Disclaimer

Betreffende deze website en de daaraan gelieerde nieuwsbrief van Sharon Kersten / www.sharonkersten.com:

Het doel van de content van deze website en de nieuwsbrief van Sharon Kersten is informatieverstrekking, in algemene zin.

De op deze website en in de nieuwsbrief van Sharon Kersten aanwezige beschrijvingen van diensten en producten die Sharon Kersten resp. www.sharonkersten.com resp. Enneadinamica | Sharon Kersten aanbiedt hebben een informatief karakter, zodat geïnteresseerden een indruk kunnen krijgen van de inhoud van de betreffende diensten en producten. Deze informatie beoogt niet volledig te zijn; voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Sharon Kersten door een mail te sturen naar info@sharonkersten.com.

De informatie in artikelen en andere op deze website door Sharon Kersten geschreven teksten verwoordt, evenals door Sharon Kersten geschreven teksten in haar nieuwsbrief, de persoonlijke visie, expertise en/of ervaringen van Sharon Kersten en/of informatie die Sharon Kersten anderszins noemenswaardig acht en beoogt geen ‘absolute waarheden’ te verkondigen. Ook beogen de op deze website en in de nieuwsbrief van Sharon Kersten gepubliceerde teksten geen adviserend karakter te hebben en dienen zij expliciet niet gezien te worden als een specifiek of individueel (gezondsheids-)advies: de betreffende gepubliceerde teksten hebben een algemeen informatief doel en dienen als zodanig gezien te worden.
Elke lezer van de betreffende teksten dient zelf te bepalen welke waarde de teksten voor hem/haar hebben, is geheel zelf verantwoordelijk voor de manier waarop de betreffende informatie geïnterpreteerd wordt en wordt geacht de betreffende teksten expliciet niét te zien als een oplossing voor problemen en/of als vervanging voor benodigde, gewenste of feitelijke hulp van medische, paramedische, psychologische, psychiatrische, legale of andere professionele aard. Deze website en de daaraan gelieerde nieuwsbrief zijn niet gemaakt noch bedoeld om advies, diagnoses of behandelingen van medische of paramedische aard te verstrekken en beogen géén vervanging te zijn voor medische, paramedische of anderssoortige professionele diagnose, zorg en/of behandeling. Raadpleeg altijd een arts of professioneel deskundige op het gebied van fysieke en/of mentale/geestelijke gezondheid indien je weet of vermoedt dat daar reden of aanleiding toe is. Sharon Kersten resp. Enneadinamica | Sharon Kersten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor acties die lezers zelfstandig en uit vrije wil ondernemen in reactie op het raadplegen van teksten op deze website.

(Hyper)links naar websites van derden/externe partijen die op www.sharonkersten.com en/of in de nieuwsbrief van Sharon Kersten voorkomen hebben een puur informatief karakter. Zij leiden, wanneer men erop klikt, naar websites die niet tot het domein en/of eigendom van www.sharonkersten.com resp. Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten behoren en Sharon Kersten verstrekt geen enkele garantie omtrent de bruikbaarheid en/of het functioneren van de (hyper)link resp. de website waarnaar gelinkt wordt.
Het gebruikmaken van de betreffende (hyper)links is geheel voor risico van de websitebezoeker en Sharon Kersten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot verlies of schade die zou kunnen voorkomen uit het gebruik van de betreffende (hyper)links en/of het kennisnemen van de informatie waar de betreffende (hyper)links naar leiden. Het spreekt voor zich dat Sharon Kersten op geen enkele wijze verantwoordelijk is of gehouden kan worden voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt en dat het linken naar de betreffende websites niet gezien dient te worden als een aanbeveling of goedkeuring van de betreffende websites, noch als een persoonlijke instemming van Sharon Kersten met de (overige) inhoud van de betreffende websites.

Aan de informatie op deze website en in de hieraan gelieerde nieuwsbrief wordt veel zorg en aandacht besteed. Desalniettemin kan het gebeuren dat er spelfouten, type-fouten of anderssoortige fouten voorkomen. Zodra deze door Sharon Kersten ontdekt worden, zullen zij worden verwijderd of rechtgezet. Reeds geplaatste informatie kan te allen tijde worden herzien en wijzigingen kunnen naar inzicht en goeddunken van Sharon Kersten worden aangebracht zonder voorafgaande of expliciete kennisgeving.

