruik van deze website word je vriendelijk verzocht geen gebruik te maken van deze website.

Sluiten