Artwork

(English text: scroll down)

Ik vervaardig diverse unieke, handgemaakte creaties op het gebied van intuitive art, ook wel spirit art genoemd: creaties die ik maak terwijl ik me laat leiden door informatie die op verschillende manieren tot me komt wanneer ik me afstem op het energieveld van een persoon, een thema, een situatie, een voorwerp of een onderwerp. Deze creaties bevatten altijd een component van healingsenergie en kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan persoonlijke processen van groei en ontwikkeling in de richting van meer bewustzijn en meer heelheid.

UnderstandingIn simpele woorden kun je stellen dat ik me bij het maken van intuitive/spirit art laat leiden door mijn zeer sterk ontwikkelde intuïtie, het weten dat ‘van binnenuit’ komt – ook wel ‘innerlijk weten’ genoemd – en dat verbonden is met mijn ziel of ‘hoger zelf’, in combinatie met mijn psychic abilities: mijn vermogens op het vlak van het waarnemen en kunnen ‘lezen’ van energieën.
Als ik me afstem op het energieveld van een persoon, een situatie, een voorwerp of onderwerp neem ik informatie daarover waar in de vorm van beelden, kleuren, getallen, symbolen, vormen, woorden, gevoelens en emoties, een ‘helder’ zien, horen, voelen en weten. Deze informatie geef ik vervolgens weer in de creaties die ik maak. Dit gebeurt terwijl ik gewoon bewust aanwezig ben ik het concrete hier en nu; mijn vermogens maken simpelweg deel uit van wie ik ben en ik hoef me niet in een meditatieve staat of een trancestaat te begeven om op deze wijze te kunnen werken.

De aurografen (Soulpath Auragraphs) en krachtkaarten die ik maak zou ik niet kunnen maken als ik niet over sterke vermogens op psychic vlak zou beschikken: elke aurograaf gaat vergezeld van een zeer uitgebreide persoonlijke reading die over de ontvanger gaat en strikt voor de ontvanger van dié aurograaf bedoeld is en elke krachtkaart gaat vergezeld van een uitgeschreven, strikt persoonlijke boodschap die specifiek voor de ontvanger van de betreffende krachtkaart bedoeld is en die ik dankzij mijn psychic vermogens kan waarnemen en weergeven.

De creaties die in de categorie ‘soulfood‘ vallen gaan niet vergezeld van een strikt persoonlijke boodschap, hoewel een strikt persoonlijke boodschap verkregen middels mijn psychic vermogens altijd op aanvraag kan worden bijgevoegd. Informeer gerust, vrijblijvend, naar de mogelijkheden.

De door mij vervaardigde creaties bevatten altijd een energie waar ook een effect van healing van uitgaat en kunnen dus uitstekend worden benut als een ondersteuning bij individuele processen van groei en ontwikkeling in de richting van meer heelheid. Zij reiken je iets aan en raken iets aan in jouw systeem (het geheel van jouw body, mind, soul & spirit), waardoor ze een bijdrage kunnen leveren aan jouw processen van healing, heel-wording, het komen tot meer heelheid. Dit geldt voor al mijn creaties, waarbij het – logischerwijze – wel zo is dat een creatie die bewust gemaakt is voor één specifiek persoon (zoals een aurograaf of een krachtkaart) een healingsenergie zal hebben die is afgestemd op de processen van die ene persoon. Creaties die niet gemaakt zijn voor één specifiek persoon, bevatten een healingsenergie die geen ‘persoonlijk maatwerk’ is maar die algemener van aard is en waar meerdere mensen hun voordeel mee kunnen doen.

Meer informatie over de aurografen die ik maak vind je hier.
Meer informatie over de krachtkaarten die ik maak vind je hier.
Voor voorbeelden van mijn vrije werk klik je hier.
De sectie ‘soulfood‘ vind je hier.

Een selectie van door mij gemaakte Soulpath Auragraphs vind je in de Gallery Soulpath auragraphs. Voorbeelden van ouder werk (periode januari 2012 – mei 2013) vind je in deze Gallery.
Feedback op door mij gemaakte aurografen met bijbehorende uitgebreide uitgeschreven reading kun je hier lezen.

'Keyhole'. Pastelkrijt.

‘Keyhole’. Pastelkrijt.

Ik werk zowel ‘vrij’ als in opdracht / op verzoek. Heb je een speciaal verzoek, neem dan gerust contact met me op om te informeren naar de mogelijkheden.

Ben je op zoek naar een uniek cadeau voor jezelf of iemand anders, met een hoogstpersoonlijke boodschap die speciaal voor jou / de ontvanger van het cadeau is ontvangen en zorgvuldig door mij is opgeschreven, kijk dan zeker even op de pagina’s Soulpath Auragraph en krachtkaarten.