Enneadinamica | Sharon Kersten doet te allen tijde haar uiterste best zaken zo correct en zorgvuldig mogelijk te formuleren, zowel mondeling alsook schriftelijk, maar het is mogelijk dat er desondanks soms een taalfout, spelfout, typefout of vergelijkbare fout optreedt. Dit soort fouten kunnen Enneadinamica | Sharon Kersten niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze resulteren in een verplichting voor Enneadinamica | Sharon Kersten die redelijkerwijs of aannemelijkerwijs niet als zodanig bedoeld was.

Sharon Kersten | Enneadinamica resp. www.sharonkersten.com resp. de persoon Sharon Kersten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie die op deze website en/of in de hieraan gelieerde nieuwsbrief aanwezig is of was, waaronder inbegrepen het mogelijkerwijs op enig moment niet kunnen raadplegen van de website en/of de nieuwsbrief door welke reden dan ook.

Betreffende individuele sessies, pakketten, trajecten, consulten, zowel online als offline, Enneascopen©, aurografen en deelname aan door Sharon Kersten resp. Enneadinamica | Sharon Kersten georganiseerde activiteiten, zowel online als offline:

Informatie die in of middels online of offline individuele sessies, pakketten, trajecten, consulten, Enneascopen©, aurografen en/of deelname aan door Sharon Kersten georganiseerde activiteiten, zowel online als offline, wordt verstrekt is expliciet niet bedoeld om advies, instructies, diagnoses en/of behandelingen van medische, paramedische, psychologische of psychiatrische, legale of andere professionele aard te vervangen en dient derhalve ook niet als dusdanig te worden gezien of gebruikt.
De ondersteuning en informatie die wordt aangereikt door Sharon Kersten resp. Enneadinamica | Sharon Kersten beoogt mensen van dienst te zijn bij hun processen van persoonlijke groei, ontwikkeling, bewustwording en/of heling en kan door mensen benut worden als een aanvulling op reguliere behandelingen van professionele aard maar dient nooit als vervanging van reguliere behandelingen van professionele aard te worden gezien of benut.
Eenieder die gebruikmaakt van de diensten van Sharon Kersten resp. Enneadinamica | Sharon Kersten is geheel zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen fysieke, mentale, emotionele en energetische gezondheid en dient Sharon Kersten niet te zien als een arts, therapeut of behandelaar, wat zij expliciet niet is, noch als een vervanger voor artsen, therapeuten en/of andere professionele behandelaars.

Voor het werken met Sharon Kersten in de vorm van individuele sessies, pakketten, trajecten, consulten, Enneascopen©, aurografen en/of deelname aan door Sharon Kersten georganiseerde activiteiten, zowel online als offline, zijn een stabiele mentale en geestelijke gesteldheid en volledige handelingsbekwaamheid nodig. Wie hier (nog) niet over beschikt, wordt vriendelijk doch dringend verzocht géén gebruik te maken van de diensten van Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten.

Wie gebruik wil maken van de diensten en/of producten van Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten en/maar onder behandeling is of is geweest van een psychiater, psycholoog, psychotherapeut of andere professionele hulpverlener dient dit expliciet en onverwijld aan Sharon Kersten mede te delen vóórdat een samenwerking met Sharon Kersten wordt aangegaan. Ook het gebruik van medicatie die gerelateerd is aan de eigen geestelijke gezondheid dient onverwijld vermeld te worden vóórdat er een samenwerking met Sharon Kersten wordt aangegaan, evenals bovenmatig alcoholgebruik en/of het gebruik van (andere) verdovende middelen, van welke aard ook.

Sharon Kersten zal binnen de context van de diensten en producten die zij aanbiedt te allen tijde naar beste kunnen, met de zuiverste intenties en op een zo ethisch en professioneel mogelijke wijze werken en handelen en zal in deze context nimmer dingen voorschrijven. Zij zal geheimhouding betrachten ten aanzien van (persoonlijke) informatie die zij verneemt in de context van de uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij wettelijke bepalingen of zwaarwegende ethische aspecten redelijkerwijs anders van haar verlangen.

Sharon Kersten doet binnen de context van haar werkzaamheden geen uitspraken over kwesties van medische aard en werkt alleen met mensen die uit eigen initiatief en vrije wil met haar wensen samen te werken, beschikken over een goede en stabiele mentale en geestelijke gezondheid, volledig handelingsbekwaam zijn en in staat en bereid zijn verantwoordelijkheid voor eigen handelen te kunnen en zullen dragen.

Het is te allen tijde de expliciete verantwoordelijkheid van degene die gebruikmaakt van de diensten van Sharon Kersten geheel zelf te bepalen wat hij/zij wel of niet doet met de informatie die door Sharon Kersten verstrekt wordt of is en hoe hij/zij deze informatie interpreteert. Sharon Kersten kan niet aansprakelijk worden gehouden voor subjectieve interpretaties of misinterpretaties die de ontvanger van de informatie zelf maakt, noch voor enige actie die de betreffende persoon naar aanleiding van of in relatie tot de genoten dienst onderneemt.

Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten biedt geen enkele garantie ten aanzien van een specifieke uitkomst van individuele sessies, pakketten, trajecten, consulten, Enneascopen©, aurografen en/of deelname aan door Sharon Kersten georganiseerde activiteiten, zowel online als offline, aangezien een dergelijke garantie simpelweg niet gegeven kan worden.

Enneadinamica | Sharon Kersten resp. de persoon Sharon Kersten is niet aansprakelijk voor en accepteert derhalve geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade van fysieke, materiële, immateriële of enig andere aard die door of in relatie tot haar diensten tot stand zou zijn gekomen.

Betreffende psychic scans (readings):

Alle psychic scans (readings) die Sharon Kersten uitvoert, in welke vorm of hoedanigheid ook, hebben, gezien de aard ervan, per definitie een experimenteel karakter. Aan een psychic scan (reading) kunnen nimmer ‘garanties’ of ‘rechten’ worden ontleend.

Sharon Kersten zal in haar psychic scans (readings) te allen tijde naar beste kunnen, met de zuiverste intenties en op een zo ethisch en professioneel mogelijke wijze werken en handelen en zal in deze context nimmer kwetsende uitspraken doen of dingen voorschrijven.
Zij doet géén uitspraken over kwesties van medische aard, legale/gerechtelijke aard en psychiatrische aard en zal en kan geen enkele ‘voorspelling’ of ‘belofte’, van welke aard ook, doen, in termen van ‘feiten’, noch ten aanzien van het heden noch ten aanzien van de toekomst. Zie in dit kader ook de informatie op deze pagina.

Sharon adviseert met klem:
– Indien je vragen hebt omtrent gezondheid: wend je voor advies en/of ondersteuning tot een arts of andere professional op dat vlak.
– Indien je vragen hebt omtrent psychische of psychiatrische stoornissen: wend je voor advies en/of ondersteuning tot een psycholoog, psychiater of andere arts of professional op dat vlak.
– Indien je vragen hebt omtrent gerechtelijke of wettelijke aangelegenheden: wend je voor advies en/of ondersteuning tot een advocaat, jurist of bureau voor rechtshulp.
– Indien je vragen hebt omtrent financiële of zakelijke aangelegenheden: wend je voor advies en/of ondersteuning tot een financieel adviseur of een professionele (bedrijfs-)consultant.
Dit soort vragen horen niet thuis in de setting van een psychic scan (reading) en een psychic scan (reading) kan géén antwoorden op dit soort vragen verschaffen. Een psychic scan (reading) kan op geen enkele wijze een vorm van of vervanging voor medisch, psychisch, psychiatrisch, wettelijk/rechtskundig, financieel of zakelijk advies zijn.

De informatie die Sharon Kersten middels een psychic scan (reading) verkrijgt zal zij altijd zo zuiver mogelijk aan de ontvanger van de betreffende informatie weergeven en Sharon Kersten verklaart geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat zij middels deze werkwijze over de ontvanger van de betreffende informatie te weten komt, tenzij wettelijke bepalingen of zwaarwegende ethische aspecten redelijkerwijs anders van haar verlangen.

Sharon Kersten verstrekt alleen psychic scans (readings) die uit eigen initiatief, uit vrije wil en geheel voor eigen verantwoordelijkheid zijn aangevraagd door volwassen, handelingsbekwame personen. Eenieder die een psychic scan (reading) bij Sharon Kersten aanvraagt of boekt, in welke vorm of hoedanigheid ook, dient te beschikken over een goede en stabiele mentale en geestelijke gezondheid, dient volledig handelingsbekwaam te zijn en dient in staat en bereid te zijn verantwoordelijkheid voor eigen handelen te kunnen en zullen dragen en te begrijpen en erkennen dat een psychic scan (reading), gezien de aard ervan, per definitie een experimenteel karakter heeft.

Het is te allen tijde de expliciete verantwoordelijkheid van de ontvanger van de psychic scan (reading) geheel zelf te bepalen wat hij/zij met de middels deze werkwijze verkregen informatie wel/niet doet en hoe hij/zij deze informatie interpreteert. Sharon Kersten kan niet aansprakelijk worden gehouden voor subjectieve interpretaties of misinterpretaties die de ontvanger van de betreffende informatie zelf maakt, noch voor enige actie die de betreffende persoon naar aanleiding van of in relatie tot de psychic scan (reading) onderneemt.

Ook interessant voor anderen? Deel het!