Achtergrond
In 2010 heb ik, tijdens mijn eerste bezoek aan het Arthur Findlay College in Stansted (UK), ontdekt over psychic en mediamieke vermogens te beschikken die mij in staat stellen de informatie te ‘lezen’ en duiden die in energievelden aanwezig is en contact te maken met velden van bewustzijn, informatie, healingsenergie en inspiratie die zich buiten mijn fysieke zelf bevinden.
Sinds 2010 ben ik deze vermogens bewust en op gedegen wijze verder gaan ontwikkelen en heb ik me een tijd lang actief toegelegd op het geven van readings in individuele sessies en in groepsverband, het maken van mediamieke contacten in groepsverband en het doorgeven van healing energy in individuele sessies. Gaandeweg dit pad van ontwikkeling werd mij echter steeds meer duidelijk dat ik me niet geroepen voel als (mental) medium voor groepen of in individuele consulten demonstraties van ‘leven na het leven’ te geven en boodschappen van overleden dierbaren door te geven, maar dat ik mijn vermogens op het gebied van psychic abilities en mediumschap (het fungeren als een kanaal voor informatie en energie) veel liever aanwend om mensen te ondersteunen bij het gaan van hun eigen, individuele pad van groei, ontwikkeling en bewustwording. Dit doe ik middels losse individuele consulten (persoonlijke begeleiding/coaching, reading), individuele mentorship-trajecten en de creatie van intuitive art/spirit art waarin ik informatie, boodschappen en inzichten die mij via psychic en mediamieke weg bereiken op ‘kunstzinnige’ wijze weergeef in creaties die ook een component healingsenergie bevatten en die steeds weer een helend effect op mensen blijken te hebben. Met mediumschap in de vorm van het bewust contact maken met overleden dierbaren en gidsen of helpers van mensen houd ik me sinds medio 2014 niet meer bezig.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

In English:

I create unique, handmade pieces of intuitive/spirit art: creations which I make while I let myself be guided by the information that I am able to perceive when I ‘tap into’ the energy field of a person, a situation, a theme, an object or a topic. These creations always contain an element of healing energy and can be a valuable contribution to personal processes of growth and development in the direction of more awareness and more wholeness.

The wavePut into rather ‘simple’ words one could say that when I create intuitive/spirit art I allow myself to be inspired and to be guided by my intuition, the knowing that comes ‘from the inside’ – also referred to as ‘inner knowing’ – and which is connected with my soul or ‘higher self’, and by my psychic abilities: my abilities which allow me to perceive and ‘read’ energies.
When I focus on and connect with the energy field a person, a situation or an object I perceive and receive information in the forms of images, colours, numbers, symbols, shapes, words, feelings and emotions, a ‘clear’ (or ‘clair’) seeing, hearing, feeling and ‘knowing’. This information is then, once received, put into a different ‘form’ or representation in one of the many kinds of creations that I make. All of this happens while I am consciously present and aware in ‘the here and now’; my abilities are simply part of who I am and I do not need to enter a meditative state or a trance state in order to be able to do this.

I could not create the Soulpath Auragraphs and the Power cards that I make if I did not have psychic abilities: with every auragraph comes a very extensive personal reading containing information about the receiver of the auragraph and intended only for that person, and every Power card comes with a handwritten, strictly personal message (on the back of the card), perceived through my psychic abilities and addressed to the individual whom the Power card has been created for.

The ‘soulfood‘ creations do not come with a personal message for a specific ‘receiver’ but a personal message, received through my psychic abilities, can always be added on request. Feel free to contact me for more information regarding this possibilty.

My creations always contain an energy that has a healing effect/impact and can therefore be of support for anyone who is going through individual processes of growth and development towards more wholeness. They convey information and touch something within your system (‘system’ being the whole of your body, mind, soul & spirit) and by doing so can contribute to your processes of healing, of becoming (more) whole. This applies to all of my creations. Obviously, a creation that has been made for a specific person (like an auragraph or a power card) will contain a healing energy that is in tune with the processes of that specific person. Creations that have not been made for one specific person are not as ‘custom made’ and contain a healing energy of a more ‘general’ nature which more than one person can work with and benefit of.

More information on the auragraphs that I make can be found here.
More information on the Power cards that I make can be found here.
To see some examples of my free work click here.
The ‘soulfood‘ section is on this page.

Examples of Soulpath Auragraphs are shown in the Gallery Soulpath Auragraphs.
A selection of older auragraphs (created in 2012-2013) can be seen in this Gallery.
Feedback received from people I have made an auragraph with an extensive written reading for can be found here.

I work both ‘on a free base’ and on commission and special requests can be made. Do you have a special request? Feel free to contact me and find out more about the possibilities.

Are you looking for a unique gift or present for yourself or for someone else that comes with a personal message which has been received specifically and solely for you / the receiver of the gift? Then make sure you have a look at the pages Soulpath Auragraph and Power cards.

Background
In 2010, during my first stay at the Arthur Findlay College in Stansted (UK), I discovered that I had (and have) psychic and mediumistic abilities which enable me to ‘read’ and interpret the information present in energy fields and make contact with sources of consciousness, awareness, information, healing energy and inspiration that are located outside of my physical self.
From that moment on I have been further developing these abilities in a conscious and profound manner and for quite some time I have been very active doing readings for both groups and individuals, making mediumistic contacts in individual sessions and group sessions and being a conduit for healing energy in individual sessions. While proceeding on this path of development and activities it became more and more clear to me that I do not feel a strong ‘calling’ or desire to work with either groups or individuals to give evidence of ‘life after life’ by delivering messages from loved ones (demonstrations of mental mediumship) and that I prefer – and love! – using my psychic and mediumistic abilities to support people who are on a conscious path of personal growth, development and expansion of awareness through individual sessions/consultations (consultancy/coaching, reading), mentorship sessions and the creation of intuitive art / spirit art in which I convey the information, messages, knowledge and wisdom that reaches me in psychic and mediumistic ways in creations of art that also contain an element of healing energy and – therefore – also have a healing effect on people. Since mid 2014 I do not engage in mediumistic contacts with deceased loved ones and guides or helpers of people anymore.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~